Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ode A Tina 2

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/05/2011 18:23

L'écrit contient 440 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Kri2S

Ode A Tina 2

Tu me charmes de tes rires, tes subtitles fou-rires
Envie te te se sentir près de moi, contre moi
De te donner tout ce que ne ’ai jamais pu offrir
Des milliers de milliards de caresses juste pour toi
Ma Lune, mon idylle, femme si habile de tes mots
Me tentes à me laisser croire en l’éternel retour
Vers le songe réel où j’en oublie que les gens sont des robots
Et qu’un jour sacré où tu te retrouvas face à l’amour

Non plus de « lol », trop de sous-entendus erronés
Je te donne mon cœur à toi bien volontiers et mon âmes
Je voudrais que tu l’acceptes et sans te forcer
Tu es celle qui m’enivre, me fait rire, me trouve du charme
Tu me valorise et je veux le faire a mon tour
Je veux lire tes textes d’avenir qui parleraient de nous
Être ton prince qui chaque quotidien te fera la court
Et l’espoir qu’avec toi, ben, pourquoi un p’tit bout

Ton physique waouhhhhh ! ! ! ! possède une âme pure
Tes paroles je les bois, j’en deviens dépendant
Tu es l’arbre dans la forêt qui me nourrit d’air sûr
La bataille de Castillon, nous seront les gagnants
Si je ris aujourd’hui c’est de te voir encore demain
Toi et moi dans les rues main dans la main
Plonger mon regard dans tes billes malicieuses
Effleurer de mes doigts tes parties capricieuses
T’offrir le bonheur et peut-être quelques fleurs
Humer ton odeur chaque jour à chaque heure
Sur tes courbes douces, je veux naviguer
De mes doigts hésitants, te frôler, te tâter
Prendre mon temps, dans l’enceinte de ton corps
Être d’astreinte, te veiller quand tu dors
T’embrasser la bouche de la manière la plus noble
Te donner mon bonheur sans aucune hyperbole
Caresser les parcelles de ton être en restant un rêveur
Ne pas y croire tant tu es la splendeur
Te tenir par les hanches embraser ton symbole
M’enfouir dans tes cheveux, et me liquéfier
Glisser dans ton dos une main assurée

Tu es celle qui me réveille de ce monde détruit
Où les âmes en peine se morfondent et périssent
Pendant que de mes mains ne désirent que ta vie
Et que ma bouche sur tes lèvres salvatrices
Te donner envie d’être toi sans que tu n’en perdes la tête
Te délivrer de tes chaînes qui t’attaquent les veines
Je veux caresser tes cheveux, que tu sois ma quête
Et que chaque jour qui existe je te dise « Tina, je t’aime »
 • Pieds Hyphénique: Ode A Tina 2

  tu=me=char=mes=de=tes=rires=tes=sub=tit=les=fou=rires 13
  en=vie=te=te=se=sen=tir=près=de=moi=con=tre=moi 13
  de=te=don=ner=tout=ce=que=neai=ja=mais=pu=of=frir 13
  des=mil=liers=de=mil=liards=de=ca=res=ses=jus=te=pour=toi 14
  ma=lune=mon=i=dyl=le=fem=me=si=ha=bi=le=de=tes=mots 15
  me=ten=tes=à=me=lais=ser=croi=reen=lé=ter=nel=re=tour 14
  vers=le=son=ge=réel=où=jen=ou=blie=que=les=gens=sont=des=ro=bots 16
  et=quun=jour=sa=cré=où=tu=te=re=trou=vas=fa=ceà=la=mour 15

  non=plus=de=lol=trop=de=sous=en=ten=dus=er=ro=nés 13
  je=te=don=ne=mon=cœur=à=toi=bien=vo=lon=tiers=et=mon=âmes 15
  je=vou=drais=que=tu=lac=cep=tes=et=sans=te=for=cer 13
  tu=es=cel=le=qui=men=ivre=me=fait=rire=me=trou=ve=du=charme 15
  tu=me=va=lo=ri=seet=je=veux=le=fai=rea=mon=tour 13
  je=veux=li=re=tes=tex=tes=da=ve=nir=qui=par=le=raient=de=nous 16
  ê=tre=ton=prin=ce=qui=cha=que=quo=ti=dien=te=fe=ra=la=court 16
  et=les=poir=qua=vec=toi=ben=pour=quoi=un=p=tit=bout 13

  ton=phy=si=que=waou=h=h=h=h=pos=sè=deu=ne=â=me=pure 16
  tes=pa=ro=les=je=les=bois=jen=de=viens=dé=pen=dant 13
  tu=es=lar=bre=dans=la=fo=rêt=qui=me=nour=rit=dair=sûr 14
  la=ba=tail=le=de=cas=tillon=nous=se=ront=les=ga=gnants 13
  si=je=ris=au=jourd=hui=cest=de=te=voir=en=co=re=de=main 15
  toi=et=moi=dans=les=rues=main=dans=la=main 10
  plon=ger=mon=re=gard=dans=tes=billes=ma=li=cieuses 11
  ef=fleu=rer=de=mes=doigts=tes=par=ties=ca=pri=cieuses 12
  tof=frir=le=bon=heur=et=peut=tê=tre=quel=ques=fleurs 12
  hu=mer=ton=o=deur=cha=que=jour=à=cha=que=heure 12
  sur=tes=cour=bes=douces=je=veux=na=vi=guer 10
  de=mes=doigts=hé=si=tants=te=frô=ler=te=tâ=ter 12
  pren=dre=mon=temps=dans=len=cein=te=de=ton=corps 11
  ê=tre=das=trein=te=te=veiller=quand=tu=dors 10
  tem=bras=ser=la=bou=che=de=la=ma=niè=re=la=plus=noble 14
  te=don=ner=mon=bon=heur=sans=au=cu=ne=hy=per=bole 13
  ca=res=ser=les=par=cel=les=de=ton=ê=treen=res=tant=un=rê=veur 16
  ne=pas=y=croi=re=tant=tu=es=la=s=plen=deur 12
  te=te=nir=par=les=han=ches=em=bra=ser=ton=sym=bole 13
  men=fouir=dans=tes=che=veux=et=me=li=qué=fier 11
  glis=ser=dans=ton=dos=u=ne=main=as=surée 10

  tu=es=cel=le=qui=me=ré=vei=lle=de=ce=mon=de=dé=truit 15
  où=les=â=mes=en=pei=ne=se=mor=fon=dent=et=pé=rissent 14
  pen=dant=que=de=mes=mains=ne=dé=si=rent=que=tavie 12
  et=que=ma=bou=che=sur=tes=lè=vres=sal=va=trices 12
  te=don=ner=en=vie=dê=tre=toi=sans=que=tu=nen=per=des=la=tête 16
  te=dé=li=vrer=de=tes=chaî=nes=qui=tat=ta=quent=les=veines 14
  je=veux=ca=res=ser=tes=che=veux=que=tu=sois=ma=quête 13
  et=que=cha=que=jour=qui=exis=te=je=te=dise=ti=na=je=taime 15
 • Phonétique : Ode A Tina 2

  ty mə ʃaʁmə- də tε ʁiʁə, tε sybtitlə fu ʁiʁə
  ɑ̃vi tə tə sə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa, kɔ̃tʁə mwa
  də tə dɔne tu sə kə nəε ʒamε py ɔfʁiʁ
  dε milje də miljaʁd də kaʁesə ʒystə puʁ twa
  ma lynə, mɔ̃n- idilə, famə si-abilə də tε mo
  mə tɑ̃təz- a mə lεse kʁwaʁə ɑ̃ letεʁnεl ʁətuʁ
  vεʁ lə sɔ̃ʒə ʁeεl u ʒɑ̃n- ubli kə lε ʒɑ̃ sɔ̃ dε ʁɔbo
  e kœ̃ ʒuʁ sakʁe u ty tə ʁətʁuva fasə a lamuʁ

  nɔ̃ plys də « lɔl », tʁo də suz- ɑ̃tɑ̃dysz- eʁɔne
  ʒə tə dɔnə mɔ̃ kœʁ a twa bjɛ̃ vɔlɔ̃tjez- e mɔ̃n- amə
  ʒə vudʁε kə ty laksεptəz- e sɑ̃ tə fɔʁse
  ty ε sεllə ki mɑ̃nivʁə, mə fε ʁiʁə, mə tʁuvə dy ʃaʁmə
  ty mə valɔʁizə e ʒə vø lə fεʁə a mɔ̃ tuʁ
  ʒə vø liʁə tε tεkstə davəniʁ ki paʁləʁε də nu
  εtʁə tɔ̃ pʁɛ̃sə ki ʃakə kɔtidjɛ̃ tə fəʁa la kuʁ
  e lεspwaʁ kavεk twa, bεn, puʁkwa œ̃ ptit bu

  tɔ̃ fizikə wau aʃ aʃ aʃ aʃ ! ! ! pɔsεdə ynə amə pyʁə
  tε paʁɔlə ʒə lε bwa, ʒɑ̃ dəvjɛ̃ depɑ̃dɑ̃
  ty ε laʁbʁə dɑ̃ la fɔʁε ki mə nuʁʁi dεʁ syʁ
  la batajə də kastijɔ̃, nu səʁɔ̃ lε ɡaɲɑ̃
  si ʒə ʁis oʒuʁdɥi sε də tə vwaʁ ɑ̃kɔʁə dəmɛ̃
  twa e mwa dɑ̃ lε ʁy mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
  plɔ̃ʒe mɔ̃ ʁəɡaʁ dɑ̃ tε bijə malisjøzə
  efləʁe də mε dwa tε paʁti kapʁisjøzə
  tɔfʁiʁ lə bɔnœʁ e pø tεtʁə kεlk flœʁ
  yme tɔ̃n- ɔdœʁ ʃakə ʒuʁ a ʃakə œʁ
  syʁ tε kuʁbə- dusə, ʒə vø naviɡe
  də mε dwaz- ezitɑ̃, tə fʁole, tə tate
  pʁɑ̃dʁə mɔ̃ tɑ̃, dɑ̃ lɑ̃sɛ̃tə də tɔ̃ kɔʁ
  εtʁə dastʁɛ̃tə, tə vεje kɑ̃ ty dɔʁ
  tɑ̃bʁase la buʃə də la manjεʁə la plys nɔblə
  tə dɔne mɔ̃ bɔnœʁ sɑ̃z- okynə ipεʁbɔlə
  kaʁese lε paʁsεllə də tɔ̃n- εtʁə ɑ̃ ʁεstɑ̃ œ̃ ʁεvœʁ
  nə pa i kʁwaʁə tɑ̃ ty ε la splɑ̃dœʁ
  tə təniʁ paʁ lεz- ɑ̃ʃəz- ɑ̃bʁaze tɔ̃ sɛ̃bɔlə
  mɑ̃fuiʁ dɑ̃ tε ʃəvø, e mə likefje
  ɡlise dɑ̃ tɔ̃ doz- ynə mɛ̃ asyʁe

  ty ε sεllə ki mə ʁevεjə də sə mɔ̃də detʁɥi
  u lεz- aməz- ɑ̃ pεnə sə mɔʁfɔ̃de e peʁise
  pɑ̃dɑ̃ kə də mε mɛ̃ nə deziʁe kə ta vi
  e kə ma buʃə syʁ tε lεvʁə- salvatʁisə
  tə dɔne ɑ̃vi dεtʁə twa sɑ̃ kə ty nɑ̃ pεʁdə- la tεtə
  tə delivʁe də tε ʃεnə ki tatake lε vεnə
  ʒə vø kaʁese tε ʃəvø, kə ty swa ma kεtə
  e kə ʃakə ʒuʁ ki εɡzistə ʒə tə dizə « tina, ʒə tεmə »
 • Pieds Phonétique : Ode A Tina 2

  ty=mə=ʃaʁ=mə=də=tε=ʁiʁə=tε=syb=ti=tlə=fu=ʁiʁə 13
  ɑ̃=vi=tə=tə=sə=sɑ̃=tiʁ=pʁε=də=mwa=kɔ̃=tʁə=mwa 13
  də=tə=dɔ=ne=tu=sə=kə=nə=ε=ʒa=mε=py=ɔ=fʁiʁ 14
  dε=mi=lj=e=də=mi=ljaʁd=də=ka=ʁe=sə=ʒys=tə=puʁ=twa 15
  ma=lynə=mɔ̃=ni=dilə=fa=mə=si-a=bi=lə=də=tε=mo 13
  mə=tɑ̃=tə=za=mə=lε=se=kʁwa=ʁəɑ̃=le=tεʁ=nεl=ʁə=tuʁ 14
  vεʁ=lə=sɔ̃=ʒə=ʁe=εl=u=ʒɑ̃=nu=bli=kə=lε=ʒɑ̃=sɔ̃=dε=ʁɔ=bo 17
  e=kœ̃=ʒuʁ=sa=kʁe=u=ty=tə=ʁə=tʁu=va=fa=səa=la=muʁ 15

  nɔ̃=plys=də=lɔl=tʁo=də=su=zɑ̃=tɑ̃=dys=ze=ʁɔ=ne 13
  ʒə=tə=dɔ=nə=mɔ̃=kœʁ=a=twa=bjɛ̃=vɔ=lɔ̃=tj=e=ze=mɔ̃=namə 16
  ʒə=vu=dʁε=kə=ty=lak=sεp=tə=ze=sɑ̃=tə=fɔʁ=se 13
  ty=ε=sεl=lə=ki=mɑ̃=nivʁə=mə=fε=ʁiʁə=mə=tʁu=və=dy=ʃaʁ=mə 16
  ty=mə=va=lɔ=ʁi=zəe=ʒə=vø=lə=fε=ʁəa=mɔ̃=tuʁ 13
  ʒə=vø=li=ʁə=tε=tεk=stə=da=və=niʁ=ki=paʁ=lə=ʁε=də=nu 16
  ε=tʁə=tɔ̃=pʁɛ̃=sə=ki=ʃa=kə=kɔ=ti=djɛ̃=tə=fə=ʁa=la=kuʁ 16
  e=lεs=pwaʁ=ka=vεk=twa=bεn=puʁ=kwa=œ̃=ptit=bu 12

  tɔ̃=fi=zi=kə=wa=u=aʃ=aʃ=aʃ=aʃ=pɔ=sε=dəy=nəa=mə=pyʁə 16
  tε=pa=ʁɔ=lə=ʒə=lε=bwa=ʒɑ̃=də=vjɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃ 13
  ty=ε=laʁ=bʁə=dɑ̃=la=fɔ=ʁε=ki=mə=nuʁ=ʁi=dεʁ=syʁ 14
  la=ba=ta=jə=də=kas=ti=jɔ̃=nu=sə=ʁɔ̃=lε=ɡa=ɲɑ̃ 14
  si=ʒə=ʁis=o=ʒuʁ=dɥi=sε=də=tə=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=mɛ̃ 15
  twa=e=mwa=dɑ̃=lε=ʁy=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 10
  plɔ̃=ʒe=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=tε=bi=jə=ma=li=sjøzə 12
  e=flə=ʁe=də=mε=dwa=tε=paʁ=ti=ka=pʁi=sjøzə 12
  tɔ=fʁiʁ=lə=bɔ=nœʁ=e=pø=tε=tʁə=kεlk=flœʁ 11
  y=me=tɔ̃=nɔ=dœʁ=ʃa=kə=ʒuʁ=a=ʃa=kə=œʁ 12
  syʁ=tε=kuʁ=bə=dusə=ʒə=vø=na=vi=ɡe 10
  də=mε=dwa=ze=zi=tɑ̃=tə=fʁo=le=tə=ta=te 12
  pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=lɑ̃=sɛ̃=tə=də=tɔ̃=kɔʁ 11
  ε=tʁə=das=tʁɛ̃tə=tə=vε=j=e=kɑ̃=ty=dɔʁ 11
  tɑ̃=bʁa=se=la=bu=ʃə=də=la=ma=njε=ʁə=la=plys=nɔblə 14
  tə=dɔ=ne=mɔ̃=bɔ=nœʁ=sɑ̃=zo=ky=nə=i=pεʁ=bɔlə 13
  ka=ʁe=se=lε=paʁ=sεl=lə=də=tɔ̃=nε=tʁəɑ̃=ʁεs=tɑ̃=œ̃=ʁε=vœʁ 16
  nə=pa=i=kʁwa=ʁə=tɑ̃=ty=ε=la=splɑ̃=dœʁ 11
  tə=tə=niʁ=paʁ=lε=zɑ̃=ʃə=zɑ̃=bʁa=ze=tɔ̃=sɛ̃=bɔlə 13
  mɑ̃=fu=iʁ=dɑ̃=tε=ʃə=vø=e=mə=li=ke=fj=e 13
  ɡli=se=dɑ̃=tɔ̃=do=zy=nə=mɛ̃=a=sy=ʁe 11

  ty=ε=sεl=lə=ki=mə=ʁe=vε=jə=də=sə=mɔ̃=də=det=ʁɥi 15
  u=lε=za=mə=zɑ̃=pε=nə=sə=mɔʁ=fɔ̃=de=e=pe=ʁi=se 15
  pɑ̃=dɑ̃=kə=də=mε=mɛ̃=nə=de=zi=ʁe=kə=ta=vi 13
  e=kə=ma=bu=ʃə=syʁ=tε=lε=vʁə=sal=va=tʁisə 12
  tə=dɔ=ne=ɑ̃=vi=dε=tʁə=twa=sɑ̃=kə=ty=nɑ̃=pεʁ=də=la=tεtə 16
  tə=de=li=vʁe=də=tε=ʃε=nə=ki=ta=ta=ke=lε=vεnə 14
  ʒə=vø=ka=ʁe=se=tε=ʃə=vø=kə=ty=swa=ma=kεtə 13
  e=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=ki=εɡ=zis=tə=ʒə=tə=dizə=ti=na=ʒə=tεmə 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.