Poème-France.com

Poeme : D’Ou Je ViensD’Ou Je Viens

D’où je viens, y a de la merde, du bon et du mauvais
De la drogues, de l’alcool, des putes, leur mac, mais…
Sur ce terrain vague, les mics ont su se développer
Merci aux Mc’s, pour avoir conservé les valeurs de la cité

D’où je viens, Saint Denis, une ville et sa notoriété
Où se cachent dans les caves, dealers et camés
Et, même les meufs, des putes ouais, se laissent entraîner
Toutes se piquent, fument, picolent, et se font violer

D’où je viens, 93, la Seine St Denis
C’est rap, hard rock, alors casse-toi avec ta tech, petit !
Le jour ou la nuit, tu risques ta vie dans la rue
Si t’as un portable, prévois le N° du SAMU dessus

D’où je viens, y a même des pavillons
Des fleurs, des arbres, et même des papillons
Tu t’crois à Limoges, j’serais toi, je ferais attention
Car les loups sont p’têtre des masques, mais c’est toi qu’ils mangeront

D’où je viens, y a des pits, des roths, et des staffs
Donc, si tu promène ton caniche, fais un peu gaffe
Les lions sont lâchés dans la téci qui va craquer
T’inquiète pas, si tu te lèves un jour et que ta caisse a brûlé

D’où je viens, ce sont surtout ces putain de HLM
Dans les ascenceurs, y a des « Marie, ma salope, je t’aime »
Dans ces mêmes ascenceurs, ça sent la pisse, la merde, et la mort
Comme si, dans la nuit, on y avait emmené un corps

D’où je viens, les flics peuvent te taper
Pour une boulette, ou parce que t’as mal traversé
Ou encore, parce que t’as pas la même couleur qu’eux
Ou pire encore, parce que t’as osé les regarder dans les yeux

D’où je viens, y a toutes les races de la Terre
Et dans les cités, les gangs se font la guerre
Guerres des races ? Non, guerres des terres
A coup de shlasses, de battes, ou encore révolvers

D’où je viens, c’est le dealer à côté de chez toi
Qui vend de la coke à ta fille, mais tu ne le sais pas, toi
Que, quand elle rentre, le soir tard, elle a l’air fatigué
Mais en fait, elle y est passé, et s’est faite défoncer

D’où je viens, fais attention où tu piétine
C’est seringues, merdes de chiens, et putes qui tapinent
Fais gaffe qu’un jour, tu y retrouve pas ta sœur
Mais même si tu péta le mac, t’auras mal au cœur

D’où je viens, y a encore ma famille
Mais, là-bas, elle y est pas née ma fille
C’est à Evry, Clinique de l’Essonne, mais c’est pas mieux
Clair, que là-bas les jeunes ne vivent pas vraiment vieux

D’où je viens, j’ai appris la vie dans la rue
D’où je viens, j’ai comme les valeurs de la société déchue
Mais là d’où je viens, les gens sont meilleurs que là où je suis
Kri2S

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

du ʒə vjɛ̃, i a də la mεʁdə, dy bɔ̃ e dy movε
də la dʁɔɡ, də lalkɔl, dε pytə, lœʁ mak, mε…
syʁ sə teʁɛ̃ vaɡ, lε mikz- ɔ̃ sy sə devəlɔpe
mεʁsi o msεs, puʁ avwaʁ kɔ̃sεʁve lε valœʁ də la site

du ʒə vjɛ̃, sɛ̃ dəni, ynə vilə e sa nɔtɔʁjete
u sə kaʃe dɑ̃ lε kavə, dəalez- e kame
e, mεmə lε məf, dε pytəz- uε, sə lεse ɑ̃tʁεne
tutə sə pike, fyme, pikɔle, e sə fɔ̃ vjɔle

du ʒə vjɛ̃ viʁɡylə katʁə vɛ̃- tʁεzə, la sεnə εs te dəni
sε ʁap, aʁ ʁɔk, alɔʁ kasə twa avεk ta tεk, pəti !
lə ʒuʁ u la nɥi, ty ʁisk ta vi dɑ̃ la ʁy
si ta œ̃ pɔʁtablə, pʁevwa lə εn dəɡʁe dy samy dəsy

du ʒə vjɛ̃, i a mεmə dε pavilɔ̃
dε flœʁ, dεz- aʁbʁə, e mεmə dε papijɔ̃
ty tkʁwaz- a limɔʒə, ʒsəʁε twa, ʒə fəʁεz- atɑ̃sjɔ̃
kaʁ lε lu sɔ̃ ptεtʁə dε mask, mε sε twa kil mɑ̃ʒəʁɔ̃

du ʒə vjɛ̃, i a dε pit, dε ʁɔt, e dε staf
dɔ̃k, si ty pʁɔmεnə tɔ̃ kaniʃə, fεz- œ̃ pø ɡafə
lε ljɔ̃ sɔ̃ laʃe dɑ̃ la tesi ki va kʁake
tɛ̃kjεtə pa, si ty tə lεvəz- œ̃ ʒuʁ e kə ta kεsə a bʁyle

du ʒə vjɛ̃, sə sɔ̃ syʁtu sε pytɛ̃ də aʃ εl εm
dɑ̃ lεz- asɑ̃sœʁ, i a dəs « maʁi, ma salɔpə, ʒə tεmə »
dɑ̃ sε mεməz- asɑ̃sœʁ, sa sɑ̃ la pisə, la mεʁdə, e la mɔʁ
kɔmə si, dɑ̃ la nɥi, ɔ̃n- i avε aməne œ̃ kɔʁ

du ʒə vjɛ̃, lε flik pəve tə tape
puʁ ynə bulεtə, u paʁsə kə ta mal tʁavεʁse
u ɑ̃kɔʁə, paʁsə kə ta pa la mεmə kulœʁ kø
u piʁə ɑ̃kɔʁə, paʁsə kə ta oze lε ʁəɡaʁde dɑ̃ lεz- iø

du ʒə vjɛ̃, i a tutə lε ʁasə də la teʁə
e dɑ̃ lε site, lε ɡɑ̃ɡ sə fɔ̃ la ɡeʁə
ɡeʁə- dε ʁasə ? nɔ̃, ɡeʁə- dε teʁə
a ku də ʃlasə, də batə, u ɑ̃kɔʁə ʁevɔlve

du ʒə vjɛ̃, sε lə dəale a kote də ʃe twa
ki vɑ̃ də la kɔkə a ta fijə, mε ty nə lə sε pa, twa
kə, kɑ̃t- εllə ʁɑ̃tʁə, lə swaʁ taʁ, εllə a lεʁ fatiɡe
mεz- ɑ̃ fε, εllə i ε pase, e sε fεtə defɔ̃se

du ʒə vjɛ̃, fεz- atɑ̃sjɔ̃ u ty pjetinə
sε səʁɛ̃ɡ, mεʁdə- də ʃjɛ̃, e pytə ki tapine
fε ɡafə kœ̃ ʒuʁ, ty i ʁətʁuvə pa ta sœʁ
mε mεmə si ty peta lə mak, toʁa mal o kœʁ

du ʒə vjɛ̃, i a ɑ̃kɔʁə ma famijə
mε, la ba, εllə i ε pa ne ma fijə
sεt- a εvʁi, klinikə də lesɔnə, mε sε pa mjø
klεʁ, kə la ba lε ʒənə nə vive pa vʁεmɑ̃ vjø

du ʒə vjɛ̃, ʒε apʁi la vi dɑ̃ la ʁy
du ʒə vjɛ̃, ʒε kɔmə lε valœʁ də la sɔsjete deʃɥ
mε la du ʒə vjɛ̃, lε ʒɑ̃ sɔ̃ mεjœʁ kə la u ʒə sɥi