Univers de poésie d'un auteur

Poème:Cher Mort : ->

Le Poème

Cher mort
Je t’écri pour te demander
De devenir ta bien aimer
De te rejoindre dans les flammes de l’enfer

« Tu est la bienvenue
Petite ange déchu
Vient bruler dans mes ailes
Descent ici, loin du ciel »

Mais est-ce que je fait le bon choix ?
De m’éloigner de ce piètre roi
Je trahi Dieu, vais-je en mourrir
Irai t-il jusqu’à me faire souffrir

« N’est pas peur voyons
Ne craint pas ce pauvre vagabond
Dieu envers moi est innofensif
Il allimenterai mes flammes orange vif »

De plus en plus près de ce gouffre impérial
Ma mort bientot sera fatal
Je sens déja l’odeur putride envahir mes poumons
Le souffre qui brouille ma vue et la chaleur pour qui je fond

Je suis à quelque mètres de mon nouveau chez moi
Tu est la, devant moi tu m’attend comme un gloirieux roi
Ton regard menaceur et menteur me dévoile déja la vérité
Je suis stupide, naive et imbécile d’avoir pu croire cet obsédé

Je doit immédiatement faire demi tour
Vers l’empire de l’amour
Ah non ! sa main agripper à ma cheville
Je ne veut pas, je ne veut plus… laisse moi tranquille

Mais a l’instant je suis déja au Enfer
Ensanglanter, je regrette ce pietre acte
Me faire abattre, voila mon pacte
Je ne veut pas rester ici… sous terre

MeL

« Satan »
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

: ->

Poeme de Katanès

Poète Katanès

Katanès a publié sur le site 27 écrits. Katanès est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Cher Mort : ->cher=mort 2
je=té=cri=pour=te=de=man=der 8
de=de=ve=nir=ta=bien=ai=mer 8
de=te=re=join=dre=dans=les=flam=mes=de=len=fer 12

tu=est=la=bien=ve=nue 7
pe=ti=te=an=ge=dé=chu 7
vient=bru=ler=dans=mes=ai=les 7
des=cent=i=ci=loin=du=ciel 7

mais=est=ce=que=je=fait=le=bon=choix 9
de=mé=loi=gner=de=ce=pi=è=tre=roi 10
je=tra=hi=dieu=vais=je=en=mour=rir 9
irai=t=il=jus=quà=me=fai=re=souf=frir 10

nest=pas=peur=voy=ons 6
ne=craint=pas=ce=pau=vre=va=ga=bond 9
dieu=en=vers=moi=est=in=no=fen=sif 9
il=al=limen=te=rai=mes=flam=mes=o=ran=ge=vif 12

de=plus=en=plus=près=de=ce=gouf=fre=im=pé=rial 12
ma=mort=bien=tot=se=ra=fa=tal 8
je=sens=dé=ja=lo=deur=pu=trideen=va=hir=mes=pou=mons 13
le=souf=fre=qui=brouille=ma=vueet=la=cha=leur=pour=qui=je=fond 14

je=suis=à=quel=que=mètres=de=mon=nou=veau=chez=moi 12
tu=est=la=de=vant=moi=tu=mat=tend=commeun=gloi=rieux=roi 13
ton=re=gard=me=na=ceur=et=men=teur=me=dé=voile=dé=ja=la=vé=ri=té 18
je=suis=stu=pide=nai=veet=im=bé=ci=le=da=voir=pu=croi=re=cet=ob=sé=dé 19

je=doit=im=mé=dia=te=ment=fai=re=de=mi=tour 12
vers=lem=pi=re=de=la=mour 7
ah=non=sa=main=a=grip=per=à=ma=che=vi=lle 12
je=ne=veut=pas=je=ne=veut=plus=laisse=moi=tran=quille 12

mais=a=lins=tant=je=suis=dé=ja=au=en=fer 11
en=san=glan=ter=je=re=gret=te=ce=pie=tre=acte 12
me=fai=re=a=bat=tre=voi=la=mon=pa=cte 11
je=ne=veut=pas=res=ter=i=ci=sous=ter=re 11

mel 1

sa=tan 3
Phonétique : Cher Mort : ->ʃεʁ mɔʁ
ʒə tekʁi puʁ tə dəmɑ̃de
də dəvəniʁ ta bjɛ̃ εme
də tə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ lε flamə də lɑ̃fe

« ty ε la bjɛ̃vənɥ
pətitə ɑ̃ʒə deʃy
vjɛ̃ bʁyle dɑ̃ mεz- εlə
desɑ̃ isi, lwɛ̃ dy sjəl »

mεz- ε sə kə ʒə fε lə bɔ̃ ʃwa ?
də melwaɲe də sə pjεtʁə ʁwa
ʒə tʁai djø, vε ʒə ɑ̃ muʁʁiʁ
iʁε te il ʒyska mə fεʁə sufʁiʁ

« nε pa pœʁ vwajɔ̃
nə kʁɛ̃ pa sə povʁə vaɡabɔ̃
djø ɑ̃vεʁ mwa εt- inɔfɑ̃sif
il alimɑ̃təʁε mε flaməz- ɔʁɑ̃ʒə vif »

də plysz- ɑ̃ plys pʁε də sə ɡufʁə ɛ̃peʁjal
ma mɔʁ bjɛ̃to səʁa fatal
ʒə sɑ̃s deʒa lɔdœʁ pytʁidə ɑ̃vaiʁ mε pumɔ̃
lə sufʁə ki bʁujə ma vɥ e la ʃalœʁ puʁ ki ʒə fɔ̃

ʒə sɥiz- a kεlkə mεtʁə- də mɔ̃ nuvo ʃe mwa
ty ε la, dəvɑ̃ mwa ty matɑ̃ kɔmə œ̃ ɡlwaʁjø ʁwa
tɔ̃ ʁəɡaʁ mənasœʁ e mɑ̃tœʁ mə devwalə deʒa la veʁite
ʒə sɥi stypidə, nεvə e ɛ̃besilə davwaʁ py kʁwaʁə sεt ɔpsede

ʒə dwa imedjatəmɑ̃ fεʁə dəmi tuʁ
vεʁ lɑ̃piʁə də lamuʁ
a nɔ̃ ! sa mɛ̃ aɡʁipe a ma ʃəvilə
ʒə nə vø pa, ʒə nə vø plys… lεsə mwa tʁɑ̃kjə

mεz- a lɛ̃stɑ̃ ʒə sɥi deʒa o ɑ̃fe
ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te, ʒə ʁəɡʁεtə sə pjεtʁə aktə
mə fεʁə abatʁə, vwala mɔ̃ paktə
ʒə nə vø pa ʁεste isi… su teʁə

mεl

« satan »
Syllabes Phonétique : Cher Mort : ->ʃεʁ=mɔʁ 2
ʒə=te=kʁi=puʁ=tə=də=mɑ̃=de 8
də=də=və=niʁ=ta=bj=ɛ̃=ε=me 9
də=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=lε=fla=mə=də=lɑ̃=fe 12

ty=ε=la=bj=ɛ̃=vənɥ 7
pə=ti=tə=ɑ̃=ʒə=de=ʃy 7
vj=ɛ̃=bʁy=le=dɑ̃=mε=zε=lə 8
de=sɑ̃=i=si=lwɛ̃=dy=sjəl 7

mε=zε=sə=kə=ʒə=fε=lə=bɔ̃=ʃwa 9
də=me=lwa=ɲe=də=sə=pj=ε=tʁə=ʁwa 10
ʒə=tʁa=i=dj=ø=vε=ʒə=ɑ̃=muʁ=ʁiʁ 10
i=ʁε=te=il=ʒys=ka=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 11

nε=pa=pœ=ʁə=vwa=j=ɔ̃ 8
nə=kʁɛ̃=pasə=po=vʁə=va=ɡa=bɔ̃ 8
djø=ɑ̃=vεʁ=mwa=ε=ti=nɔ=fɑ̃=sif 9
il=a=li=mɑ̃tə=ʁε=mε=fla=mə=zɔ=ʁɑ̃=ʒə=vif 12

də=plys=zɑ̃=plys=pʁεdə=sə=ɡu=fʁəɛ̃=pe=ʁjal 10
ma=mɔʁ=bjɛ̃=to=sə=ʁa=fa=tal 8
ʒə=sɑ̃s=de=ʒa=lɔ=dœʁ=py=tʁidəɑ̃=va=iʁ=mε=pu=mɔ̃ 13
lə=sufʁə=ki=bʁu=jə=ma=vɥ=e=la=ʃa=lœʁ=puʁ=ki=ʒə=fɔ̃ 15

ʒə=sɥi=za=kεl=kə=mεtʁə=də=mɔ̃=nu=vo=ʃe=mwa 12
ty=ε=la=də=vɑ̃=mwa=ty=ma=tɑ̃=kɔməœ̃=ɡlwa=ʁjø=ʁwa 13
tɔ̃ʁə=ɡaʁ=mə=na=sœʁ=e=mɑ̃=tœʁ=mə=de=vwa=lə=de=ʒa=la=ve=ʁi=te 18
ʒə=sɥi=sty=pidə=nε=vəe=ɛ̃=be=si=lə=da=vwaʁ=py=kʁwa=ʁə=sεt=ɔp=se=de 19

ʒə=dwa=i=me=dja=tə=mɑ̃=fε=ʁə=də=mi=tuʁ 12
vεʁ=lɑ̃=pi=ʁə=də=la=muʁ 7
a=nɔ̃=sa=mɛ̃=a=ɡʁi=pe=a=ma=ʃə=vi=lə 12
ʒə=nə=vø=pa=ʒə=nə=vø=plys=lε=sə=mwa=tʁɑ̃kjə 12

mε=za=lɛ̃s=tɑ̃=ʒə=sɥi=de=ʒa=o=ɑ̃=fe 11
ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te=ʒə=ʁə=ɡʁεtə=sə=pjε=tʁə=ak=tə 12
mə=fε=ʁə=a=ba=tʁə=vwa=la=mɔ̃=pak=tə 11
ʒə=nə=vø=pa=ʁεs=te=i=si=su=te=ʁə 11

mεl 1

sa=tan 3

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 25/04/2004 00:00

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 10 strophes.