Poème-France.com

Poeme : Nightmare ? RepostageNightmare ? Repostage

I remember that special night
When you held me so tight,
Blessed by the moonlight,
And the shining starlight.

We were alone in that park,
Together, sinking in the dark.
I wished it had lasted an eternity,
But it might be destiny.

I feared we would be apart,
And that thought broke my heart.
If only it was a goodbye,
If only our love might never die.

Your eyes were full of tears,
Like my heart full of fears.
I couldn’t hear what you told,
The air became so cold
Everything around us so odd,
As your hands covered with my blood…
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Je me souviens de cette spéciale nuit
Quand tu me serrais si fort,
Bénis par la lumière de la lune,
Et l’étincelante lumière d’étoile.

Nous étions seuls dans ce parc
Ensemble, sombrant dans le noir.
Je souhaitais qu’il dure une éternité
Mais ce


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i ʁəmɑ̃be ta spəsjal niɡt
wɛ̃ iu εld mə so tiɡt,
blesεd bi tə munliɡt,
ɑ̃d tə ʃiniŋ staʁliɡt.

wə wəʁə alɔnə ɛ̃ ta paʁk,
tɔʒεtœʁ, sɛ̃kiŋ ɛ̃ tə daʁk.
i wiʃεd it-ad lastεd ɑ̃ ətεʁniti,
byt it miɡt bə dεstini.

i fəaʁεd wə wuld bə apaʁ,
ɑ̃d ta tuɡt bʁɔkə mi əaʁ.
if ɔ̃li it was a ɡudbi,
if ɔ̃li uʁ lɔvə miɡt nəve di.

iuʁ εj wəʁə fyl ɔf təaʁ,
likə mi əaʁ fyl ɔf fəaʁ.
i kuldnte əaʁ wa iu tɔld,
tə εʁ bəkamə so kɔld
əvəʁitiŋ aʁund ys so ɔd,
a iuʁ-ɑ̃ kɔvəʁεd wit mi blud…