Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ma Tombe

Poème Amour
Publié le 25/04/2004 00:00

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Katanès

Ma Tombe

Ne vous atarder pas sur moi
Je suis poète et non roi
Je vous regarde de mon endroit sombre
Froide et terreuse… je vous voi de ma tombe

Les insectes dévore ma chair infecter
Mes os rougâtre se font contempler
Par les paroits de mon cerceuil solitaire
Noir et humide, je suis sous terre…

Une odeur putride envahie mes poumons
Je m’éttoufe dans un second respire
Je hurle mes pourtant il ne sort aucun son
Ma peur de plus en plus ce fait pire

Ma respiration devient déchaîcher
Mon regard impassible complétement figé
Mon sang caillé ne cesse de ce dispercer
Sur ma peau fraiche et apaiser

Que voulait tu ?
Ma mort ou ma souffrance
Pourquoi m’avoir enterrer Vivante
Je t’aimai moi… je t’aimai

MeL…
 • Pieds Hyphénique: Ma Tombe

  ne=vous=a=tar=der=pas=sur=moi 8
  je=suis=po=è=te=et=non=roi 8
  je=vous=re=gar=de=de=mon=en=droit=sombre 10
  froideet=ter=reu=se=je=vous=voi=de=ma=tombe 10

  les=in=sec=tes=dé=vore=ma=chair=in=fec=ter 11
  mes=os=rou=gâ=tre=se=font=con=tem=pler 10
  par=les=pa=roits=de=mon=cer=ceuil=so=li=taire 11
  noir=et=hu=mide=je=suis=sous=terre 8

  uneo=deur=pu=tride=en=va=hie=mes=pou=mons 10
  je=mét=tou=fe=dans=un=se=cond=res=pire 10
  je=hur=le=mes=pour=tant=il=ne=sort=au=cun=son 12
  ma=peur=de=plus=en=plus=ce=fait=pi=re 10

  ma=res=pi=ra=tion=de=vient=dé=chaî=cher 10
  mon=re=gard=im=pas=sible=com=pléte=ment=fi=gé 11
  mon=sang=caillé=ne=ces=se=de=ce=dis=per=cer 11
  sur=ma=peau=frai=che=et=a=pai=ser 9

  que=vou=lait=tu 4
  ma=mort=ou=ma=souf=fran=ce 7
  pour=quoi=ma=voir=en=ter=rer=vi=van=te 10
  je=tai=mai=moi=je=tai=mai 7

  mel 1
 • Phonétique : Ma Tombe

  nə vuz- ataʁde pa syʁ mwa
  ʒə sɥi pɔεtə e nɔ̃ ʁwa
  ʒə vu ʁəɡaʁdə də mɔ̃n- ɑ̃dʁwa sɔ̃bʁə
  fʁwadə e teʁøzə… ʒə vu vwa də ma tɔ̃bə

  lεz- ɛ̃sεktə devɔʁə ma ʃεʁ ɛ̃fεkte
  mεz- os ʁuɡatʁə sə fɔ̃ kɔ̃tɑ̃ple
  paʁ lε paʁwa də mɔ̃ sεʁsəj sɔlitεʁə
  nwaʁ e ymidə, ʒə sɥi su teʁə…

  ynə ɔdœʁ pytʁidə ɑ̃vai mε pumɔ̃
  ʒə metufə dɑ̃z- œ̃ səɡɔ̃ ʁεspiʁə
  ʒə yʁlə mε puʁtɑ̃ il nə sɔʁ okœ̃ sɔ̃
  ma pœʁ də plysz- ɑ̃ plys sə fε piʁə

  ma ʁεspiʁasjɔ̃ dəvjɛ̃ deʃεʃe
  mɔ̃ ʁəɡaʁ ɛ̃pasiblə kɔ̃pletəmɑ̃ fiʒe
  mɔ̃ sɑ̃ kaje nə sεsə də sə dispεʁse
  syʁ ma po fʁεʃə e apεze

  kə vulε ty ?
  ma mɔʁ u ma sufʁɑ̃sə
  puʁkwa mavwaʁ ɑ̃teʁe vivɑ̃tə
  ʒə tεmε mwa… ʒə tεmε

  mεl…
 • Pieds Phonétique : Ma Tombe

  nə=vu=za=taʁ=de=pa=syʁ=mwa 8
  ʒə=sɥi=pɔ=ε=tə=e=nɔ̃=ʁwa 8
  ʒə=vu=ʁə=ɡa=ʁdə=də=mɔ̃=nɑ̃=dʁwa=sɔ̃bʁə 10
  fʁwadə=e=te=ʁø=zə=ʒə=vu=vwa=də=matɔ̃bə 10

  lε=zɛ̃=sεk=tə=de=vɔʁə=ma=ʃεʁ=ɛ̃=fεk=te 11
  mε=zos=ʁu=ɡa=tʁə=sə=fɔ̃=kɔ̃=tɑ̃=ple 10
  paʁ=lε=pa=ʁwadə=mɔ̃=sεʁ=səj=sɔ=li=tεʁə 10
  nwaʁ=e=y=mi=də=ʒə=sɥi=su=te=ʁə 10

  ynəɔ=dœʁ=py=tʁidə=ɑ̃=va=i=mε=pu=mɔ̃ 10
  ʒə=me=tu=fə=dɑ̃=zœ̃=sə=ɡɔ̃=ʁεs=piʁə 10
  ʒəyʁ=lə=mε=puʁ=tɑ̃=il=nə=sɔʁ=o=kœ̃=sɔ̃ 11
  ma=pœʁ=də=plys=zɑ̃=plys=sə=fε=pi=ʁə 10

  ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=də=vjɛ̃=de=ʃε=ʃe 10
  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=ɛ̃=pa=siblə=kɔ̃=ple=tə=mɑ̃=fi=ʒe 11
  mɔ̃=sɑ̃=ka=je=nə=sεsə=də=sə=dis=pεʁse 10
  syʁ=ma=po=fʁε=ʃə=e=a=pε=ze 9

  kə=vu=lε=ty 4
  ma=mɔʁ=u=ma=su=fʁɑ̃=sə 7
  puʁ=kwa=ma=vwaʁ=ɑ̃=te=ʁe=vi=vɑ̃=tə 10
  ʒə=tε=mε=mwa=ʒə=tε=mε 7

  mεl 1

PostScriptum

comme d’habitude lol. . . commentaire apprécié : P

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/11/2004 00:00Elektra

magnifik poéme, bravo bisou