Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Moment De Rêverie

Poème Amour
Publié le 07/02/2005 00:57

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Karell

Moment De Rêverie

Sans aucune trève
J’ai l’impression que je crève
Tu es en train de me tuer
Avec tes gestes qui me font rêver…

J’aimerais tant que mes pleurs
Se meurent
J’aimerais tant que mon cœur
Retrouve certaines valeurs

Tout ceci sont mes espoirs
Ce sont mes vouloirs
Mais je semble être la seule à les voirs
Et ceci me plonge dans le désespoir…

Que des désirs
Qui nous rendent la vie insoutenable
C’est toi qui me fait frémir
Et tout ceci est insupportable

Tout ceci me blesse
Je le confesse
Je ne suis plus en fonction
De mes émotions

Je vois la façon que tu as de me regarder
J’aimerais que tu m’avoue me désirer
J’aimerais que tu me fasse voir
Tout ton vouloir

J’aimerais bien que cette nuit soit la meilleure
Que tu me fasse une faveur
Que tu me prenne dans ton bonheur
Et me transmette un peu de ta douceur

Je t’en prit
Je pris
Tu n’as pas idée comment
Mais pourtant…
 • Pieds Hyphénique: Moment De Rêverie

  sans=au=cune=trève 4
  jai=limpres=sion=que=je=crève 6
  tu=es=en=train=de=me=tuer 7
  a=vec=tes=ges=tes=qui=me=font=rê=ver 10

  jaime=rais=tant=que=mes=pleurs 6
  se=meurent 2
  jaime=rais=tant=que=mon=cœur 6
  re=trouve=cer=tai=nes=va=leurs 7

  tout=ce=ci=sont=mes=es=poirs 7
  ce=sont=mes=vou=loirs 5
  mais=je=sem=ble=être=la=seu=leà=les=voirs 10
  et=ce=ci=me=plonge=dans=le=dé=ses=poir 10

  que=des=dé=sirs 4
  qui=nous=ren=dent=la=vie=in=sou=te=nable 10
  cest=toi=qui=me=fait=fré=mir 7
  et=tout=ce=ci=est=in=sup=por=ta=ble 10

  tout=ce=ci=me=blesse 5
  je=le=con=fesse 4
  je=ne=suis=plus=en=fonc=ti=on 8
  de=mes=é=mo=ti=ons 6

  je=vois=la=fa=çon=que=tu=as=de=me=re=gar=der 13
  jaime=rais=que=tu=ma=voue=me=dé=si=rer 10
  jai=me=rais=que=tu=me=fas=se=voir 9
  tout=ton=vou=loir 4

  jaime=rais=bien=que=cet=te=nuit=soit=la=meilleure 10
  que=tu=me=fas=se=u=ne=fa=veur 9
  que=tu=me=pren=ne=dans=ton=bon=heur 9
  et=me=trans=mette=un=peu=de=ta=dou=ceur 10

  je=ten=prit 3
  je=pris 2
  tu=nas=pas=i=dée=comment 6
  mais=pour=tant 3
 • Phonétique : Moment De Rêverie

  sɑ̃z- okynə tʁεvə
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒə kʁεvə
  ty ε ɑ̃ tʁɛ̃ də mə tɥe
  avεk tε ʒεstə ki mə fɔ̃ ʁεve…

  ʒεməʁε tɑ̃ kə mε plœʁ
  sə məʁe
  ʒεməʁε tɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ
  ʁətʁuvə sεʁtεnə valœʁ

  tu səsi sɔ̃ mεz- εspwaʁ
  sə sɔ̃ mε vulwaʁ
  mε ʒə sɑ̃blə εtʁə la sələ a lε vwaʁ
  e səsi mə plɔ̃ʒə dɑ̃ lə dezεspwaʁ…

  kə dε deziʁ
  ki nu ʁɑ̃de la vi ɛ̃sutənablə
  sε twa ki mə fε fʁemiʁ
  e tu səsi εt- ɛ̃sypɔʁtablə

  tu səsi mə blεsə
  ʒə lə kɔ̃fεsə
  ʒə nə sɥi plysz- ɑ̃ fɔ̃ksjɔ̃
  də mεz- emɔsjɔ̃

  ʒə vwa la fasɔ̃ kə ty a də mə ʁəɡaʁde
  ʒεməʁε kə ty mavu mə deziʁe
  ʒεməʁε kə ty mə fasə vwaʁ
  tu tɔ̃ vulwaʁ

  ʒεməʁε bjɛ̃ kə sεtə nɥi swa la mεjəʁə
  kə ty mə fasə ynə favœʁ
  kə ty mə pʁεnə dɑ̃ tɔ̃ bɔnœʁ
  e mə tʁɑ̃smεtə œ̃ pø də ta dusœʁ

  ʒə tɑ̃ pʁi
  ʒə pʁi
  ty na pa ide kɔmɑ̃
  mε puʁtɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Moment De Rêverie

  sɑ̃=zo=ky=nə=tʁε=və 6
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=ʒə=kʁεvə 6
  ty=ε=ɑ̃=tʁɛ̃də=mə=tɥe 6
  a=vεk=tε=ʒεstə=ki=mə=fɔ̃=ʁε=ve 9

  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=kə=mε=plœʁ 6
  sə=mə=ʁe 3
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=kə=mɔ̃=kœʁ 6
  ʁə=tʁuvə=sεʁ=tε=nə=va=lœʁ 7

  tusə=si=sɔ̃=mε=zεs=pwaʁ 6
  sə=sɔ̃=mε=vu=lwaʁ 5
  mεʒə=sɑ̃=bləε=tʁə=la=sə=lə=a=lε=vwaʁ 10
  e=sə=simə=plɔ̃ʒə=dɑ̃=lə=de=zεs=pwaʁ 9

  kə=dε=de=ziʁ 4
  ki=nu=ʁɑ̃=de=la=vi=ɛ̃=sutə=nablə 9
  sε=twa=kimə=fε=fʁe=miʁ 6
  e=tusə=si=ε=tɛ̃=sy=pɔʁ=tablə 8

  tu=sə=si=mə=blε=sə 6
  ʒə=lə=kɔ̃=fε=sə 5
  ʒə=nə=sɥi=plys=zɑ̃=fɔ̃k=s=jɔ̃ 8
  də=mε=ze=mɔ=sj=ɔ̃ 6

  ʒə=vwa=la=fa=sɔ̃kə=ty=a=də=mə=ʁə=ɡaʁ=de 12
  ʒεmə=ʁε=kə=ty=ma=vu=mə=de=zi=ʁe 10
  ʒεmə=ʁε=kə=ty=mə=fa=sə=vwaʁ 8
  tu=tɔ̃=vu=lwaʁ 4

  ʒεmə=ʁε=bjɛ̃=kə=sεtə=nɥi=swa=la=mεjə=ʁə 10
  kə=tymə=fasəy=nə=fa=vœʁ 6
  kə=tymə=pʁεnə=dɑ̃=tɔ̃=bɔ=nœʁ 7
  e=mə=tʁɑ̃s=mεtəœ̃=pødə=ta=du=sœʁ 8

  ʒə=tɑ̃=pʁi 3
  ʒə=pʁi 2
  ty=na=pa=i=de=kɔ=mɑ̃ 7
  mε=puʁ=tɑ̃ 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/02/2005 00:00Rêve Éveiller

très joli poème!!bravo 😉