Poème-France.com

Poeme : Serre-MoiSerre-Moi

Embrasse-moi dessus bord
Viens mon ange retracer le ciel
J’irai crucifier ton corps
Pourrai-je dépunaiser tes ailes
Embrasser, te mordre en même temps
Enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant
Te supplier de me revenir
Et tout faire ô tout pour te voir partir

Viens ! Emmène-moi là-bas
Donne-moi la main que je ne la prenne pas
Ecorche mes ailes envole-moi
Et laisse-toi tranquille à la fois

Mille fois entrelaçons-nous
Et lassons-nous même en dessous
Serre-moi encore serre-moi
Jusqu’à étouffer de toi

Il y a des salauds
Qui pillent le cœur des femmes
Et des femmes qui n’savent plus trop
D’où l’amour tire son charme
Papillon de fleur en fleur
D’amour en amour de cœur
Ceux qui n’ont qu’une étoile
Ou ceux qui brûlent leur voile

J’aime tes larmes quand tu aimes
Ta sueur, le sang rendons-nous amants
Qui se passionnent et qui saignent
J’aime quand mon écorché est vivant
Je ne donne pas long feu
A nos tragédies, à nos adieux
Reviens-moi reviens-moi
Tu partiras mieux comme ça
A force de se tordre
On en finirait pas se mordre
A quoi bon se reconstruire
Quand on est adepte du pire
Malgré nous malgré nous
A quoi bon se sentir plus grand que nous
2 grains de folie dans le vent
2 âmes brûlantes
2 enfants

Il y a des salauds
Qui pillent le cœur des femmes
Et des femmes qui n’savent plus trop
D’où l’amour tire son charme
Papillon de fleur en fleur
D’amour en amour de cœur
Ceux qui n’ont qu’une étoile
Ou ceux qui brûlent leur voile

Embrasse-moi dessus bord
Viens mon ange retracer le ciel
J’irai crucifier ton corps
Pourrai-je dépunaiser tes ailes
Embrasser, te mordre en même temps
Enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant
Te supplier de me revenir
Et tout faire pour te voir partir

Viens ! Emmène-moi là-bas
Donne-moi la main que je ne la prenne pas Ecorche mes ailes envole-moi
Et laisse-toi tranquille à la fois

Mille fois entrelaçons-nous
Et lassons-nous même en dessous
Serre-moi encore serre-moi
Jusqu’à étouffer de toi
Serre-moi encore serre-moi
Jusqu’à étouffer de toi
Serre-moi encore serre-moi
Laura Ellyson

PostScriptum

Pour ceux qui connaiserais pas TRYO ! C’est super trop bon ! Allez acheter leurs cd ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃bʁasə mwa dəsy bɔʁ
vjɛ̃ mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʁətʁase lə sjεl
ʒiʁε kʁysifje tɔ̃ kɔʁ
puʁʁε ʒə depynεze tεz- εlə
ɑ̃bʁase, tə mɔʁdʁə ɑ̃ mεmə tɑ̃
ɑ̃fɔ̃se mεz- ɔ̃ɡlə dɑ̃ tɔ̃ do bʁylɑ̃
tə syplje də mə ʁəvəniʁ
e tu fεʁə o tu puʁ tə vwaʁ paʁtiʁ

vjɛ̃ ! ɑ̃mεnə mwa la ba
dɔnə mwa la mɛ̃ kə ʒə nə la pʁεnə pa
əkɔʁʃə mεz- εləz- ɑ̃vɔlə mwa
e lεsə twa tʁɑ̃kjə a la fwa

milə fwaz- ɑ̃tʁəlasɔ̃ nu
e lasɔ̃ nu mεmə ɑ̃ dəsu
seʁə mwa ɑ̃kɔʁə seʁə mwa
ʒyska etufe də twa

il i a dε salo
ki pije lə kœʁ dε famə
e dε famə ki nsave plys tʁo
du lamuʁ tiʁə sɔ̃ ʃaʁmə
papijɔ̃ də flœʁ ɑ̃ flœʁ
damuʁ ɑ̃n- amuʁ də kœʁ
sø ki nɔ̃ kynə etwalə
u sø ki bʁyle lœʁ vwalə

ʒεmə tε laʁmə- kɑ̃ ty εmə
ta sɥœʁ, lə sɑ̃ ʁɑ̃dɔ̃ nuz- amɑ̃
ki sə pasjɔne e ki sεɲe
ʒεmə kɑ̃ mɔ̃n- ekɔʁʃe ε vivɑ̃
ʒə nə dɔnə pa lɔ̃ fø
a no tʁaʒedi, a noz- adjø
ʁəvjɛ̃ mwa ʁəvjɛ̃ mwa
ty paʁtiʁa mjø kɔmə sa
a fɔʁsə də sə tɔʁdʁə
ɔ̃n- ɑ̃ finiʁε pa sə mɔʁdʁə
a kwa bɔ̃ sə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə
kɑ̃t- ɔ̃n- εt- adεptə dy piʁə
malɡʁe nu malɡʁe nu
a kwa bɔ̃ sə sɑ̃tiʁ plys ɡʁɑ̃ kə nu
dø ɡʁɛ̃ də fɔli dɑ̃ lə vɑ̃
døz- amə bʁylɑ̃tə
døz- ɑ̃fɑ̃

il i a dε salo
ki pije lə kœʁ dε famə
e dε famə ki nsave plys tʁo
du lamuʁ tiʁə sɔ̃ ʃaʁmə
papijɔ̃ də flœʁ ɑ̃ flœʁ
damuʁ ɑ̃n- amuʁ də kœʁ
sø ki nɔ̃ kynə etwalə
u sø ki bʁyle lœʁ vwalə

ɑ̃bʁasə mwa dəsy bɔʁ
vjɛ̃ mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʁətʁase lə sjεl
ʒiʁε kʁysifje tɔ̃ kɔʁ
puʁʁε ʒə depynεze tεz- εlə
ɑ̃bʁase, tə mɔʁdʁə ɑ̃ mεmə tɑ̃
ɑ̃fɔ̃se mεz- ɔ̃ɡlə dɑ̃ tɔ̃ do bʁylɑ̃
tə syplje də mə ʁəvəniʁ
e tu fεʁə puʁ tə vwaʁ paʁtiʁ

vjɛ̃ ! ɑ̃mεnə mwa la ba
dɔnə mwa la mɛ̃ kə ʒə nə la pʁεnə pa əkɔʁʃə mεz- εləz- ɑ̃vɔlə mwa
e lεsə twa tʁɑ̃kjə a la fwa

milə fwaz- ɑ̃tʁəlasɔ̃ nu
e lasɔ̃ nu mεmə ɑ̃ dəsu
seʁə mwa ɑ̃kɔʁə seʁə mwa
ʒyska etufe də twa
seʁə mwa ɑ̃kɔʁə seʁə mwa
ʒyska etufe də twa
seʁə mwa ɑ̃kɔʁə seʁə mwa