Poeme : Cher Mort : ->

Cher Mort : ->

Cher mort
Je t’écri pour te demander
De devenir ta bien aimer
De te rejoindre dans les flammes de l’enfer

« Tu est la bienvenue
Petite ange déchu
Vient bruler dans mes ailes
Descent ici, loin du ciel »

Mais est-ce que je fait le bon choix ?
De m’éloigner de ce piètre roi
Je trahi Dieu, vais-je en mourrir
Irai t-il jusqu’à me faire souffrir

« N’est pas peur voyons
Ne craint pas ce pauvre vagabond
Dieu envers moi est innofensif
Il allimenterai mes flammes orange vif »

De plus en plus près de ce gouffre impérial
Ma mort bientot sera fatal
Je sens déja l’odeur putride envahir mes poumons
Le souffre qui brouille ma vue et la chaleur pour qui je fond

Je suis à quelque mètres de mon nouveau chez moi
Tu est la, devant moi tu m’attend comme un gloirieux roi
Ton regard menaceur et menteur me dévoile déja la vérité
Je suis stupide, naive et imbécile d’avoir pu croire cet obsédé

Je doit immédiatement faire demi tour
Vers l’empire de l’amour
Ah non ! sa main agripper à ma cheville
Je ne veut pas, je ne veut plus… laisse moi tranquille

Mais a l’instant je suis déja au Enfer
Ensanglanter, je regrette ce pietre acte
Me faire abattre, voila mon pacte
Je ne veut pas rester ici… sous terre

MeL

« Satan »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cher Mort : ->

  cher=mort 2
  je=té=cri=pour=te=de=man=der 8
  de=de=ve=nir=ta=bien=ai=mer 8
  de=te=re=join=dre=dans=les=flam=mes=de=len=fer 12

  tu=est=la=bien=ve=nue 7
  pe=ti=te=an=ge=dé=chu 7
  vient=bru=ler=dans=mes=ai=les 7
  des=cent=i=ci=loin=du=ciel 7

  mais=est=ce=que=je=fait=le=bon=choix 9
  de=mé=loi=gner=de=ce=pi=è=tre=roi 10
  je=tra=hi=dieu=vais=je=en=mour=rir 9
  irai=t=il=jus=quà=me=fai=re=souf=frir 10

  nest=pas=peur=voy=ons 6
  ne=craint=pas=ce=pau=vre=va=ga=bond 9
  dieu=en=vers=moi=est=in=no=fen=sif 9
  il=al=limen=te=rai=mes=flam=mes=o=ran=ge=vif 12

  de=plus=en=plus=près=de=ce=gouf=fre=im=pé=rial 12
  ma=mort=bien=tot=se=ra=fa=tal 8
  je=sens=dé=ja=lo=deur=pu=trideen=va=hir=mes=pou=mons 13
  le=souf=fre=qui=brouille=ma=vueet=la=cha=leur=pour=qui=je=fond 14

  je=suis=à=quel=que=mètres=de=mon=nou=veau=chez=moi 12
  tu=est=la=de=vant=moi=tu=mat=tend=commeun=gloi=rieux=roi 13
  ton=re=gard=me=na=ceur=et=men=teur=me=dé=voile=dé=ja=la=vé=ri=té 18
  je=suis=stu=pide=nai=veet=im=bé=ci=le=da=voir=pu=croi=re=cet=ob=sé=dé 19

  je=doit=im=mé=dia=te=ment=fai=re=de=mi=tour 12
  vers=lem=pi=re=de=la=mour 7
  ah=non=sa=main=a=grip=per=à=ma=che=vi=lle 12
  je=ne=veut=pas=je=ne=veut=plus=laisse=moi=tran=quille 12

  mais=a=lins=tant=je=suis=dé=ja=au=en=fer 11
  en=san=glan=ter=je=re=gret=te=ce=pie=tre=acte 12
  me=fai=re=a=bat=tre=voi=la=mon=pa=cte 11
  je=ne=veut=pas=res=ter=i=ci=sous=ter=re 11

  mel 1

  sa=tan 3
 • Phonétique : Cher Mort : ->

  ʃεʁ mɔʁ
  ʒə tekʁi puʁ tə dəmɑ̃de
  də dəvəniʁ ta bjɛ̃ εme
  də tə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ lε flamə də lɑ̃fe

  « ty ε la bjɛ̃vənɥ
  pətitə ɑ̃ʒə deʃy
  vjɛ̃ bʁyle dɑ̃ mεz- εlə
  desɑ̃ isi, lwɛ̃ dy sjəl »

  mεz- ε sə kə ʒə fε lə bɔ̃ ʃwa ?
  də melwaɲe də sə pjεtʁə ʁwa
  ʒə tʁai djø, vε ʒə ɑ̃ muʁʁiʁ
  iʁε te il ʒyska mə fεʁə sufʁiʁ

  « nε pa pœʁ vwajɔ̃
  nə kʁɛ̃ pa sə povʁə vaɡabɔ̃
  djø ɑ̃vεʁ mwa εt- inɔfɑ̃sif
  il alimɑ̃təʁε mε flaməz- ɔʁɑ̃ʒə vif »

  də plysz- ɑ̃ plys pʁε də sə ɡufʁə ɛ̃peʁjal
  ma mɔʁ bjɛ̃to səʁa fatal
  ʒə sɑ̃s deʒa lɔdœʁ pytʁidə ɑ̃vaiʁ mε pumɔ̃
  lə sufʁə ki bʁujə ma vɥ e la ʃalœʁ puʁ ki ʒə fɔ̃

  ʒə sɥiz- a kεlkə mεtʁə- də mɔ̃ nuvo ʃe mwa
  ty ε la, dəvɑ̃ mwa ty matɑ̃ kɔmə œ̃ ɡlwaʁjø ʁwa
  tɔ̃ ʁəɡaʁ mənasœʁ e mɑ̃tœʁ mə devwalə deʒa la veʁite
  ʒə sɥi stypidə, nεvə e ɛ̃besilə davwaʁ py kʁwaʁə sεt ɔpsede

  ʒə dwa imedjatəmɑ̃ fεʁə dəmi tuʁ
  vεʁ lɑ̃piʁə də lamuʁ
  a nɔ̃ ! sa mɛ̃ aɡʁipe a ma ʃəvilə
  ʒə nə vø pa, ʒə nə vø plys… lεsə mwa tʁɑ̃kjə

  mεz- a lɛ̃stɑ̃ ʒə sɥi deʒa o ɑ̃fe
  ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te, ʒə ʁəɡʁεtə sə pjεtʁə aktə
  mə fεʁə abatʁə, vwala mɔ̃ paktə
  ʒə nə vø pa ʁεste isi… su teʁə

  mεl

  « satan »
 • Syllabes Phonétique : Cher Mort : ->

  ʃεʁ=mɔʁ 2
  ʒə=te=kʁi=puʁ=tə=də=mɑ̃=de 8
  də=də=və=niʁ=ta=bj=ɛ̃=ε=me 9
  də=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=lε=fla=mə=də=lɑ̃=fe 12

  ty=ε=la=bj=ɛ̃=vənɥ 7
  pə=ti=tə=ɑ̃=ʒə=de=ʃy 7
  vj=ɛ̃=bʁy=le=dɑ̃=mε=zε=lə 8
  de=sɑ̃=i=si=lwɛ̃=dy=sjəl 7

  mε=zε=sə=kə=ʒə=fε=lə=bɔ̃=ʃwa 9
  də=me=lwa=ɲe=də=sə=pj=ε=tʁə=ʁwa 10
  ʒə=tʁa=i=dj=ø=vε=ʒə=ɑ̃=muʁ=ʁiʁ 10
  i=ʁε=te=il=ʒys=ka=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 11

  nε=pa=pœ=ʁə=vwa=j=ɔ̃ 8
  nə=kʁɛ̃=pasə=po=vʁə=va=ɡa=bɔ̃ 8
  djø=ɑ̃=vεʁ=mwa=ε=ti=nɔ=fɑ̃=sif 9
  il=a=li=mɑ̃tə=ʁε=mε=fla=mə=zɔ=ʁɑ̃=ʒə=vif 12

  də=plys=zɑ̃=plys=pʁεdə=sə=ɡu=fʁəɛ̃=pe=ʁjal 10
  ma=mɔʁ=bjɛ̃=to=sə=ʁa=fa=tal 8
  ʒə=sɑ̃s=de=ʒa=lɔ=dœʁ=py=tʁidəɑ̃=va=iʁ=mε=pu=mɔ̃ 13
  lə=sufʁə=ki=bʁu=jə=ma=vɥ=e=la=ʃa=lœʁ=puʁ=ki=ʒə=fɔ̃ 15

  ʒə=sɥi=za=kεl=kə=mεtʁə=də=mɔ̃=nu=vo=ʃe=mwa 12
  ty=ε=la=də=vɑ̃=mwa=ty=ma=tɑ̃=kɔməœ̃=ɡlwa=ʁjø=ʁwa 13
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=mə=na=sœʁ=e=mɑ̃=tœʁ=mə=de=vwa=lə=de=ʒa=la=ve=ʁi=te 18
  ʒə=sɥi=sty=pidə=nε=vəe=ɛ̃=be=si=lə=da=vwaʁ=py=kʁwa=ʁə=sεt=ɔp=se=de 19

  ʒə=dwa=i=me=dja=tə=mɑ̃=fε=ʁə=də=mi=tuʁ 12
  vεʁ=lɑ̃=pi=ʁə=də=la=muʁ 7
  a=nɔ̃=sa=mɛ̃=a=ɡʁi=pe=a=ma=ʃə=vi=lə 12
  ʒə=nə=vø=pa=ʒə=nə=vø=plys=lε=sə=mwa=tʁɑ̃kjə 12

  mε=za=lɛ̃s=tɑ̃=ʒə=sɥi=de=ʒa=o=ɑ̃=fe 11
  ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te=ʒə=ʁə=ɡʁεtə=sə=pjε=tʁə=ak=tə 12
  mə=fε=ʁə=a=ba=tʁə=vwa=la=mɔ̃=pak=tə 11
  ʒə=nə=vø=pa=ʁεs=te=i=si=su=te=ʁə 11

  mεl 1

  sa=tan 3

PostScriptum

: ->

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.