Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Reviens A Moi !

Poème Amour
Publié le 30/05/2004 00:00

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Kissygirl

Reviens A Moi !

J’ai l’impression de t’aimer et de t’avoir en moi.
Lorsque tu me prends dans tes bras,
C’est un film inimaginable qui me remontre le passe…
Ta peau douce, teslevres chaleureuses et tes caresses inoubliables…
J’avais tout ce qu’il me falait.
J’etais au ciel,
Emportee par tes doux « Je t’aime »
Et tes baisers sensuels…
Et maintenant c’est perdu.
Tout est oublie pour toi,
Tous les moments de bohneur,
Toutes les sensations de chaleur,
Tout est perdu.
Un grand trou noir s’est forme dans mon passe.
Lorsque tu m’as quitee,
J’ai pu lire dans tes yeux :
N’essaie pas de me faire revenir,
Oublie moi,
Oublie notre histoire,
Oublie mes baisers et mes mots prononces,
Tout simplement,
Oublie tout !
Cette histoire n’est pas a repasser,
En tout cas pas a mes cotes… "
Je n’ai pas pu t’oublier
Et malgre tes mots,
Je t’en prie reviens !
Laisse moi une derniere chance,
Meme si cette fois ne sera pas comme la premiere !
Laisse moi une derniere chance…
Laisse moi redecouvrir ton corps,
Ressentir ta chaleur
Et pouvoir a nouveau embrasser tes levres !
Reviens, je t’en prie !
Je t’aime !
 • Pieds Hyphénique: Reviens A Moi !

  jai=limpres=sion=de=tai=mer=et=de=ta=voir=en=moi 12
  lors=que=tu=me=prends=dans=tes=bras 8
  cest=un=film=i=ni=ma=gi=nable=qui=me=re=mon=tre=le=passe 15
  ta=peau=douce=tes=le=vres=cha=leu=reu=ses=et=tes=ca=res=ses=i=nou=bliables 18
  ja=vais=tout=ce=quil=me=fa=lait 8
  je=tais=au=ciel 4
  em=por=tee=par=tes=doux=je=taime 8
  et=tes=bai=sers=sen=suels 6
  et=main=te=nant=cest=per=du 7
  tout=est=ou=blie=pour=toi 6
  tous=les=mo=ments=de=boh=neur 7
  toutes=les=sen=sa=tions=de=cha=leur 8
  tout=est=per=du 4
  un=grand=trou=noir=sest=forme=dans=mon=passe 9
  lors=que=tu=mas=qui=tee 6
  jai=pu=li=re=dans=tes=y=eux 8
  nes=saie=pas=de=me=faire=re=ve=nir 9
  ou=blie=moi 3
  ou=blie=no=tre=his=toi=re 7
  ou=blie=mes=bai=sers=et=mes=mots=pro=nonces 10
  tout=sim=ple=ment 4
  ou=blie=tout 3
  cette=his=toi=re=nest=pas=a=re=pas=ser 10
  en=tout=cas=pas=a=mes=cotes=guille=met 9
  je=nai=pas=pu=tou=bli=er 7
  et=mal=gre=tes=mots 5
  je=ten=prie=re=viens 5
  lais=se=moi=une=der=nie=re=chance 8
  me=me=si=cette=fois=ne=se=ra=pas=com=me=la=pre=mie=re 15
  lais=se=moi=une=der=nie=re=chance 8
  laisse=moi=re=de=cou=vrir=ton=corps 8
  res=sen=tir=ta=cha=leur 6
  et=pou=voir=a=nou=veau=em=bras=ser=tes=le=vres 12
  re=viens=je=ten=prie 5
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Reviens A Moi !

  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tεme e də tavwaʁ ɑ̃ mwa.
  lɔʁskə ty mə pʁɑ̃ dɑ̃ tε bʁa,
  sεt- œ̃ film inimaʒinablə ki mə ʁəmɔ̃tʁə lə pasə…
  ta po dusə, tεslεvʁə- ʃaləʁøzəz- e tε kaʁesəz- inubljablə…
  ʒavε tu sə kil mə falε.
  ʒətεz- o sjεl,
  ɑ̃pɔʁti paʁ tε duks « ʒə tεmə »
  e tε bεze sɑ̃sɥεl…
  e mɛ̃tənɑ̃ sε pεʁdy.
  tut- εt- ubli puʁ twa,
  tus lε mɔmɑ̃ də bɔnœʁ,
  tutə lε sɑ̃sasjɔ̃ də ʃalœʁ,
  tut- ε pεʁdy.
  œ̃ ɡʁɑ̃ tʁu nwaʁ sε fɔʁmə dɑ̃ mɔ̃ pasə.
  lɔʁskə ty ma kiti,
  ʒε py liʁə dɑ̃ tεz- iø :
  nesε pa də mə fεʁə ʁəvəniʁ,
  ubli mwa,
  ubli nɔtʁə istwaʁə,
  ubli mε bεzez- e mε mo pʁonɔ̃sə,
  tu sɛ̃pləmɑ̃,
  ubli tu !
  sεtə istwaʁə nε pa a ʁəpase,
  ɑ̃ tu ka pa a mε kɔtə… ɡjmε
  ʒə nε pa py tublje
  e malɡʁə tε mo,
  ʒə tɑ̃ pʁi ʁəvjɛ̃ !
  lεsə mwa ynə dεʁnjəʁə ʃɑ̃sə,
  məmə si sεtə fwa nə səʁa pa kɔmə la pʁəmjəʁə !
  lεsə mwa ynə dεʁnjəʁə ʃɑ̃sə…
  lεsə mwa ʁədəkuvʁiʁ tɔ̃ kɔʁ,
  ʁəsɑ̃tiʁ ta ʃalœʁ
  e puvwaʁ a nuvo ɑ̃bʁase tε ləvʁə !
  ʁəvjɛ̃, ʒə tɑ̃ pʁi !
  ʒə tεmə !
 • Pieds Phonétique : Reviens A Moi !

  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃də=tε=me=e=də=ta=vwaʁ=ɑ̃=mwa 12
  lɔʁskə=ty=mə=pʁɑ̃=dɑ̃=tε=bʁa 7
  sε=tœ̃=film=i=ni=ma=ʒi=nablə=ki=mə=ʁə=mɔ̃=tʁə=lə=pasə 15
  ta=po=dusə=tε=slε=vʁə=ʃa=lə=ʁø=zə=ze=tε=ka=ʁe=sə=zi=nu=bljablə 18
  ʒa=vε=tusə=kil=mə=fa=lε 7
  ʒə=tε=zo=sjεl 4
  ɑ̃=pɔʁ=ti=paʁ=tε=duks=ʒə=tεmə 8
  e=tε=bε=ze=sɑ̃s=ɥεl 6
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=sε=pεʁ=dy 6
  tu=tε=tu=bli=puʁ=twa 6
  tus=lε=mɔ=mɑ̃də=bɔ=nœʁ 6
  tutə=lε=sɑ̃=sa=sjɔ̃=də=ʃa=lœʁ 8
  tu=tε=pεʁ=dy 4
  œ̃=ɡʁɑ̃=tʁu=nwaʁ=sε=fɔʁmə=dɑ̃=mɔ̃pasə 8
  lɔʁ=skə=ty=ma=ki=ti 6
  ʒε=py=liʁə=dɑ̃=tε=ziø 6
  ne=sε=padə=mə=fε=ʁə=ʁə=və=niʁ 9
  u=bli=mwa 3
  u=bli=nɔ=tʁə=is=twaʁə 6
  u=bli=mε=bε=ze=ze=mε=mopʁonɔ̃sə 8
  tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 4
  u=bli=tu 3
  sεtə=is=twaʁə=nε=pa=a=ʁə=pase 8
  ɑ̃=tu=ka=pa=a=mε=kɔtə=ɡjmε 8
  ʒə=nε=pa=py=tu=blje 6
  e=mal=ɡʁə=tε=mo 5
  ʒə=tɑ̃=pʁi=ʁə=vj=ɛ̃ 6
  lεsə=mwa=ynə=dεʁ=njəʁə=ʃɑ̃sə 6
  mə=mə=si=sεtə=fwa=nə=sə=ʁa=pa=kɔ=mə=la=pʁə=mjə=ʁə 15
  lεsə=mwa=ynə=dεʁ=njəʁə=ʃɑ̃sə 6
  lεsə=mwa=ʁə=də=ku=vʁiʁ=tɔ̃=kɔʁ 8
  ʁə=sɑ̃=tiʁ=ta=ʃa=lœʁ 6
  e=pu=vwaʁ=a=nu=vo=ɑ̃=bʁase=tε=lə=vʁə 11
  ʁə=vj=ɛ̃=ʒə=tɑ̃=pʁi 6
  ʒə=tε=mə 3

PostScriptum

Pour Alois !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00Analoser

J’aime bien ton poème 🙂

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00Kissygirl

Merci bcp! Je ne tarderai pas a decouvrir les tiens!

Auteur de Poésie
21/06/2004 00:00Petite Puce (F)

Très beau poème.
J aime les émotions que l on ressent dans ce poème.
Je crois que c’est un de mes préferé.
Avec toute mon amitié -0