Poème-France.com

Poeme : Sans AbriSans Abri

Je traîne des pieds, je n’ai nulle part où aller,
La nuit vient de tomber, où vais-je dormir cette fois ?
Métro, pont ou même trottoir, je n’ai pas vraiment le choix.
Une nuit de plus à devoir combattre seule le froid,
Je n’ai rien pour me réchauffer, rien à manger…
Qu’ai-je donc fait pour mériter cela ?

Encore une journée où je dois faire la manche,
Où je dois fuir le regard de ces passants
Qui ne s’arrête même pas pour me donner une pièce d’argent,
Ils sont tous de sortie aujourd’hui, ils ont décidé d’être méprisants,
C’est fou comme je hais le dimanche…
Et voilà que se lève le vent…

Comme si je n’avais pas assez froid, il fallait que le vent vienne s’ajouter,
Suivit de la pluie, les passants sont tous partis,
Et moi, je n’ai rien pour me protéger, pour m’abriter,
Parce que je suis sans abri…
Kinau

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tʁεnə dε pje, ʒə nε nylə paʁ u ale,
la nɥi vjɛ̃ də tɔ̃be, u vε ʒə dɔʁmiʁ sεtə fwa ?
metʁo, pɔ̃ u mεmə tʁɔtwaʁ, ʒə nε pa vʁεmɑ̃ lə ʃwa.
ynə nɥi də plysz- a dəvwaʁ kɔ̃batʁə sələ lə fʁwa,
ʒə nε ʁjɛ̃ puʁ mə ʁeʃofe, ʁjɛ̃ a mɑ̃ʒe…
kε ʒə dɔ̃k fε puʁ meʁite səla ?

ɑ̃kɔʁə ynə ʒuʁne u ʒə dwa fεʁə la mɑ̃ʃə,
u ʒə dwa fɥiʁ lə ʁəɡaʁ də sε pasɑ̃
ki nə saʁεtə mεmə pa puʁ mə dɔne ynə pjεsə daʁʒe,
il sɔ̃ tus də sɔʁti oʒuʁdɥi, ilz- ɔ̃ deside dεtʁə mepʁizɑ̃,
sε fu kɔmə ʒə-ε lə dimɑ̃ʃə…
e vwala kə sə lεvə lə vɑ̃…

kɔmə si ʒə navε pa ase fʁwa, il falε kə lə vɑ̃ vjεnə saʒute,
sɥivi də la plɥi, lε pasɑ̃ sɔ̃ tus paʁti,
e mwa, ʒə nε ʁjɛ̃ puʁ mə pʁɔteʒe, puʁ mabʁite,
paʁsə kə ʒə sɥi sɑ̃z- abʁi…