Poème-France.com

Poeme : Ode A Tina 2Ode A Tina 2

Tu me charmes de tes rires, tes subtitles fou-rires
Envie te te se sentir près de moi, contre moi
De te donner tout ce que ne ’ai jamais pu offrir
Des milliers de milliards de caresses juste pour toi
Ma Lune, mon idylle, femme si habile de tes mots
Me tentes à me laisser croire en l’éternel retour
Vers le songe réel où j’en oublie que les gens sont des robots
Et qu’un jour sacré où tu te retrouvas face à l’amour

Non plus de « lol », trop de sous-entendus erronés
Je te donne mon cœur à toi bien volontiers et mon âmes
Je voudrais que tu l’acceptes et sans te forcer
Tu es celle qui m’enivre, me fait rire, me trouve du charme
Tu me valorise et je veux le faire a mon tour
Je veux lire tes textes d’avenir qui parleraient de nous
Être ton prince qui chaque quotidien te fera la court
Et l’espoir qu’avec toi, ben, pourquoi un p’tit bout

Ton physique waouhhhhh ! ! ! ! possède une âme pure
Tes paroles je les bois, j’en deviens dépendant
Tu es l’arbre dans la forêt qui me nourrit d’air sûr
La bataille de Castillon, nous seront les gagnants
Si je ris aujourd’hui c’est de te voir encore demain
Toi et moi dans les rues main dans la main
Plonger mon regard dans tes billes malicieuses
Effleurer de mes doigts tes parties capricieuses
T’offrir le bonheur et peut-être quelques fleurs
Humer ton odeur chaque jour à chaque heure
Sur tes courbes douces, je veux naviguer
De mes doigts hésitants, te frôler, te tâter
Prendre mon temps, dans l’enceinte de ton corps
Être d’astreinte, te veiller quand tu dors
T’embrasser la bouche de la manière la plus noble
Te donner mon bonheur sans aucune hyperbole
Caresser les parcelles de ton être en restant un rêveur
Ne pas y croire tant tu es la splendeur
Te tenir par les hanches embraser ton symbole
M’enfouir dans tes cheveux, et me liquéfier
Glisser dans ton dos une main assurée

Tu es celle qui me réveille de ce monde détruit
Où les âmes en peine se morfondent et périssent
Pendant que de mes mains ne désirent que ta vie
Et que ma bouche sur tes lèvres salvatrices
Te donner envie d’être toi sans que tu n’en perdes la tête
Te délivrer de tes chaînes qui t’attaquent les veines
Je veux caresser tes cheveux, que tu sois ma quête
Et que chaque jour qui existe je te dise « Tina, je t’aime »
Kri2S

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə ʃaʁmə- də tε ʁiʁə, tε sybtitlə fu ʁiʁə
ɑ̃vi tə tə sə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa, kɔ̃tʁə mwa
də tə dɔne tu sə kə nəε ʒamε py ɔfʁiʁ
dε milje də miljaʁd də kaʁesə ʒystə puʁ twa
ma lynə, mɔ̃n- idilə, famə si-abilə də tε mo
mə tɑ̃təz- a mə lεse kʁwaʁə ɑ̃ letεʁnεl ʁətuʁ
vεʁ lə sɔ̃ʒə ʁeεl u ʒɑ̃n- ubli kə lε ʒɑ̃ sɔ̃ dε ʁɔbo
e kœ̃ ʒuʁ sakʁe u ty tə ʁətʁuva fasə a lamuʁ

nɔ̃ plys də « lɔl », tʁo də suz- ɑ̃tɑ̃dysz- eʁɔne
ʒə tə dɔnə mɔ̃ kœʁ a twa bjɛ̃ vɔlɔ̃tjez- e mɔ̃n- amə
ʒə vudʁε kə ty laksεptəz- e sɑ̃ tə fɔʁse
ty ε sεllə ki mɑ̃nivʁə, mə fε ʁiʁə, mə tʁuvə dy ʃaʁmə
ty mə valɔʁizə e ʒə vø lə fεʁə a mɔ̃ tuʁ
ʒə vø liʁə tε tεkstə davəniʁ ki paʁləʁε də nu
εtʁə tɔ̃ pʁɛ̃sə ki ʃakə kɔtidjɛ̃ tə fəʁa la kuʁ
e lεspwaʁ kavεk twa, bεn, puʁkwa œ̃ ptit bu

tɔ̃ fizikə wau aʃ aʃ aʃ aʃ ! ! ! pɔsεdə ynə amə pyʁə
tε paʁɔlə ʒə lε bwa, ʒɑ̃ dəvjɛ̃ depɑ̃dɑ̃
ty ε laʁbʁə dɑ̃ la fɔʁε ki mə nuʁʁi dεʁ syʁ
la batajə də kastijɔ̃, nu səʁɔ̃ lε ɡaɲɑ̃
si ʒə ʁis oʒuʁdɥi sε də tə vwaʁ ɑ̃kɔʁə dəmɛ̃
twa e mwa dɑ̃ lε ʁy mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
plɔ̃ʒe mɔ̃ ʁəɡaʁ dɑ̃ tε bijə malisjøzə
efləʁe də mε dwa tε paʁti kapʁisjøzə
tɔfʁiʁ lə bɔnœʁ e pø tεtʁə kεlk flœʁ
yme tɔ̃n- ɔdœʁ ʃakə ʒuʁ a ʃakə œʁ
syʁ tε kuʁbə- dusə, ʒə vø naviɡe
də mε dwaz- ezitɑ̃, tə fʁole, tə tate
pʁɑ̃dʁə mɔ̃ tɑ̃, dɑ̃ lɑ̃sɛ̃tə də tɔ̃ kɔʁ
εtʁə dastʁɛ̃tə, tə vεje kɑ̃ ty dɔʁ
tɑ̃bʁase la buʃə də la manjεʁə la plys nɔblə
tə dɔne mɔ̃ bɔnœʁ sɑ̃z- okynə ipεʁbɔlə
kaʁese lε paʁsεllə də tɔ̃n- εtʁə ɑ̃ ʁεstɑ̃ œ̃ ʁεvœʁ
nə pa i kʁwaʁə tɑ̃ ty ε la splɑ̃dœʁ
tə təniʁ paʁ lεz- ɑ̃ʃəz- ɑ̃bʁaze tɔ̃ sɛ̃bɔlə
mɑ̃fuiʁ dɑ̃ tε ʃəvø, e mə likefje
ɡlise dɑ̃ tɔ̃ doz- ynə mɛ̃ asyʁe

ty ε sεllə ki mə ʁevεjə də sə mɔ̃də detʁɥi
u lεz- aməz- ɑ̃ pεnə sə mɔʁfɔ̃de e peʁise
pɑ̃dɑ̃ kə də mε mɛ̃ nə deziʁe kə ta vi
e kə ma buʃə syʁ tε lεvʁə- salvatʁisə
tə dɔne ɑ̃vi dεtʁə twa sɑ̃ kə ty nɑ̃ pεʁdə- la tεtə
tə delivʁe də tε ʃεnə ki tatake lε vεnə
ʒə vø kaʁese tε ʃəvø, kə ty swa ma kεtə
e kə ʃakə ʒuʁ ki εɡzistə ʒə tə dizə « tina, ʒə tεmə »