Poème-France.com

Poeme : Je Te Demande De RevenirJe Te Demande De Revenir

C’etait un soir ou on etait que les deux.
Tu me caressait doucement
Et c’etait tes mains qui etaient tes propres guides…
Rien qu’un frolement
Me faisait frissoner de haut en bas…
Mais voila que tu m’a echaper
Au moment ou j’avais vraiment besoin de toi !
Lorsque je regardait tout au fond dans le bleu de tes yeux,
Tous les « Je t’aime » pronnonces,
Tous les baisers donnes
Et toutes les fois que tu m’as caresser
Passaient comme un film qui resume toute ma vie devant mes yeux
Qui ne peuvent faire qu’une chose : t’admirer !
Je sais que maintenant c’est trop tard,
Mais je ne perds pas espoir
Et je confie tout de meme tous mes sentiments
A ce papier et a ce feutre bleu comme tes yeux,
Bleu comme la mer,
Bleu comme le ciel…
Je sais que je ne suis pas telle que tu le veux,
Je sais que j’ai mes defauts comme mes qualites
Et que toi tu recherches une fille ideale…
Bref, je suis prete a changer rien que pour toi,
Rien que pour ton amour et ton bonheur…
Tout simplement : je t’aime Bibi !
Kissygirl

PostScriptum

Pour Savino (Bibi)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sətε œ̃ swaʁ u ɔ̃n- ətε kə lε dø.
ty mə kaʁesε dusəmɑ̃
e sətε tε mɛ̃ ki ətε tε pʁɔpʁə- ɡidə…
ʁjɛ̃ kœ̃ fʁɔləmɑ̃
mə fəzε fʁisɔne də-o ɑ̃ ba…
mε vwala kə ty ma εʃape
o mɔmɑ̃ u ʒavε vʁεmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa !
lɔʁskə ʒə ʁəɡaʁdε tut- o fɔ̃ dɑ̃ lə blø də tεz- iø,
tus ləs « ʒə tεmə » pʁɔnɔ̃sə,
tus lε bεze dɔnə
e tutə lε fwa kə ty ma kaʁese
pasε kɔmə œ̃ film ki ʁəsymə tutə ma vi dəvɑ̃ mεz- iø
ki nə pəve fεʁə kynə ʃozə : tadmiʁe !
ʒə sε kə mɛ̃tənɑ̃ sε tʁo taʁ,
mε ʒə nə pεʁd pa εspwaʁ
e ʒə kɔ̃fi tu də məmə tus mε sɑ̃timɑ̃
a sə papje e a sə føtʁə blø kɔmə tεz- iø,
blø kɔmə la mεʁ,
blø kɔmə lə sjεl…
ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa tεllə kə ty lə vø,
ʒə sε kə ʒε mε dəfo kɔmə mε kalitə
e kə twa ty ʁəʃεʁʃəz- ynə fijə idəalə…
bʁεf, ʒə sɥi pʁətə a ʃɑ̃ʒe ʁjɛ̃ kə puʁ twa,
ʁjɛ̃ kə puʁ tɔ̃n- amuʁ e tɔ̃ bɔnœʁ…
tu sɛ̃pləmɑ̃ : ʒə tεmə bibi !