Poème-France.com

Poeme : LibertéLiberté

Chaque heure ce dévoile
Devant mes yeux tel une voile
Chaque seconde de ma naissance
Chaque minute de mon enfance
Les enfants et les cris abondants
Les jeux grotesque et pourtant dominant
Me voila à l’adolescence
Le noir est ma seul créance
Mon ultime maitre, Satan
Pour lui j’y fesai couler mon sang
Jusqu’à la derniere goutte
J’ai couper mes veines
Bleu, belle et saine
Pour lui je me suis faite cadeau
J’ai fermer mon fatadique rideau
Ne plus voir le monde tel était mon désir
Ne plus vivre, ne plus subir
Être enfin libre…

MeL
Katanès

PostScriptum

commentaires appréciés stp


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə œʁ sə devwalə
dəvɑ̃ mεz- iø tεl ynə vwalə
ʃakə səɡɔ̃də də ma nεsɑ̃sə
ʃakə minytə də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
lεz- ɑ̃fɑ̃z- e lε kʁiz- abɔ̃dɑ̃
lε ʒø ɡʁɔtεskə e puʁtɑ̃ dɔminɑ̃
mə vwala a ladɔlesɑ̃sə
lə nwaʁ ε ma səl kʁeɑ̃sə
mɔ̃n- yltimə mεtʁə, satɑ̃
puʁ lɥi ʒi fəzε kule mɔ̃ sɑ̃
ʒyska la dεʁnjəʁə ɡutə
ʒε kupe mε vεnə
blø, bεllə e sεnə
puʁ lɥi ʒə mə sɥi fεtə kado
ʒε fεʁme mɔ̃ fatadikə ʁido
nə plys vwaʁ lə mɔ̃də tεl etε mɔ̃ deziʁ
nə plys vivʁə, nə plys sybiʁ
εtʁə ɑ̃fɛ̃ libʁə…

mεl