Poème-France.com

Poeme : Quatres Roses…Quatres Roses…

Une rose blanche pour la passion
La passion que j’entrevois dans tes yeux,
Une future dépravation…

Une rose rouge pour l’amour
L’amour que j’ai pour toi,
Une route sans détour…

Une rose violette pour le romantisme
Le romantisme dans tes paroles et gestes
Celui-seul qui nous mène au vampirisme…

Une rose noire pour la folie
La folie qui traîne dans nos âmes
Celle-là, seul qui agrémente nos nuits…

Des épines pour la souffrance
La souffrance d’une morsure,
Ou d’une simple coupure,
Car vidé de notre sang
A quoi sert le temps, maintenant ?
Simplement à s’abrenver dans notre taure

Une corde pour les prendre, toutes…
Les Yeux Noirs

PostScriptum

Ce poème n’est pas de moi mais il est tellement beau que. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə ʁozə blɑ̃ʃə puʁ la pasjɔ̃
la pasjɔ̃ kə ʒɑ̃tʁəvwa dɑ̃ tεz- iø,
ynə fytyʁə depʁavasjɔ̃…

ynə ʁozə ʁuʒə puʁ lamuʁ
lamuʁ kə ʒε puʁ twa,
ynə ʁutə sɑ̃ detuʁ…

ynə ʁozə vjɔlεtə puʁ lə ʁɔmɑ̃tismə
lə ʁɔmɑ̃tismə dɑ̃ tε paʁɔləz- e ʒεstə
səlɥi səl ki nu mεnə o vɑ̃piʁismə…

ynə ʁozə nwaʁə puʁ la fɔli
la fɔli ki tʁεnə dɑ̃ noz- amə
sεllə la, səl ki aɡʁemɑ̃tə no nɥi…

dεz- epinə puʁ la sufʁɑ̃sə
la sufʁɑ̃sə dynə mɔʁsyʁə,
u dynə sɛ̃plə kupyʁə,
kaʁ vide də nɔtʁə sɑ̃
a kwa sεʁ lə tɑ̃, mɛ̃tənɑ̃ ?
sɛ̃pləmɑ̃ a sabʁɑ̃ve dɑ̃ nɔtʁə toʁə

ynə kɔʁdə puʁ lε pʁɑ̃dʁə, tutə…