Poème-France.com

Poeme : Heureux,Heureux,

Heureux.
Quand pauvre je me reconnais.
M’enrichit d’un plus pauvre que moi.
Heureux.
D’adoucir le cœur endurci.
De celui qui n’a jamais connu la tendresse.
Heureux.
Des larmes de tristesses.
Qui se transforme en larmes de joie.
Heureux.
D’un temps de jeûne.
Qui rend justice à celui qui n’en a pas droit.
Heureux.
De partager la misère.
De ceux qui vivent dedans.
Heureux.
D’un cœur purifier.
Du mal qui n’a plus aucune emprise.
Heureux.
Quand sème la paix.
Efface toutes nos différences.
Heureux.
Du mal dit de moi.
Que bien me face.
Heureux.
D’une vie à contre, sens.
Pour le bonheur des autres.

3090 OVERIJSE, le dimanche 06 novembre 2011.

Thierry MAFFEI.
Lemmiath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œʁø.
kɑ̃ povʁə ʒə mə ʁəkɔnε.
mɑ̃ʁiʃi dœ̃ plys povʁə kə mwa.
œʁø.
dadusiʁ lə kœʁ ɑ̃dyʁsi.
də səlɥi ki na ʒamε kɔny la tɑ̃dʁεsə.
œʁø.
dε laʁmə- də tʁistesə.
ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ laʁmə- də ʒwa.
œʁø.
dœ̃ tɑ̃ də ʒønə.
ki ʁɑ̃ ʒystisə a səlɥi ki nɑ̃n- a pa dʁwa.
œʁø.
də paʁtaʒe la mizεʁə.
də sø ki vive dədɑ̃.
œʁø.
dœ̃ kœʁ pyʁifje.
dy mal ki na plysz- okynə ɑ̃pʁizə.
œʁø.
kɑ̃ sεmə la pε.
efasə tutə no difeʁɑ̃sə.
œʁø.
dy mal di də mwa.
kə bjɛ̃ mə fasə.
œʁø.
dynə vi a kɔ̃tʁə, sɑ̃s.
puʁ lə bɔnœʁ dεz- otʁə.

tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə dimɑ̃ʃə zeʁo si- nɔvɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə.

tjeʁi mafε.