Poème-France.com

Poeme : Parle MoiParle Moi

Parle moi
Je dois s’avoir ce que tu crois
Qu’est-ce que tu rescent

Je sais qu’il y a quelque chose
Dit moi pourquoi c’est morose
Fait juste m’expliquer pourquoi

Parle moi, je veux comprendre
Je t’ai dis que je te fesais confiance
Pour moi, tout ceci à de l’importance

Si tu n’arrive pas à me croire
Dit moi le
S’il y a quelque chose, je veux le s’avoir, dit moi le

Parle moi, sa me brise le cœur
Je déteste se sentiment, c’est si dévastateur
Je suis désolé si j’ai commis une erreur

Sa me tue et sa te tue également
N’es-tu pas capable de me croire vraiment ?
Est-ce que tu peux m’expliquer ?

Parle moi,
J’ai besoin de t’entendre
J’ai besoin de comprendre

Mon amour, tu signifie tout pour moi
J’ai besoin de te sentir près de moi
Je ne peux pas rester ici sans toi

Parle moi
J’ai besoin de s’avoir ce que tu en penses
Pourquoi tute cette inconfiance ?

Je veux juste oublier tout sa
J’aurais espérée que rien de tout sa n’arrive, mais on n’a pas entendu ma prière
J’aurais juste espérée pouvoir revenir en arrière

Mais mon amour, parle moi, ne t’enfuie pas
Parce que tu es tout ce que je désir, tout ce dont j’ai besoin
Je ne veux pas vivre dans le chagrin

J’ai tellement besoin de toi…
Croit moi !

-Xxxx-
Karell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁlə mwa
ʒə dwa savwaʁ sə kə ty kʁwa
kε sə kə ty ʁesɑ̃

ʒə sε kil i a kεlkə ʃozə
di mwa puʁkwa sε mɔʁozə
fε ʒystə mεksplike puʁkwa

paʁlə mwa, ʒə vø kɔ̃pʁɑ̃dʁə
ʒə tε di kə ʒə tə fəzε kɔ̃fjɑ̃sə
puʁ mwa, tu səsi a də lɛ̃pɔʁtɑ̃sə

si ty naʁivə pa a mə kʁwaʁə
di mwa lə
sil i a kεlkə ʃozə, ʒə vø lə savwaʁ, di mwa lə

paʁlə mwa, sa mə bʁizə lə kœʁ
ʒə detεstə sə sɑ̃timɑ̃, sε si devastatœʁ
ʒə sɥi dezɔle si ʒε kɔmiz- ynə eʁœʁ

sa mə tɥ e sa tə tɥ eɡaləmɑ̃
nε ty pa kapablə də mə kʁwaʁə vʁεmɑ̃ ?
ε sə kə ty pø mεksplike ?

paʁlə mwa,
ʒε bəzwɛ̃ də tɑ̃tɑ̃dʁə
ʒε bəzwɛ̃ də kɔ̃pʁɑ̃dʁə

mɔ̃n- amuʁ, ty siɲifi tu puʁ mwa
ʒε bəzwɛ̃ də tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa
ʒə nə pø pa ʁεste isi sɑ̃ twa

paʁlə mwa
ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ sə kə ty ɑ̃ pɑ̃sə
puʁkwa tytə sεtə ɛ̃kɔ̃fjɑ̃sə ?

ʒə vø ʒystə ublje tu sa
ʒoʁεz- εspeʁe kə ʁjɛ̃ də tu sa naʁivə, mεz- ɔ̃ na pa ɑ̃tɑ̃dy ma pʁjεʁə
ʒoʁε ʒystə εspeʁe puvwaʁ ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə

mε mɔ̃n- amuʁ, paʁlə mwa, nə tɑ̃fɥi pa
paʁsə kə ty ε tu sə kə ʒə deziʁ, tu sə dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃
ʒə nə vø pa vivʁə dɑ̃ lə ʃaɡʁɛ̃

ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa…
kʁwa mwa !

iks iks iks iks