Poeme-France : Lecture Écrit Agir

Poeme : Histoire De Ghetto

Poème Agir
Publié le 07/03/2005 18:59

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Karell

Histoire De Ghetto

Courtney, cette jeune mère
Élevant cet enfant avec François, son mari
Qui d’ailleurs, était dans la drogue jusqu’au cou…
Forcément, il avait peur d’aller au trou
Tout ceci la rendait en colère
Mais c’était pour l’argent, tout ce rapporte à ceci

Un jour où Courtney sortait de son travail minable,
De force, elle a été retenue
La police lui fit bien comprendre qu’elle n’avait que deux choix
Ces hommes, étant au courant de la contrebande de rue,
Ils lui dire qu’elle devait plaider contre son mari, jouer l’insensible
Ou alors, elle ne verrait plus jamais son fils et François

Malgré cette suprême, culminante douleur qui déchirait son cœur,
Elle ne pu s’empêcher de penser à tout ce malheur
Elle savait qu’elle ne vivrait plus jamais dans le bonheur
Ce choix était déchirant,
Mais elle ne pouvait s’imaginer vivre sans son enfant
Elle décida donc de ventre son homme… Quel choix torturant…

Un soir, la police défonça la porte de leur appartement
Tout ce déroula très rapidement
Ils crièrent : ’’Couchez-vous par terre, tous par terre
Les mains en l’air’’
Elle savait que c’était fini
Elle savait qu’ils venaient chercher son mari

Mais soudain,
Une angoisse intolérable tortura et tordit tout son corps…
À cet instant, d’après son instinct,
Elle su que, même si son fils était toute sa vie,
Elle savait qu’elle avait tord,
Mais elle ne pouvait vivre sans son mari

Sachant que cet homme était un combattant,
Elle su qu’il tenterait d’être le vainqueur
Même si à l’intérieur de son cœur,
Il avait très peur,
Il avait compris que même avec le temps,
Il ne pourrait être heureux comme avant

Troué de balles,
Son homme gisait dans son propre sang
Elle prit alors son arme
Qui ne contenait plus qu’une seule balle
Elle regarda son fils amoureusement
Et décida de s’éteindre en larme…
 • Pieds Hyphénique: Histoire De Ghetto

  court=ney=cet=te=jeu=ne=mè=re 8
  éle=vant=cet=en=fant=a=vec=fran=çois=son=ma=ri 12
  qui=dail=leurs=é=tait=dans=la=dro=gue=jus=quau=cou 12
  for=cé=ment=il=a=vait=peur=dal=ler=au=trou 11
  tout=ce=ci=la=ren=dait=en=co=lè=re 10
  mais=cé=tait=pour=lar=gent=tout=ce=rap=porteà=ce=ci 12

  un=jour=où=court=ney=sor=tait=de=son=tra=vail=mi=nable 13
  de=for=ce=el=le=a=é=té=re=te=nue 11
  la=po=lice=lui=fit=bien=com=pren=dre=quel=le=na=vait=que=deux=choix 16
  ces=hommes=é=tant=au=cou=rant=de=la=con=tre=ban=de=de=rue 15
  ils=lui=dire=quel=le=de=vait=plai=der=con=tre=son=ma=ri=jouer=lin=sen=sible 18
  ou=a=lors=el=le=ne=ver=rait=plus=ja=mais=son=fils=et=fran=çois 16

  mal=gré=cette=su=prê=me=cul=mi=nan=te=dou=leur=qui=dé=chi=rait=son=cœur 18
  elle=ne=pu=sem=pê=cher=de=pen=ser=à=tout=ce=malheur 13
  elle=sa=vait=quel=le=ne=vi=vrait=plus=ja=mais=dans=le=bon=heur 15
  ce=choix=é=tait=dé=chi=rant 7
  mais=elle=ne=pou=vait=si=ma=gi=ner=vivre=sans=son=en=fant 14
  elle=dé=ci=da=donc=de=ventre=son=hom=me=quel=choix=tor=tu=rant 15

  un=soir=la=po=lice=dé=fon=ça=la=por=te=de=leur=ap=par=te=ment 17
  tout=ce=dé=rou=la=très=ra=pi=de=ment 10
  ils=criè=rent=cou=chez=vous=par=ter=re=tous=par=terre 12
  les=mains=en=lair 4
  el=le=sa=vait=que=cé=tait=fi=ni 9
  el=le=sa=vait=quils=ve=naient=cher=cher=son=ma=ri 12

  mais=sou=dain 3
  unean=gois=se=in=to=lé=ra=ble=tor=tu=ra=et=tor=dit=tout=son=corps 17
  à=cet=ins=tant=da=près=son=ins=tinct 9
  elle=su=que=même=si=son=fils=é=tait=tou=te=sa=vie 13
  el=le=sa=vait=quel=le=a=vait=tord 9
  mais=el=le=ne=pou=vait=vi=vre=sans=son=ma=ri 12

  sa=chant=que=cet=hom=me=é=tait=un=com=bat=tant 12
  el=le=su=quil=ten=te=rait=dê=tre=le=vain=queur 12
  mê=me=si=à=lin=té=ri=eur=de=son=cœur 11
  il=a=vait=très=peur 5
  il=a=vait=com=pris=que=mê=me=a=vec=le=temps 12
  il=ne=pour=rait=ê=tre=heu=reux=com=me=a=vant 12

  trou=é=de=bal=les 5
  son=hom=me=gi=sait=dans=son=pro=pre=sang 10
  el=le=prit=a=lors=son=a=rme 8
  qui=ne=con=te=nait=plus=quu=ne=seu=le=ba=lle 12
  el=le=re=gar=da=son=fils=a=mou=reu=se=ment 12
  et=dé=ci=da=de=sé=tein=dre=en=lar=me 11
 • Phonétique : Histoire De Ghetto

  kuʁtne, sεtə ʒənə mεʁə
  eləvɑ̃ sεt ɑ̃fɑ̃ avεk fʁɑ̃swa, sɔ̃ maʁi
  ki dajœʁ, etε dɑ̃ la dʁɔɡ ʒysko ku…
  fɔʁsemɑ̃, il avε pœʁ dale o tʁu
  tu səsi la ʁɑ̃dε ɑ̃ kɔlεʁə
  mε setε puʁ laʁʒe, tu sə ʁapɔʁtə a səsi

  œ̃ ʒuʁ u kuʁtne sɔʁtε də sɔ̃ tʁavaj minablə,
  də fɔʁsə, εllə a ete ʁətənɥ
  la pɔlisə lɥi fi bjɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kεllə navε kə dø ʃwa
  sεz- ɔmə, etɑ̃ o kuʁɑ̃ də la kɔ̃tʁəbɑ̃də də ʁy,
  il lɥi diʁə kεllə dəvε plεde kɔ̃tʁə sɔ̃ maʁi, ʒue lɛ̃sɑ̃siblə
  u alɔʁ, εllə nə veʁε plys ʒamε sɔ̃ fisz- e fʁɑ̃swa

  malɡʁe sεtə sypʁεmə, kylminɑ̃tə dulœʁ ki deʃiʁε sɔ̃ kœʁ,
  εllə nə py sɑ̃pεʃe də pɑ̃se a tu sə malœʁ
  εllə savε kεllə nə vivʁε plys ʒamε dɑ̃ lə bɔnœʁ
  sə ʃwa etε deʃiʁɑ̃,
  mεz- εllə nə puvε simaʒine vivʁə sɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
  εllə desida dɔ̃k də vɑ̃tʁə sɔ̃n- ɔmə… kεl ʃwa tɔʁtyʁɑ̃…

  œ̃ swaʁ, la pɔlisə defɔ̃sa la pɔʁtə də lœʁ apaʁtəmɑ̃
  tu sə deʁula tʁε ʁapidəmɑ̃
  il kʁjεʁe : kuʃe vu paʁ teʁə, tus paʁ teʁə
  lε mɛ̃z- ɑ̃ lεʁ
  εllə savε kə setε fini
  εllə savε kil vənε ʃεʁʃe sɔ̃ maʁi

  mε sudɛ̃,
  ynə ɑ̃ɡwasə ɛ̃tɔleʁablə tɔʁtyʁa e tɔʁdi tu sɔ̃ kɔʁ…
  a sεt ɛ̃stɑ̃, dapʁε sɔ̃n- ɛ̃stɛ̃,
  εllə sy kə, mεmə si sɔ̃ fisz- etε tutə sa vi,
  εllə savε kεllə avε tɔʁ,
  mεz- εllə nə puvε vivʁə sɑ̃ sɔ̃ maʁi

  saʃɑ̃ kə sεt ɔmə etε œ̃ kɔ̃batɑ̃,
  εllə sy kil tɑ̃təʁε dεtʁə lə vɛ̃kœʁ
  mεmə si a lɛ̃teʁjœʁ də sɔ̃ kœʁ,
  il avε tʁε pœʁ,
  il avε kɔ̃pʁi kə mεmə avεk lə tɑ̃,
  il nə puʁʁε εtʁə œʁø kɔmə avɑ̃

  tʁue də balə,
  sɔ̃n- ɔmə ʒizε dɑ̃ sɔ̃ pʁɔpʁə sɑ̃
  εllə pʁi alɔʁ sɔ̃n- aʁmə
  ki nə kɔ̃tənε plys kynə sələ balə
  εllə ʁəɡaʁda sɔ̃ fisz- amuʁøzəmɑ̃
  e desida də setɛ̃dʁə ɑ̃ laʁmə…
 • Pieds Phonétique : Histoire De Ghetto

  kuʁ=tne=sε=tə=ʒə=nə=mε=ʁə 8
  e=lə=vɑ̃=sεt=ɑ̃=fɑ̃=a=vεk=fʁɑ̃=swa=sɔ̃=ma=ʁi 13
  ki=da=jœ=ʁə=e=tε=dɑ̃=la=dʁɔɡ=ʒys=ko=ku 12
  fɔʁ=se=mɑ̃=il=a=vε=pœ=ʁə=da=le=o=tʁu 12
  tu=sə=si=la=ʁɑ̃=dε=ɑ̃=kɔ=lε=ʁə 10
  mεse=tε=puʁ=laʁ=ʒe=tu=sə=ʁa=pɔʁ=təa=sə=si 12

  œ̃=ʒuʁ=u=kuʁ=tne=sɔʁ=tεdə=sɔ̃=tʁa=vaj=mi=nablə 12
  də=fɔʁ=sə=εl=lə=a=e=te=ʁə=tənɥ 10
  la=pɔ=lisə=lɥi=fi=bjɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kεllə=na=vε=kə=dø=ʃwa 15
  sε=zɔmə=e=tɑ̃=o=ku=ʁɑ̃=də=la=kɔ̃=tʁə=bɑ̃=də=də=ʁy 15
  il=lɥi=diʁə=kεllə=də=vε=plε=de=kɔ̃=tʁə=sɔ̃=ma=ʁi=ʒu=e=lɛ̃=sɑ̃=siblə 18
  u=a=lɔʁ=εl=lə=nə=ve=ʁε=plys=ʒa=mε=sɔ̃=fis=ze=fʁɑ̃=swa 16

  mal=ɡʁe=sεtə=sy=pʁε=mə=kyl=mi=nɑ̃=tə=du=lœʁ=ki=de=ʃi=ʁε=sɔ̃=kœʁ 18
  εllə=nə=py=sɑ̃=pε=ʃe=də=pɑ̃se=a=tu=sə=ma=lœʁ 13
  εllə=sa=vε=kεl=lə=nə=vi=vʁε=plys=ʒa=mε=dɑ̃lə=bɔ=nœʁ 14
  sə=ʃwa=e=tε=de=ʃi=ʁɑ̃ 7
  mε=zεllə=nə=pu=vε=si=ma=ʒi=ne=vivʁə=sɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 14
  εllə=de=si=da=dɔ̃k=də=vɑ̃tʁə=sɔ̃=nɔ=mə=kεl=ʃwa=tɔʁ=ty=ʁɑ̃ 15

  œ̃=swaʁ=la=pɔ=lisə=de=fɔ̃=sa=la=pɔʁ=tə=də=lœʁ=a=paʁ=tə=mɑ̃ 17
  tu=sə=de=ʁu=la=tʁε=ʁa=pi=də=mɑ̃ 10
  il=kʁjε=ʁe=ku=ʃe=vu=paʁ=te=ʁə=tus=paʁ=teʁə 12
  lε=mɛ̃=zɑ̃=lεʁ 4
  εl=lə=sa=vε=kə=se=tε=fi=ni 9
  εl=lə=sa=vε=kil=və=nε=ʃεʁ=ʃe=sɔ̃=ma=ʁi 12

  mε=su=dɛ̃ 3
  ynəɑ̃=ɡwa=sə=ɛ̃=tɔ=le=ʁa=blə=tɔʁ=ty=ʁa=e=tɔʁ=di=tu=sɔ̃=kɔʁ 17
  a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=da=pʁε=sɔ̃=nɛ̃s=tɛ̃ 9
  εllə=sykə=mε=mə=si=sɔ̃=fis=ze=tε=tu=tə=sa=vi 13
  εl=lə=sa=vε=kεl=lə=a=vε=tɔʁ 9
  mε=zεl=lə=nə=pu=vε=vi=vʁə=sɑ̃=sɔ̃=ma=ʁi 12

  sa=ʃɑ̃=kə=sεt=ɔ=mə=e=tε=œ̃=kɔ̃=ba=tɑ̃ 12
  εl=lə=sy=kil=tɑ̃=tə=ʁε=dε=tʁə=lə=vɛ̃=kœʁ 12
  mε=mə=si=a=lɛ̃=te=ʁjœ=ʁə=də=sɔ̃=kœʁ 11
  il=a=vε=tʁε=pœ=ʁə 6
  il=a=vε=kɔ̃=pʁi=kə=mε=mə=a=vεk=lə=tɑ̃ 12
  il=nə=puʁ=ʁε=ε=tʁə=œ=ʁø=kɔ=mə=a=vɑ̃ 12

  tʁu=e=də=ba=lə 5
  sɔ̃=nɔ=mə=ʒi=zε=dɑ̃=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=sɑ̃ 10
  εl=lə=pʁi=a=lɔʁ=sɔ̃=naʁ=mə 8
  ki=nə=kɔ̃=tə=nε=plys=ky=nə=sə=lə=ba=lə 12
  εl=lə=ʁə=ɡaʁ=da=sɔ̃=fis=za=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 12
  e=de=si=da=də=se=tɛ̃=dʁə=ɑ̃=la=ʁmə 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.