Poeme : Toi

Toi

Je griffonne le papier,
Pour te le dire comme il faut,
Avec les bons mots,
Comment tu me fais sentir,

Tu ne me remarque pas comme ça,
Je ne suis que cette amie,
Que cette fille plus jeune,
Celle à qui tu te confis,

Je t’ai tout de suite remarquer,
Dès que tu m’as parler,
Tout s’est éclairé,
Mais je ne pas celle que tu avais choisi,

Tu m’as aider à me relever,
Tu m’as fait comprendre que je n’étais pas seule,
Mais tu ne me vois pas comme ça,
Tu ne vois pas comment je tiens à toi,

Je ne te l’ais pas dit,
Je ne te le dirais sans doutes pas,
J’ai plutôt peur de ta réaction,
J’ai peur de briser cette amitié,

Sans toi je ne serais plus là,
Sans moi, tu ne serais en aucun points différent,
Tu me fais savoir que tu ne veux pas de moi,
Moi qui te veux tant,

J’aurais envie de me coller sur toi,
Mais que ferais tu ?
Tu m’appelle ta petite sœur,
Je suis seulement une bonne amie,

J’ai besoin de savoir tes sentiments,
Ou plutôt les miens,
Je t’aime oui,
Mais comment…

Te laisserais-je tomber un jour,
Je ne veux pas,
Mais mon cœur a des raisons que ma conscience ne connait pas,
Que moi je ne connais pas…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi

  je=grif=fon=ne=le=pa=pi=er 8
  pour=te=le=di=re=com=me=il=faut 9
  a=vec=les=bons=mots 5
  com=ment=tu=me=fais=sen=tir 7

  tu=ne=me=re=mar=que=pas=com=me=ça 10
  je=ne=suis=que=cet=te=a=mie 8
  que=cet=te=fi=lle=plus=jeu=ne 8
  cel=le=à=qui=tu=te=con=fis 8

  je=tai=tout=de=suite=re=mar=quer 8
  dès=que=tu=mas=par=ler 6
  tout=sest=é=clai=ré 5
  mais=je=ne=pas=cel=le=que=tu=a=vais=choi=si 12

  tu=mas=ai=der=à=me=re=le=ver 9
  tu=mas=fait=compren=dre=que=je=né=tais=pas=seule 11
  mais=tu=ne=me=vois=pas=comme=ça 8
  tu=ne=vois=pas=comment=je=tiens=à=toi 9

  je=ne=te=lais=pas=dit 6
  je=ne=te=le=di=rais=sans=doutes=pas 9
  jai=plu=tôt=peur=de=ta=ré=ac=tion 9
  jai=peur=de=bri=ser=cettea=mi=tié 8

  sans=toi=je=ne=se=rais=plus=là 8
  sans=moi=tu=ne=se=rais=en=au=cun=points=dif=férent 12
  tu=me=fais=sa=voir=que=tu=ne=veux=pas=de=moi 12
  moi=qui=te=veux=tant 5

  jau=rais=en=vie=de=me=col=ler=sur=toi 10
  mais=que=fe=rais=tu 5
  tu=map=pel=le=ta=pe=tite=sœur 8
  je=suis=seule=ment=une=bon=nea=mie 8

  jai=be=soin=de=sa=voir=tes=sen=timents 9
  ou=plu=tôt=les=miens 5
  je=tai=me=oui 4
  mais=com=ment 3

  te=laisse=rais=je=tom=ber=un=jour 8
  je=ne=veux=pas 4
  mais=mon=cœur=a=des=rai=sons=que=ma=cons=cience=ne=con=nait=pas 15
  que=moi=je=ne=con=nais=pas 7
 • Phonétique : Toi

  ʒə ɡʁifɔnə lə papje,
  puʁ tə lə diʁə kɔmə il fo,
  avεk lε bɔ̃ mo,
  kɔmɑ̃ ty mə fε sɑ̃tiʁ,

  ty nə mə ʁəmaʁkə pa kɔmə sa,
  ʒə nə sɥi kə sεtə ami,
  kə sεtə fijə plys ʒənə,
  sεllə a ki ty tə kɔ̃fi,

  ʒə tε tu də sɥitə ʁəmaʁke,
  dε kə ty ma paʁle,
  tu sεt- eklεʁe,
  mε ʒə nə pa sεllə kə ty avε ʃwazi,

  ty ma εde a mə ʁələve,
  ty ma fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒə netε pa sələ,
  mε ty nə mə vwa pa kɔmə sa,
  ty nə vwa pa kɔmɑ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa,

  ʒə nə tə lεs pa di,
  ʒə nə tə lə diʁε sɑ̃ dutə pa,
  ʒε plyto pœʁ də ta ʁeaksjɔ̃,
  ʒε pœʁ də bʁize sεtə amitje,

  sɑ̃ twa ʒə nə səʁε plys la,
  sɑ̃ mwa, ty nə səʁεz- ɑ̃n- okœ̃ pwɛ̃ difeʁɑ̃,
  ty mə fε savwaʁ kə ty nə vø pa də mwa,
  mwa ki tə vø tɑ̃,

  ʒoʁεz- ɑ̃vi də mə kɔle syʁ twa,
  mε kə fəʁε ty ?
  ty mapεllə ta pətitə sœʁ,
  ʒə sɥi sələmɑ̃ ynə bɔnə ami,

  ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ tε sɑ̃timɑ̃,
  u plyto lε mjɛ̃,
  ʒə tεmə ui,
  mε kɔmɑ̃…

  tə lεsəʁε ʒə tɔ̃be œ̃ ʒuʁ,
  ʒə nə vø pa,
  mε mɔ̃ kœʁ a dε ʁεzɔ̃ kə ma kɔ̃sjɑ̃sə nə kɔnε pa,
  kə mwa ʒə nə kɔnε pa…
 • Syllabes Phonétique : Toi

  ʒə=ɡʁi=fɔ=nə=lə=pa=pj=e 8
  puʁ=tə=lə=diʁə=kɔ=mə=il=fo 8
  a=vεk=lε=bɔ̃=mo 5
  kɔ=mɑ̃=ty=mə=fε=sɑ̃=tiʁ 7

  tynə=məʁə=maʁ=kə=pa=kɔ=mə=sa 8
  ʒə=nə=sɥi=kə=sε=tə=a=mi 8
  kə=sε=tə=fi=jə=plys=ʒə=nə 8
  sεl=lə=a=ki=ty=tə=kɔ̃=fi 8

  ʒə=tε=tudə=sɥi=tə=ʁə=maʁ=ke 8
  dε=kə=ty=ma=paʁ=le 6
  tu=sε=te=klε=ʁe 5
  mεʒə=nə=pa=sεllə=kə=ty=a=vε=ʃwa=zi 10

  ty=ma=ε=de=amə=ʁə=lə=ve 8
  ty=ma=fε=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=kə=ʒə=ne=tε=pa=sə=lə 12
  mε=tynə=mə=vwa=pa=kɔ=mə=sa 8
  tynə=vwa=pa=kɔ=mɑ̃=ʒə=tjɛ̃=za=twa 9

  ʒə=nə=tə=lε=sə=pa=di 7
  ʒə=nə=tə=lə=di=ʁε=sɑ̃=dutə=pa 9
  ʒε=ply=to=pœʁ=də=ta=ʁe=ak=sjɔ̃ 9
  ʒε=pœʁ=də=bʁi=ze=sεtəa=mi=tje 8

  sɑ̃=twa=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=la 8
  sɑ̃=mwa=tynə=sə=ʁε=zɑ̃=no=kœ̃=pwɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 12
  tymə=fε=sa=vwaʁ=kə=ty=nə=vø=pa=də=mwa 11
  mwa=ki=tə=vø=tɑ̃ 5

  ʒo=ʁε=zɑ̃=vidə=mə=kɔ=le=syʁ=twa 9
  mε=kə=fə=ʁε=ty 5
  ty=ma=pεl=lə=tapə=ti=tə=sœʁ 8
  ʒə=sɥisə=lə=mɑ̃=ynə=bɔ=nəa=mi 8

  ʒεbə=zwɛ̃=də=sa=vwaʁ=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  u=ply=to=lε=mj=ɛ̃ 6
  ʒə=tε=mə=u=i 5
  mε=kɔ=mɑ̃ 3

  tə=lε=sə=ʁεʒə=tɔ̃=be=œ̃=ʒuʁ 8
  ʒə=nə=vø=pa 4
  mε=mɔ̃=kœʁ=a=dε=ʁε=zɔ̃kə=ma=kɔ̃=sjɑ̃=sə=nə=kɔ=nε=pa 15
  kə=mwa=ʒə=nə=kɔ=nε=pa 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/06/2004 00:00Little Morning

Je sais qu’à ce garçons tu lui a dit que tu l’aimais mais ne perd pas cofiance en toi à cause de sa, je sais qu’un jour il s’en rendra vraiment compte que tu n’est pas qu’une simple amie. Peut-être qu’un jour tu sortira avec lui ou peut-être que non mais en tous les cas je suis sure qu’il vas y avoir une grande relation entre vous deux. Que ce soit amis, soeur ou amour. . . . Tu t’en contentera, dans cette voie, tu sera heureuse même si tu n"aura pas exactement eu ce que tu voulais. Sois heureuse et regarde le bon côté des choses que la vie te donne !!!
Ton amie qui t’aime beaucoup !!!

Poème Amour
Publié le 07/06/2004 00:00

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Laura Ellyson

Texte des commentateurs