Poème-France.com

Poeme : Le GlandeurLe Glandeur

Devinez qui revient sur le microphone
« Ah, chais pas ! » - Gintoxic, pov’ conne
Le master mic qui raconte ses conneries sur la FM
Insulte toutes les meufs, et veut brûler le FN
Je reviens pour vous emerder, ne vous croyez pas protégés
De mes injures, mes blasphêmes et autres mots grossiers
Je lose, je glande, dans la rue je déambule
Je bois quelques bières, je fume, et juste après je bulle
Ne m’appelez pas loser, je déteste ça
Mais nommez-moi plutôt glandeur, ou flâneur, je préfère ça
Je taxe des tunes partout, « dépanne-moi, je te les rends pas »
Et si je fume du sh… Là, ça ne te regarde pas
Mes shoes sont niquées de partout, à force de traîner
Par toutes les meufs, je me fais larguer
Même par SMS, et pire, avant de les avoir emballée ou baisée

Le taf, je cours pas trop après
Pas que j’ai pas envie, mais…
J’aurai voulu faire hardeur
Mais, je ne sais pas si j’ai la longueur
Je suis un glandeur

Ginto me soule, pas à la Tsin-Tao ! Erf !
Amène-moi ta sœur de 15 ans, j’lui pète les fesses
Pas de scrupules à ça, une pute reste une pute !
Moi, je capitule, 365 jours par an je suis en rut
Sur ma petite boîte aux lettrs, y a noté « banque du sperme »
Balance tout, je m’e, tape ; je vendrais même ma mère
Matte les sportifs, assis avec les bières et les splifs !
J’ai la tête crâmée par le crâmé de mon canif
Nique mes Mobycartes à écrire à tputes les meufs
Planque ma beuhère dans mes chaussettes pour éviter les keufs
M’intéresse à la chimie, j’étudie le THC
Jécris que des conneries, et même moi, je ne suis pas impressionné
Quand j’ai plus une tune, j’épluche les mégots, ça me fait un paquet
Chuis un creuvard, un queutard, un glandeur, et je le sais
Mange dans les magasins, ça me coûte rien et c’est bon
Si quelqu’un me dit qu’il est beau, riche, intelligent, je lui dit qu’il est con
Qu’il est pas trop le roi, mais devrait enfiler un costume de bouffon
Donc, ne viens pas me prendre la tête et monte le son !
Chuis pas une caillera, ni un gossbo, juste un glandeur
Qui bulle, qui matte les zouzes, fume et tize à toute heure

Donne-toi le temps de shouffer. « T’as des beaux yeux tu sais… ? »
Ouais, connasse ! J’en ai deux, en plus, t’as vu c’est bien fait !
Matte pas mon petit cul, j’en ai pas, je l’ai revendu pour un grec
Regarde pas ma teubi, t’es teubé… Ca ressemble plus à une zézette
J’ai du charme, mais c’est un arbre. J’ai de la carne, mais c’est du poulet
Quoi ? Ca gaze ? J’aurais pas du abuse du cassoulet
J’ai même de la hargne, mais juste pour rouler mes dawas
Chuis une star, t’as vu ? ! Les gens ne me connaissent pas
Même mes potes se foutent de moi, c’est la loi du Talion
M’en tape les couilles par terre, je suis le roi de l’auto-dérision
Hier, j’ai tombé des escaliers, j’étais sûrement encore trop bourré
N’empêche, que grâce à moi, la Dam a trop de succès !
Plus que moi d’ailleurs
Mais… Moi, chuis un glandeur

J’ai recherché un taf, sans trop vouloir y aller
J’en ai crâmé des splifs avant d’y retourner
Mais, ces putes aux Assedics, m’ont vrillé mon budget
Et si ça continue, splifs et bières, je pourrai plus en acheter
Faut que je trouve un boulot pépère, où je pourrai glander
Style « surveillant de citrouilles », ou assistant de salarié
Je vois bien mon avenir comme ça, des boulots duros, quoi !
Mais, qu’est-ce que vous croyez ? Je bulle de façon entière, moi !
C’est le dieu du royaume de la beuh qui me me l’a dit
C’est beau la vie… Putain, une boulette vient de me crâmer mon jean’s !
Pour aller chier un coup, je prends une coso dans les cafés
Me rends à la Sécu, CCAS, ou autres maisons de quartier
^Brûle mon teushi dedans et craque ma bière
Mp3 en poche, je prends mon temps et écoute « c’est clair »
Je trouve toutes les meufs belles, les drague sans complexes
Me mange des rateaux, même avec les plus laides
Chuis le glandeur de service, près à tout pour me vider
Doté de tous les vices, je crois que même un chier je pourrais le niquer
Quand les éboueurs arrivent, je cachent les bennes et les sacs
Histoire de délirer, prendre mon pied, y en a qui disent que je craque
Kri2S

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəvine ki ʁəvjɛ̃ syʁ lə mikʁɔfɔnə
« a, ʃε pa ! » ʒɛ̃tɔksik, pɔvkɔnə
lə maste mik ki ʁakɔ̃tə sε kɔnəʁi syʁ la εf εm
ɛ̃syltə tutə lε məf, e vø bʁyle lə εf εn
ʒə ʁəvjɛ̃ puʁ vuz- əmεʁde, nə vu kʁwaje pa pʁɔteʒe
də mεz- ɛ̃ʒyʁə, mε blasfεməz- e otʁə- mo ɡʁɔsje
ʒə lozə, ʒə ɡlɑ̃də, dɑ̃ la ʁy ʒə deɑ̃bylə
ʒə bwa kεlk bjεʁə, ʒə fymə, e ʒystə apʁε ʒə bylə
nə mapəle pa loze, ʒə detεstə sa
mε nɔme mwa plyto ɡlɑ̃dœʁ, u flanœʁ, ʒə pʁefεʁə sa
ʒə taksə dε tynə paʁtu, « depanə mwa, ʒə tə lε ʁɑ̃ pas »
e si ʒə fymə dy εs aʃ… la, sa nə tə ʁəɡaʁdə pa
mε ʃo sɔ̃ nike də paʁtu, a fɔʁsə də tʁεne
paʁ tutə lε məf, ʒə mə fε laʁɡe
mεmə paʁ εs εm εs, e piʁə, avɑ̃ də lεz- avwaʁ ɑ̃bale u bεze

lə taf, ʒə kuʁ pa tʁo apʁε
pa kə ʒε pa ɑ̃vi, mε…
ʒoʁε vuly fεʁə-aʁdœʁ
mε, ʒə nə sε pa si ʒε la lɔ̃ɡœʁ
ʒə sɥiz- œ̃ ɡlɑ̃dœʁ

ʒɛ̃to mə sulə, pa a la tsɛ̃ tao ! εʁf !
amεnə mwa ta sœʁ də kɛ̃zə ɑ̃, ʒlɥi pεtə lε fesə
pa də skʁypyləz- a sa, ynə pytə ʁεstə ynə pytə !
mwa, ʒə kapitylə viʁɡylə tʁwa sɑ̃ swasɑ̃tə sɛ̃k ʒuʁ paʁ ɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃ ʁyt
syʁ ma pətitə bwatə o lεtʁ, i a nɔte « bɑ̃kə dy spεʁmə »
balɑ̃sə tu, ʒə mə, tapə, ʒə vɑ̃dʁε mεmə ma mεʁə
matə lε spɔʁtif, asiz- avεk lε bjεʁəz- e lε splif !
ʒε la tεtə kʁame paʁ lə kʁame də mɔ̃ kanif
nikə mε mɔbikaʁtəz- a ekʁiʁə a tpytə lε məf
plɑ̃kə ma bøεʁə dɑ̃ mε ʃosεtə puʁ evite lε kəf
mɛ̃teʁεsə a la ʃimi, ʒetydi lə te aʃ se
ʒekʁi kə dε kɔnəʁi, e mεmə mwa, ʒə nə sɥi pa ɛ̃pʁesjɔne
kɑ̃ ʒε plysz- ynə tynə, ʒeplyʃə lε meɡo, sa mə fε œ̃ pakε
ʃɥiz- œ̃ kʁəvaʁ, œ̃ køtaʁ, œ̃ ɡlɑ̃dœʁ, e ʒə lə sε
mɑ̃ʒə dɑ̃ lε maɡazɛ̃, sa mə kutə ʁjɛ̃ e sε bɔ̃
si kεlkœ̃ mə di kil ε bo, ʁiʃə, ɛ̃tεlliʒe, ʒə lɥi di kil ε kɔ̃
kil ε pa tʁo lə ʁwa, mε dəvʁε ɑ̃file œ̃ kɔstymə də bufɔ̃
dɔ̃k, nə vjɛ̃ pa mə pʁɑ̃dʁə la tεtə e mɔ̃tə lə sɔ̃ !
ʃɥi pa ynə kajʁa, ni œ̃ ɡɔsbo, ʒystə œ̃ ɡlɑ̃dœʁ
ki bylə, ki matə lε zuzə, fymə e tizə a tutə œʁ

dɔnə twa lə tɑ̃ də ʃufe. « ta dε boz- iø ty sε… ? »
uε, kɔnasə ! ʒɑ̃n- ε dø, ɑ̃ plys, ta vy sε bjɛ̃ fε !
matə pa mɔ̃ pəti kyl, ʒɑ̃n- ε pa, ʒə lε ʁəvɑ̃dy puʁ œ̃ ɡʁεk
ʁəɡaʁdə pa ma təbi, tε təbe… ka ʁəsɑ̃blə plysz- a ynə zezεtə
ʒε dy ʃaʁmə, mε sεt- œ̃n- aʁbʁə. ʒε də la kaʁnə, mε sε dy pulε
kwa ? ka ɡazə ? ʒoʁε pa dy abyzə dy kasulε
ʒε mεmə də la-aʁɲə, mε ʒystə puʁ ʁule mε dawa
ʃɥiz- ynə staʁ, ta vy ? ! lε ʒɑ̃ nə mə kɔnεse pa
mεmə mε pɔtə sə fute də mwa, sε la lwa dy taljɔ̃
mɑ̃ tapə lε kujə paʁ teʁə, ʒə sɥi lə ʁwa də loto deʁizjɔ̃
jεʁ, ʒε tɔ̃be dεz- εskalje, ʒetε syʁəmɑ̃ ɑ̃kɔʁə tʁo buʁʁe
nɑ̃pεʃə, kə ɡʁasə a mwa, la dam a tʁo də syksε !
plys kə mwa dajœʁ
mε… mwa, ʃɥiz- œ̃ ɡlɑ̃dœʁ

ʒε ʁəʃεʁʃe œ̃ taf, sɑ̃ tʁo vulwaʁ i ale
ʒɑ̃n- ε kʁame dε splifz- avɑ̃ di ʁətuʁne
mε, sε pytəz- oz- asədik, mɔ̃ vʁije mɔ̃ bydʒε
e si sa kɔ̃tinɥ, splifz- e bjεʁə, ʒə puʁʁε plysz- ɑ̃n- aʃəte
fo kə ʒə tʁuvə œ̃ bulo pepεʁə, u ʒə puʁʁε ɡlɑ̃de
stilə « syʁvεjɑ̃ də sitʁujs », u asistɑ̃ də salaʁje
ʒə vwa bjɛ̃ mɔ̃n- avəniʁ kɔmə sa, dε bulo dyʁo, kwa !
mε, kε sə kə vu kʁwaje ? ʒə bylə də fasɔ̃ ɑ̃tjεʁə, mwa !
sε lə djø dy ʁwajomə də la bø ki mə mə la di
sε bo la vi… pytɛ̃, ynə bulεtə vjɛ̃ də mə kʁame mɔ̃ ʒanεs !
puʁ ale ʃje œ̃ ku, ʒə pʁɑ̃z- ynə kozo dɑ̃ lε kafe
mə ʁɑ̃z- a la seky, ka, u otʁə- mεzɔ̃ də kaʁtje
siʁkɔ̃flεksə bʁylə mɔ̃ tøʃi dədɑ̃z- e kʁakə ma bjεʁə
εm pe tʁwaz- ɑ̃ poʃə, ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ tɑ̃z- e ekutə « sε klεʁ »
ʒə tʁuvə tutə lε məf bεllə, lε dʁaɡ sɑ̃ kɔ̃plεksə
mə mɑ̃ʒə dε ʁato, mεmə avεk lε plys lεdə
ʃɥi lə ɡlɑ̃dœʁ də sεʁvisə, pʁεz- a tu puʁ mə vide
dɔte də tus lε visə, ʒə kʁwa kə mεmə œ̃ ʃje ʒə puʁʁε lə nike
kɑ̃ lεz- ebuœʁz- aʁive, ʒə kaʃe lε bεnəz- e lε sak
istwaʁə də deliʁe, pʁɑ̃dʁə mɔ̃ pje, i ɑ̃n- a ki dize kə ʒə kʁakə