Poème-France.com

Poeme : Ma Cousine, L’Amérique,Ma Cousine, L’Amérique,

De mon balcon, j’admire les eaux qui se retirent de mes rives.
À toi de recevoir mes vagues qui prennent tes rives.
Pendant que de ton balcon tu admires le va-et-vient de notre Océan commun.
Sans même que tu réalises que tes rives sont prises de nos vagues.
De mon balcon, j’observe le soleil qui se couche sur tes rives.
Au fil de ce temps de tes rives, tu te caches derrière tes lunettes noires.
Jouissant du soleil qui atteint son Zénith entre nos deux rives.
À cet instant mes rives s’effacent sous le regard de la lune.
De nos balcons, nous écoutons le son des vagues qui dansent d’une rive à l’autre.
Nos rives seraient’-elles balcons ?
Sur nos balcons riverains solitaires, nous écoutons la même symphonie.
Ton balcon est rive illuminer, tandis que la mienne s’assombrit.
De nos balcons, nous fermons nos yeux sur nos rives réciproques.
Face à l’immensité qui rend nos rives invisibles.
La fraicheur de tes rives ouvrira tes yeux.
Les miens s’ouvriront du soleil qui passe se lever loin de mes rives.
De ton balcon, imagineras-tu mes rives ?
Toi qui ne me connais pas et moi qui ne connais pas tes rives.
Sur le sable fin de nos rives, le vent souffle nos pas avant que les vagues les effaces.
Même si les eaux ouvrent leurs portes de nos rives, nos pas s’effaceront.
De ton balcon, j’aimerais marcher sur tes rives.
Marcher main dans la main, t’inviter sur les rives de tes ancêtres.
Toi qui es de l’autre rive, celle qui m’est inconnue.
Oserais-je immigrer sur tes rives ? Toi ma cousine l’Amérique !

3090 OVERIJSE, le dimanche 28 août 2011.

Thierry MAFFEI.
Lemmiath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də mɔ̃ balkɔ̃, ʒadmiʁə lεz- o ki sə ʁətiʁe də mε ʁivə.
a twa də ʁəsəvwaʁ mε vaɡ ki pʁεne tε ʁivə.
pɑ̃dɑ̃ kə də tɔ̃ balkɔ̃ ty admiʁə lə va e vjɛ̃ də nɔtʁə ɔseɑ̃ kɔmœ̃.
sɑ̃ mεmə kə ty ʁealizə kə tε ʁivə sɔ̃ pʁizə də no vaɡ.
də mɔ̃ balkɔ̃, ʒɔpsεʁvə lə sɔlεj ki sə kuʃə syʁ tε ʁivə.
o fil də sə tɑ̃ də tε ʁivə, ty tə kaʃə dəʁjεʁə tε lynεtə nwaʁə.
ʒuisɑ̃ dy sɔlεj ki atɛ̃ sɔ̃ zenit ɑ̃tʁə no dø ʁivə.
a sεt ɛ̃stɑ̃ mε ʁivə sefase su lə ʁəɡaʁ də la lynə.
də no balkɔ̃, nuz- ekutɔ̃ lə sɔ̃ dε vaɡ ki dɑ̃se dynə ʁivə a lotʁə.
no ʁivə səʁεɛ̃tεllə balkɔ̃ ?
syʁ no balkɔ̃ ʁivəʁɛ̃ sɔlitεʁə, nuz- ekutɔ̃ la mεmə sɛ̃fɔni.
tɔ̃ balkɔ̃ ε ʁivə ilymine, tɑ̃di kə la mjεnə sasɔ̃bʁi.
də no balkɔ̃, nu fεʁmɔ̃ noz- iø syʁ no ʁivə ʁesipʁɔk.
fasə a limɑ̃site ki ʁɑ̃ no ʁivəz- ɛ̃viziblə.
la fʁεʃœʁ də tε ʁivəz- uvʁiʁa tεz- iø.
lε mjɛ̃ suvʁiʁɔ̃ dy sɔlεj ki pasə sə ləve lwɛ̃ də mε ʁivə.
də tɔ̃ balkɔ̃, imaʒinəʁa ty mε ʁivə ?
twa ki nə mə kɔnε pa e mwa ki nə kɔnε pa tε ʁivə.
syʁ lə sablə fɛ̃ də no ʁivə, lə vɑ̃ suflə no pa avɑ̃ kə lε vaɡ lεz- efasə.
mεmə si lεz- oz- uvʁe lœʁ pɔʁtə- də no ʁivə, no pa sefasəʁɔ̃.
də tɔ̃ balkɔ̃, ʒεməʁε maʁʃe syʁ tε ʁivə.
maʁʃe mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃, tɛ̃vite syʁ lε ʁivə də tεz- ɑ̃sεtʁə.
twa ki ε də lotʁə ʁivə, sεllə ki mεt- ɛ̃kɔnɥ.
ozəʁε ʒə imiɡʁe syʁ tε ʁivə ? twa ma kuzinə lameʁikə !

tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə dimɑ̃ʃə vɛ̃t- ɥit aut dø milə ɔ̃zə.

tjeʁi mafε.