Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Te Demande De Revenir

Poème Amour
Publié le 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 199 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Kissygirl

Je Te Demande De Revenir

C’etait un soir ou on etait que les deux.
Tu me caressait doucement
Et c’etait tes mains qui etaient tes propres guides…
Rien qu’un frolement
Me faisait frissoner de haut en bas…
Mais voila que tu m’a echaper
Au moment ou j’avais vraiment besoin de toi !
Lorsque je regardait tout au fond dans le bleu de tes yeux,
Tous les « Je t’aime » pronnonces,
Tous les baisers donnes
Et toutes les fois que tu m’as caresser
Passaient comme un film qui resume toute ma vie devant mes yeux
Qui ne peuvent faire qu’une chose : t’admirer !
Je sais que maintenant c’est trop tard,
Mais je ne perds pas espoir
Et je confie tout de meme tous mes sentiments
A ce papier et a ce feutre bleu comme tes yeux,
Bleu comme la mer,
Bleu comme le ciel…
Je sais que je ne suis pas telle que tu le veux,
Je sais que j’ai mes defauts comme mes qualites
Et que toi tu recherches une fille ideale…
Bref, je suis prete a changer rien que pour toi,
Rien que pour ton amour et ton bonheur…
Tout simplement : je t’aime Bibi !
 • Pieds Hyphénique: Je Te Demande De Revenir

  ce=tait=un=soir=ou=on=e=tait=que=les=deux 11
  tu=me=ca=res=sait=dou=ce=ment 8
  et=ce=tait=tes=mains=qui=e=taient=tes=pro=pres=guides 12
  rien=quun=fro=le=ment 5
  me=fai=sait=fris=so=ner=de=haut=en=bas 10
  mais=voi=la=que=tu=ma=e=cha=per 9
  au=mo=ment=ou=ja=vais=vrai=ment=be=soin=de=toi 12
  lors=que=je=re=gar=dait=tout=au=fond=dans=le=bleu=de=tes=yeux 15
  tous=les=je=tai=me=pron=non=ces 8
  tous=les=bai=sers=don=nes 6
  et=tou=tes=les=fois=que=tu=mas=ca=res=ser 11
  pas=saient=commeun=film=qui=re=su=me=tou=te=ma=vie=de=vant=mes=yeux 16
  qui=ne=peu=vent=fai=re=quune=cho=se=tad=mi=rer 12
  je=sais=que=main=te=nant=cest=trop=tard 9
  mais=je=ne=perds=pas=es=poir 7
  et=je=con=fie=tout=de=me=me=tous=mes=sen=timents 12
  a=ce=pa=pier=et=a=ce=feutre=bleu=comme=tes=yeux 12
  bleu=com=me=la=mer 5
  bleu=com=me=le=ciel 5
  je=sais=que=je=ne=suis=pas=tel=le=que=tu=le=veux 13
  je=sais=que=jai=mes=de=fauts=com=me=mes=qua=lites 12
  et=que=toi=tu=re=cher=ches=u=ne=fille=i=deale 12
  bref=je=suis=pre=te=a=chan=ger=rien=que=pour=toi 12
  rien=que=pour=ton=a=mour=et=ton=bon=heur 10
  tout=sim=ple=ment=je=tai=me=bi=bi 9
 • Phonétique : Je Te Demande De Revenir

  sətε œ̃ swaʁ u ɔ̃n- ətε kə lε dø.
  ty mə kaʁesε dusəmɑ̃
  e sətε tε mɛ̃ ki ətε tε pʁɔpʁə- ɡidə…
  ʁjɛ̃ kœ̃ fʁɔləmɑ̃
  mə fəzε fʁisɔne də-o ɑ̃ ba…
  mε vwala kə ty ma εʃape
  o mɔmɑ̃ u ʒavε vʁεmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa !
  lɔʁskə ʒə ʁəɡaʁdε tut- o fɔ̃ dɑ̃ lə blø də tεz- iø,
  tus ləs « ʒə tεmə » pʁɔnɔ̃sə,
  tus lε bεze dɔnə
  e tutə lε fwa kə ty ma kaʁese
  pasε kɔmə œ̃ film ki ʁəsymə tutə ma vi dəvɑ̃ mεz- iø
  ki nə pəve fεʁə kynə ʃozə : tadmiʁe !
  ʒə sε kə mɛ̃tənɑ̃ sε tʁo taʁ,
  mε ʒə nə pεʁd pa εspwaʁ
  e ʒə kɔ̃fi tu də məmə tus mε sɑ̃timɑ̃
  a sə papje e a sə føtʁə blø kɔmə tεz- iø,
  blø kɔmə la mεʁ,
  blø kɔmə lə sjεl…
  ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa tεllə kə ty lə vø,
  ʒə sε kə ʒε mε dəfo kɔmə mε kalitə
  e kə twa ty ʁəʃεʁʃəz- ynə fijə idəalə…
  bʁεf, ʒə sɥi pʁətə a ʃɑ̃ʒe ʁjɛ̃ kə puʁ twa,
  ʁjɛ̃ kə puʁ tɔ̃n- amuʁ e tɔ̃ bɔnœʁ…
  tu sɛ̃pləmɑ̃ : ʒə tεmə bibi !
 • Pieds Phonétique : Je Te Demande De Revenir

  sə=tε=œ̃=swaʁ=u=ɔ̃nə=tε=kə=lε=dø 10
  ty=mə=ka=ʁe=sε=du=sə=mɑ̃ 8
  e=sə=tε=tε=mɛ̃=kiə=tε=tε=pʁɔ=pʁə=ɡidə 11
  ʁj=ɛ̃=kœ̃=fʁɔ=lə=mɑ̃ 6
  mə=fə=zε=fʁi=sɔ=ne=də-o=ɑ̃=ba 10
  mε=vwa=la=kə=ty=ma=ε=ʃa=pe 9
  o=mɔ=mɑ̃=u=ʒa=vε=vʁε=mɑ̃bə=zwɛ̃=də=twa 11
  lɔʁskə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=dε=tu=to=fɔ̃=dɑ̃=lə=blø=də=tε=ziø 14
  tus=ləs=ʒə=tε=mə=pʁɔ=nɔ̃=sə 8
  tus=lε=bε=ze=dɔ=nə 6
  e=tu=tə=lε=fwakə=ty=ma=ka=ʁe=se 10
  pa=sε=kɔməœ̃=film=ki=ʁə=sy=mə=tu=tə=ma=vi=də=vɑ̃=mε=ziø 16
  kinə=pə=ve=fε=ʁə=ky=nə=ʃo=zə=tad=mi=ʁe 12
  ʒə=sε=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=tʁo=taʁ 9
  mε=ʒə=nə=pεʁd=pa=εs=pwaʁ 7
  e=ʒə=kɔ̃=fi=tudə=mə=mə=tus=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  asə=pa=pje=e=a=sə=fø=tʁə=blø=kɔ=mə=tε=ziø 13
  blø=kɔ=mə=la=mεʁ 5
  blø=kɔ=mə=lə=sjεl 5
  ʒə=sεkə=ʒə=nə=sɥi=pa=tεllə=kə=ty=lə=vø 11
  ʒə=sεkə=ʒε=mε=də=fo=kɔ=mə=mε=kalitə 10
  e=kə=twa=tyʁə=ʃεʁ=ʃə=zy=nə=fi=jə=i=dəalə 12
  bʁεf=ʒə=sɥipʁə=təa=ʃɑ̃=ʒe=ʁjɛ̃=kə=puʁ=twa 10
  ʁjɛ̃=kə=puʁ=tɔ̃=na=muʁ=e=tɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=ʒə=tε=mə=bi=bi 9

PostScriptum

Pour Savino (Bibi)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Cerise333 (Bf) :->

je trouve ton poème vraiment beau, et sincère!!!
gros bizous!!
cerise.

Auteur de Poésie
29/05/2004 00:00Kissygirl

Merci bcp cerise! Je ne t’ardertai pas pour admirer les tiens!
Bye

Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très joli et plein d’émotions et de sentiments!
Je trouve ton poème très prometteur.
Merci pour ton commentaire sur "le secret de l’amour" ca ma vraiment touché.
Avec toute mon amitié -0

Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Angel_15321

C’est vraiment tres beaux ce que tu as ecris, bravo 🙂