Poème-France.com

Poeme : Mon AmourMon Amour

Dès que je t’ai rencontré j’ai tout de suite su que ce serait toi
Tu m’as faite craquer sur le moment où je t’ai aperçu
Tu me fais fondre avec ce regard que je ne pourrais oublier
Je pourrais m’évanouir avec tes baisers si doux
Je ne pourrais t’oubliais toi et tes caresses sur mon corps
Je t’aime si fort que rien ne me retient pour aller te rejoindre

Je ferrais tous pour être près de toi
Toi seul serait me convaincre et serait m’aimer
Je t’aime tant…

Je t’aime
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement cela pourrait durer une éternité
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement ce n’était pas un rêve
Je t’aime dans toutes les langues
I love you
Ti amo
Te quiero

A chaque fois que je t’aperçois au loin
Mon cœur s’emballe et se mets à battre plus fort que tous
Toi seul existera dans mon cœur toi seul j’aimerai
Ton regard est bien plus perçant que tout le reste
J’aimerai tant être près de toi à tous les moments
Que tu restes graver à jamais dans mon cœur

Je ferrais tous pour être près de toi
Toi seul serait me convaincre et serait m’aimer
Je t’aime tant…

Je t’aime
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement cela pourrait durer une éternité
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement ce n’était pas un rêve
Je t’aime dans toutes les langues
I love you
Ti amo
Te quiero

Maintenant c’est fini mais pourtant je t’aimais si fort
Tu étais le seul à me combler dans tous mes désirs
A présent je ne pourrais plus aimer personne
Toi qui étais le seul que j’aimer tant
Dès lors ma vie peu en rester là
J’ai vécu les plus beaux moments de ma vie…

Je t’aime
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement cela pourrait durer une éternité
N’aimer que toi
Ne penser qu’à toi
Si seulement ce n’était pas un rêve
Je t’aime dans toutes les langues
I love you
Ti amo
Te quiero

Ich liebe dich…
*l'ange_De_L'enfer*

PostScriptum

On ne peux pas vraiment dire que c’est un poème c’est plutôt une chanson que j’ai composé ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ʒε tu də sɥitə sy kə sə səʁε twa
ty ma fεtə kʁake syʁ lə mɔmɑ̃ u ʒə tε apεʁsy
ty mə fε fɔ̃dʁə avεk sə ʁəɡaʁ kə ʒə nə puʁʁεz- ublje
ʒə puʁʁε mevanuiʁ avεk tε bεze si du
ʒə nə puʁʁε tubljε twa e tε kaʁesə syʁ mɔ̃ kɔʁ
ʒə tεmə si fɔʁ kə ʁjɛ̃ nə mə ʁətjɛ̃ puʁ ale tə ʁəʒwɛ̃dʁə

ʒə feʁε tus puʁ εtʁə pʁε də twa
twa səl səʁε mə kɔ̃vɛ̃kʁə e səʁε mεme
ʒə tεmə tɑ̃…

ʒə tεmə
nεme kə twa
nə pɑ̃se ka twa
si sələmɑ̃ səla puʁʁε dyʁe ynə etεʁnite
nεme kə twa
nə pɑ̃se ka twa
si sələmɑ̃ sə netε pa œ̃ ʁεvə
ʒə tεmə dɑ̃ tutə lε lɑ̃ɡ
i lɔvə iu
ti amo
tə kjəʁo

a ʃakə fwa kə ʒə tapεʁswaz- o lwɛ̃
mɔ̃ kœʁ sɑ̃balə e sə mεtz- a batʁə plys fɔʁ kə tus
twa səl εɡzistəʁa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ twa səl ʒεməʁε
tɔ̃ ʁəɡaʁ ε bjɛ̃ plys pεʁsɑ̃ kə tu lə ʁεstə
ʒεməʁε tɑ̃ εtʁə pʁε də twa a tus lε mɔmɑ̃
kə ty ʁεstə ɡʁave a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ

ʒə feʁε tus puʁ εtʁə pʁε də twa
twa səl səʁε mə kɔ̃vɛ̃kʁə e səʁε mεme
ʒə tεmə tɑ̃…

ʒə tεmə
nεme kə twa
nə pɑ̃se ka twa
si sələmɑ̃ səla puʁʁε dyʁe ynə etεʁnite
nεme kə twa
nə pɑ̃se ka twa
si sələmɑ̃ sə netε pa œ̃ ʁεvə
ʒə tεmə dɑ̃ tutə lε lɑ̃ɡ
i lɔvə iu
ti amo
tə kjəʁo

mɛ̃tənɑ̃ sε fini mε puʁtɑ̃ ʒə tεmε si fɔʁ
ty etε lə səl a mə kɔ̃ble dɑ̃ tus mε deziʁ
a pʁezɑ̃ ʒə nə puʁʁε plysz- εme pεʁsɔnə
twa ki etε lə səl kə ʒεme tɑ̃
dε lɔʁ ma vi pø ɑ̃ ʁεste la
ʒε veky lε plys bo mɔmɑ̃ də ma vi…

ʒə tεmə
nεme kə twa
nə pɑ̃se ka twa
si sələmɑ̃ səla puʁʁε dyʁe ynə etεʁnite
nεme kə twa
nə pɑ̃se ka twa
si sələmɑ̃ sə netε pa œ̃ ʁεvə
ʒə tεmə dɑ̃ tutə lε lɑ̃ɡ
i lɔvə iu
ti amo
tə kjəʁo

ik ljəbə dik…