Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ou Je Suis

Le Poème

Où je suis, les rues sont pâvées et propres
Pas de papiers à terre, mais sous les pâvés, la doppe
Derrière les façades se cachent les pires
Comme l’Eldorado, qui un jour, se déchire

Où je suis, le paysage est très joli
Entouré de champs de blé, de maïs, et de forêts
L’ambiance y est pénarde, et l’air y est très pur
Et si on on s’embête un peu, on va dans la nature

Où je suis, y a quand même des bête de clans
Des bombes de gangs, de vache de têtes de gland
Des bête de meufs, mais elles ont moins de 16 ans
Des racailles mineures, qu’ont oublié d’être grands

Où je suis, y a pas Canal Sattélite
Les meufs un peu natures n’osent même pas sucer des bites
Quant à les toucher… Beurk ! Ca va pas la tête !
« Moi, je suis de Milly, et pas de la Courneuve, mes darons ont trop de pépettes »

Où je suis, où j’suis, c’est de la bête de bombe
Les kaï sont chaudes et vont pêcher à le Bonde
Se soûlent et fument, et croient que ça va changer le monde
Croient que leurs paroles, un jour, seront fécondes

Où je suis, les grosses sont belles, bonnes, mais…
J’ai pas trop envie de finir avec des bracelets aux poignets
Donc, je m’abstiens, me retiens, cherche ailleurs une femme qui convient
Mais, c’est chaud ! Non, c’est bon, je vais me taper le chien

Où je suis, tous les gosses sont mal-nés
Mais on aura beau dire, ils sont pire que dans les cités
Tu les mattes de travers, et ces cons sont excités
Mais bon, si tu hausses un peu le ton, ce ne sont que des gringalets

Où je suis, y a des stèles et des gerbes
Des plantes douces, en revanches, y a pas d’herbe
Nocive, bien sûr, sauf si tu shouffes dans mon jardin
Mais, même si tu viens me voir, crois pas que t’en auras demain

Où je suis, la drogue dure est de mise, putain !
Distribuée par des fils de chiens… fils de rien
Attendant à la sortie du collège, les petits blaireaux
Qui achètent leur came, et se la mettent dans la peau

Où je suis, même les vieux sont des cons
Ils te mattent si t’es jeune, te parlent sur un sale ton
Pour pas user leurs shoes déambulent à vélo
Crâment leue Camel-maïs, et dénigrent le bedo

Où je suis, j’ai rien appris dans la rue
Où je suis, j’ai connu plus encore que la société déchue
Mais là où je suis, les gens sont bien plus cons que là d’où je viens
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Kri2S

Poète Kri2S

Kri2S a publié sur le site 12 écrits. Kri2S est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ou Je Suisoù=je=suis=les=rues=sont=pâ=vées=et=pro=pres 11
pas=de=pa=piers=à=ter=re=mais=sous=les=pâ=vés=la=doppe 14
der=ri=è=re=les=fa=ça=des=se=ca=chent=les=pi=res 14
com=me=lel=do=ra=do=qui=un=jour=se=dé=chi=re 13

où=je=suis=le=pa=y=sa=ge=est=très=jo=li 12
en=tou=ré=de=champs=de=blé=de=maïs=et=de=fo=rêts 13
lam=bian=ce=y=est=pé=nar=de=et=lair=y=est=très=pur 14
et=si=on=on=sem=bête=un=peu=on=va=dans=la=na=ture 14

où=je=suis=y=a=quand=mê=me=des=bê=te=de=clans 13
des=bom=bes=de=gang=s=de=va=che=de=tê=tes=de=gland 14
des=bête=de=meuf=s=mais=el=les=ont=moins=de=sei=ze=ans 14
des=ra=cail=les=mi=neu=res=quont=ou=bli=é=dê=tre=grands 14

où=je=suis=y=a=pas=ca=nal=sat=té=li=te 12
les=meufs=un=peu=na=tures=no=sent=mê=me=pas=su=cer=des=bites 15
quant=à=les=tou=cher=beurk=ca=va=pas=la=tê=te 12
moi=je=suis=de=mil=ly=et=pas=de=la=cour=neuve=mes=da=rons=ont=trop=de=pé=pettes 21

où=je=suis=où=j=suis=cest=de=la=bê=te=de=bom=be 14
les=kaï=sont=chau=des=et=vont=pê=cher=à=le=bon=de 13
se=soû=lent=et=fument=et=croient=que=ça=va=chan=ger=le=monde 14
croient=que=leurs=pa=ro=les=un=jour=se=ront=fé=con=des 13

où=je=suis=les=gros=ses=sont=bel=les=bon=nes=mais 12
jai=pas=trop=en=vie=de=fi=nir=a=vec=des=brace=lets=aux=poignets 15
donc=je=mabs=tiens=me=re=tiens=chercheailleurs=u=ne=fem=me=qui=con=vient 15
mais=cest=chaud=non=cest=bon=je=vais=me=ta=per=le=chien 13

où=je=suis=tous=les=gos=ses=sont=mal=nés 10
mais=on=au=ra=beau=dire=ils=sont=pi=re=que=dans=les=ci=tés 15
tu=les=mat=tes=de=tra=vers=et=ces=cons=sont=ex=ci=tés 14
mais=bon=si=tu=haus=ses=un=peu=le=ton=ce=ne=sont=que=des=grin=galets 17

où=je=suis=y=a=des=stè=les=et=des=ger=bes 12
des=plan=tes=dou=ces=en=re=van=ches=y=a=pas=d=herbe 14
no=ci=ve=bien=sûr=sauf=si=tu=shouf=fes=dans=mon=jar=din 14
mais=même=si=tu=viens=me=voir=crois=pas=que=ten=au=ras=de=main 15

où=je=suis=la=dro=gue=du=re=est=de=mi=se=pu=tain 14
dis=tri=buée=par=des=fils=de=chiens=fils=de=rien 11
at=ten=dant=à=la=sor=tie=du=col=lège=les=pe=tits=blai=reaux 15
qui=a=chètent=leur=ca=me=et=se=la=met=tent=dans=la=peau 14

où=je=suis=mê=me=les=vieux=sont=des=cons 10
ils=te=mat=tent=si=tes=jeune=te=par=lent=sur=un=sa=le=ton 15
pour=pas=u=ser=leurs=shoes=dé=am=bu=lent=à=vé=lo 13
crâ=ment=leue=ca=mel=maïs=et=dé=ni=grent=le=be=do 13

où=je=suis=jai=rien=ap=pris=dans=la=rue 10
où=je=suis=jai=con=nu=plus=en=core=que=la=so=cié=té=dé=chue 16
mais=là=où=je=suis=les=gens=sont=bien=plus=cons=que=là=doù=je=viens 16
Phonétique : Ou Je Suisu ʒə sɥi, lε ʁy sɔ̃ pavez- e pʁɔpʁə
pa də papjez- a teʁə, mε su lε pave, la dɔpə
dəʁjεʁə lε fasadə sə kaʃe lε piʁə
kɔmə lεldɔʁado, ki œ̃ ʒuʁ, sə deʃiʁə

u ʒə sɥi, lə pεizaʒə ε tʁε ʒɔli
ɑ̃tuʁe də ʃɑ̃ də ble, də maj, e də fɔʁε
lɑ̃bjɑ̃sə i ε penaʁdə, e lεʁ i ε tʁε pyʁ
e si ɔ̃n- ɔ̃ sɑ̃bεtə œ̃ pø, ɔ̃ va dɑ̃ la natyʁə

u ʒə sɥi, i a kɑ̃ mεmə dε bεtə də klɑ̃
dε bɔ̃bə də ɡɑ̃ɡ, də vaʃə də tεtə də ɡlɑ̃d
dε bεtə də məf, mεz- εlləz- ɔ̃ mwɛ̃ də sεzə ɑ̃
dε ʁakajə minəʁə, kɔ̃ ublje dεtʁə ɡʁɑ̃

u ʒə sɥi, i a pa kanal satelitə
lε məfz- œ̃ pø natyʁə noze mεmə pa syse dε bitə
kɑ̃ a lε tuʃe… bəʁk ! ka va pa la tεtə !
« mwa, ʒə sɥi də mili, e pa də la kuʁnəvə, mε daʁɔ̃z- ɔ̃ tʁo də pepεtəs »

u ʒə sɥi, u ʒsɥi, sε də la bεtə də bɔ̃bə
lε kaj sɔ̃ ʃodəz- e vɔ̃ pεʃe a lə bɔ̃də
sə sule e fyme, e kʁwae kə sa va ʃɑ̃ʒe lə mɔ̃də
kʁwae kə lœʁ paʁɔlə, œ̃ ʒuʁ, səʁɔ̃ fekɔ̃də

u ʒə sɥi, lε ɡʁɔsə sɔ̃ bεllə, bɔnə, mε…
ʒε pa tʁo ɑ̃vi də finiʁ avεk dε bʁasəlεz- o pwaɲε
dɔ̃k, ʒə mabstjɛ̃, mə ʁətjɛ̃, ʃεʁʃə ajœʁz- ynə famə ki kɔ̃vjɛ̃
mε, sε ʃo ! nɔ̃, sε bɔ̃, ʒə vε mə tape lə ʃjɛ̃

u ʒə sɥi, tus lε ɡɔsə sɔ̃ mal nes
mεz- ɔ̃n- oʁa bo diʁə, il sɔ̃ piʁə kə dɑ̃ lε site
ty lε matə də tʁavεʁ, e sε kɔ̃ sɔ̃t- εksite
mε bɔ̃, si ty-osəz- œ̃ pø lə tɔ̃, sə nə sɔ̃ kə dε ɡʁɛ̃ɡalε

u ʒə sɥi, i a dε stεləz- e dε ʒεʁbə
dε plɑ̃tə dusə, ɑ̃ ʁəvɑ̃ʃə, i a pa dεʁbə
nɔsivə, bjɛ̃ syʁ, sof si ty ʃufə dɑ̃ mɔ̃ ʒaʁdɛ̃
mε, mεmə si ty vjɛ̃ mə vwaʁ, kʁwa pa kə tɑ̃n- oʁa dəmɛ̃

u ʒə sɥi, la dʁɔɡ dyʁə ε də mizə, pytɛ̃ !
distʁibye paʁ dε fis də ʃjɛ̃… fis də ʁjɛ̃
atɑ̃dɑ̃ a la sɔʁti dy kɔlεʒə, lε pəti blεʁo
ki aʃεte lœʁ kamə, e sə la mεte dɑ̃ la po

u ʒə sɥi, mεmə lε vjø sɔ̃ dε kɔ̃
il tə mate si tε ʒənə, tə paʁle syʁ œ̃ salə tɔ̃
puʁ pa yze lœʁ ʃo deɑ̃byle a velo
kʁame lø kamεl maj, e deniɡʁe lə bədo

u ʒə sɥi, ʒε ʁjɛ̃ apʁi dɑ̃ la ʁy
u ʒə sɥi, ʒε kɔny plysz- ɑ̃kɔʁə kə la sɔsjete deʃɥ
mε la u ʒə sɥi, lε ʒɑ̃ sɔ̃ bjɛ̃ plys kɔ̃ kə la du ʒə vjɛ̃
Syllabes Phonétique : Ou Je Suisu=ʒə=sɥi=lε=ʁy=sɔ̃=pa=ve=ze=pʁɔ=pʁə 11
pa=də=pa=pj=e=za=te=ʁə=mε=su=lε=pa=ve=la=dɔ=pə 16
də=ʁj=ε=ʁə=lε=fa=sa=də=sə=ka=ʃe=lε=pi=ʁə 14
kɔ=mə=lεl=dɔ=ʁa=do=ki=œ̃=ʒuʁ=sə=de=ʃi=ʁə 13

u=ʒə=sɥi=lə=pε=i=za=ʒə=ε=tʁε=ʒɔ=li 12
ɑ̃=tu=ʁe=də=ʃɑ̃=də=ble=də=maj=e=də=fɔ=ʁε 13
lɑ̃=bj=ɑ̃=sə=i=ε=pe=naʁ=də=e=lεʁ=i=ε=tʁε=pyʁ 15
e=si=ɔ̃=nɔ̃=sɑ̃=bε=tə=œ̃=pø=ɔ̃=va=dɑ̃=la=na=ty=ʁə 16

u=ʒə=sɥi=i=a=kɑ̃=mε=mə=dε=bε=tə=də=klɑ̃ 13
dε=bɔ̃=bə=də=ɡɑ̃ɡ=də=va=ʃə=də=tε=tə=də=ɡlɑ̃d 13
dε=bε=tə=də=məf=mε=zεl=lə=zɔ̃=mwɛ̃=də=sε=zə=ɑ̃ 14
dε=ʁa=ka=jə=mi=nə=ʁə=kɔ̃=u=blj=e=dε=tʁə=ɡʁɑ̃ 14

u=ʒə=sɥi=i=a=pa=ka=nal=sa=te=li=tə 12
lε=məf=zœ̃=pø=na=ty=ʁə=no=ze=mε=mə=pa=sy=se=dε=bitə 16
kɑ̃=a=lε=tu=ʃe=bəʁk=ka=va=pa=la=tε=tə 12
mwa=ʒə=sɥidə=mi=li=e=pa=də=la=kuʁ=nə=və=mε=da=ʁɔ̃=zɔ̃=tʁo=də=pe=pε=təs 22

u=ʒə=sɥi=u=ʒsɥi=sε=də=la=bε=tə=də=bɔ̃=bə 13
lε=kaj=sɔ̃=ʃo=də=ze=vɔ̃=pε=ʃe=a=lə=bɔ̃=də 13
sə=su=le=e=fy=me=e=kʁwa=kə=sa=va=ʃɑ̃=ʒe=lə=mɔ̃=də 16
kʁwa=kə=lœ=ʁə=pa=ʁɔ=lə=œ̃=ʒuʁ=sə=ʁɔ̃=fe=kɔ̃=də 14

u=ʒə=sɥi=lε=ɡʁɔ=sə=sɔ̃=bεl=lə=bɔ=nə=mε 12
ʒε=pa=tʁo=ɑ̃=vidə=fi=niʁ=a=vεk=dε=bʁa=sə=lε=zo=pwa=ɲε 16
dɔ̃k=ʒə=mab=stjɛ̃=mə=ʁə=tjɛ̃=ʃεʁʃəa=jœʁ=zy=nə=fa=mə=ki=kɔ̃=vjɛ̃ 16
mε=sε=ʃo=nɔ̃=sε=bɔ̃=ʒə=vε=mə=ta=pe=lə=ʃj=ɛ̃ 14

u=ʒə=sɥi=tus=lε=ɡɔ=sə=sɔ̃=mal=nes 10
mε=zɔ̃=no=ʁa=bo=di=ʁə=il=sɔ̃=pi=ʁə=kə=dɑ̃=lε=si=te 16
ty=lε=ma=tə=də=tʁa=vεʁ=e=sε=kɔ̃=sɔ̃=tεk=si=te 14
mε=bɔ̃=si=ty-osə=zœ̃=pø=lə=tɔ̃=sə=nə=sɔ̃=kə=dε=ɡʁɛ̃=ɡa=lε 17

u=ʒə=sɥi=i=a=dε=stε=lə=ze=dε=ʒεʁ=bə 12
dε=plɑ̃=tə=du=sə=ɑ̃=ʁə=vɑ̃=ʃə=i=a=pa=dεʁ=bə 14
nɔ=si=və=bj=ɛ̃=syʁ=sof=si=ty=ʃu=fə=dɑ̃=mɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃ 15
mε=mε=mə=si=ty=vjɛ̃=mə=vwaʁ=kʁwa=pa=kə=tɑ̃=no=ʁa=də=mɛ̃ 16

u=ʒə=sɥi=la=dʁɔɡ=dy=ʁə=ε=də=mi=zə=py=tɛ̃ 13
dis=tʁi=by=e=paʁ=dε=fis=də=ʃj=ɛ̃=fis=də=ʁj=ɛ̃ 14
a=tɑ̃=dɑ̃=a=la=sɔʁ=ti=dy=kɔ=lε=ʒə=lε=pə=ti=blε=ʁo 16
ki=a=ʃε=te=lœ=ʁə=ka=mə=e=sə=la=mε=te=dɑ̃=la=po 16

u=ʒə=sɥi=mε=mə=lε=vj=ø=sɔ̃=dε=kɔ̃ 11
il=tə=ma=te=si=tε=ʒə=nə=tə=paʁ=le=syʁ=œ̃=sa=lə=tɔ̃ 16
puʁ=pa=y=ze=lœ=ʁə=ʃo=de=ɑ̃=by=le=a=ve=lo 14
kʁa=me=lø=ka=mεl=maj=e=de=ni=ɡʁe=lə=bə=do 13

u=ʒə=sɥi=ʒε=ʁj=ɛ̃=a=pʁi=dɑ̃=la=ʁy 11
u=ʒə=sɥi=ʒε=kɔ=ny=plys=zɑ̃=kɔ=ʁə=kə=la=sɔ=sje=te=deʃɥ 16
mε=la=u=ʒə=sɥi=lε=ʒɑ̃=sɔ̃=bjɛ̃=plys=kɔ̃=kə=la=du=ʒə=vjɛ̃ 16

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
03/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vie
Du 12/05/2011 00:00

L'écrit contient 461 mots qui sont répartis dans 11 strophes.