Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Les Deux Anges…

Poème Amour
Publié le 22/05/2004 00:00

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Les Yeux Noirs

Les Deux Anges…

Tu es l’ange blanc, gardien de tous les bonheurs
Je ne suis que l’ange noir, qui sème le malheur

Je gis à tes pied, inconsciente, mortellement mutilés…
Mon sang ébène perle sur tes ailes blanches
Et mon dernier souffle au bord de mes levres pâles
N’attend que ton dernier sourire pour sortir…

Ton nom résonne, il me maintient en vie
Alors dans un ultime effort, je resiste à la délivrance
Je me lève tremblante et épuisée
Je suis tellement faible, retiens moi…

Je me brise, je m’écroule dans tes bras
J’ai si peur, j’ai si froid… je frissonne…

Tu m’enveloppe de tes ailes chaleureuses
Doucement tu me serres contre ton cœur
Et paisiblement je ferme les yeux…

Ton cœur bat tellement fort et le mien ralentit
Tu es si doux et si prévenant… tu pleures…

Condamnée, la mort m’entraine
Vers ces démons qui dansent et m’attendent

Je te sens tu es là, tout prés… tu pleures toujours…
Je sens ta detresse et ta rencœur et j’en souris…
Mais je ne suis que larmes à l’interieur…

Les gouttes de sang tombent une à une
Comme des pétales de roses rouges sur un sol froid

De me voir si bien dans tes bras, tu souris…
Mon dernier soufflle est pour toi
C’est ce je t’aime qu’on entend a peine…

Mon corps couverts d’entailles te boulverse
Tu brule de chagrin, tu hurle et on ne t’écoute pas

Tu te transforme en ange noir torturé
Pour vanger ma mort en les tuant, tous…
 • Pieds Hyphénique: Les Deux Anges…

  tu=es=lan=ge=blanc=gar=dien=de=tous=les=bon=heurs 12
  je=ne=suis=que=lange=noir=qui=sè=me=le=mal=heur 12

  je=gis=à=tes=pied=in=cons=ciente=mor=tel=le=ment=mu=ti=lés 15
  mon=sang=é=bè=ne=per=le=sur=tes=ai=les=blanches 12
  et=mon=der=nier=souf=fleau=bord=de=mes=le=vres=pâles 12
  nat=tend=que=ton=der=nier=sou=ri=re=pour=sor=tir 12

  ton=nom=ré=son=ne=il=me=main=tient=en=vie 11
  a=lors=dans=un=ul=time=ef=fort=je=re=sis=teà=la=dé=li=vrance 16
  je=me=lè=ve=trem=blan=te=et=é=pui=sée 11
  je=suis=tel=le=ment=fai=ble=re=tiens=moi 10

  je=me=bri=se=je=mé=crou=le=dans=tes=bras 11
  jai=si=peur=jai=si=froid=je=fris=son=ne 10

  tu=men=ve=lop=pe=de=tes=ai=les=cha=leu=reuses 12
  dou=ce=ment=tu=me=ser=res=con=tre=ton=cœur 11
  et=pai=si=ble=ment=je=fer=me=les=y=eux 11

  ton=cœur=bat=tel=le=ment=fort=et=le=mien=ralen=tit 12
  tu=es=si=doux=et=si=pré=ve=nant=tu=pleu=res 12

  condam=née=la=mort=men=trai=ne 7
  vers=ces=dé=mons=qui=dan=sent=et=mat=tendent 10

  je=te=sens=tu=es=là=tout=prés=tu=pleures=tou=jours 12
  je=sens=ta=de=tres=seet=ta=ren=cœur=et=jen=sou=ris 13
  mais=je=ne=suis=que=lar=mes=à=lin=te=ri=eur 12

  les=gout=tes=de=sang=tom=bent=u=ne=à=u=ne 12
  comme=des=pé=ta=les=de=ro=ses=rou=ges=sur=un=sol=froid 14

  de=me=voir=si=bien=dans=tes=bras=tu=sou=ris 11
  mon=der=ni=er=souf=fl=le=est=pour=toi 10
  cest=ce=je=tai=me=quon=en=tend=a=pei=ne 11

  mon=corps=cou=verts=den=tail=les=te=boul=ver=se 11
  tu=brule=de=cha=grin=tu=hur=leet=on=ne=té=cou=te=pas 14

  tu=te=trans=for=me=en=an=ge=noir=tor=tu=ré 12
  pour=van=ger=ma=mort=en=les=tuant=tous 9
 • Phonétique : Les Deux Anges…

  ty ε lɑ̃ʒə blɑ̃, ɡaʁdjɛ̃ də tus lε bɔnœʁ
  ʒə nə sɥi kə lɑ̃ʒə nwaʁ, ki sεmə lə malœʁ

  ʒə ʒis a tε pje, ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə, mɔʁtεllmɑ̃ mytile…
  mɔ̃ sɑ̃ ebεnə pεʁlə syʁ tεz- εlə blɑ̃ʃə
  e mɔ̃ dεʁnje suflə o bɔʁ də mε ləvʁə- palə
  natɑ̃ kə tɔ̃ dεʁnje suʁiʁə puʁ sɔʁtiʁ…

  tɔ̃ nɔ̃ ʁezɔnə, il mə mɛ̃tjɛ̃ ɑ̃ vi
  alɔʁ dɑ̃z- œ̃n- yltimə efɔʁ, ʒə ʁəsistə a la delivʁɑ̃sə
  ʒə mə lεvə tʁɑ̃blɑ̃tə e epɥize
  ʒə sɥi tεllmɑ̃ fεblə, ʁətjɛ̃ mwa…

  ʒə mə bʁizə, ʒə mekʁulə dɑ̃ tε bʁa
  ʒε si pœʁ, ʒε si fʁwa… ʒə fʁisɔnə…

  ty mɑ̃vəlɔpə də tεz- εlə ʃaləʁøzə
  dusəmɑ̃ ty mə seʁə- kɔ̃tʁə tɔ̃ kœʁ
  e pεzibləmɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø…

  tɔ̃ kœʁ ba tεllmɑ̃ fɔʁ e lə mjɛ̃ ʁalɑ̃ti
  ty ε si duz- e si pʁevənɑ̃… ty plœʁə…

  kɔ̃damne, la mɔʁ mɑ̃tʁεnə
  vεʁ sε demɔ̃ ki dɑ̃se e matɑ̃de

  ʒə tə sɑ̃s ty ε la, tu pʁe… ty plœʁə tuʒuʁ…
  ʒə sɑ̃s ta dətʁεsə e ta ʁɑ̃kœʁ e ʒɑ̃ suʁi…
  mε ʒə nə sɥi kə laʁməz- a lɛ̃təʁjœʁ…

  lε ɡutə də sɑ̃ tɔ̃be ynə a ynə
  kɔmə dε petalə də ʁozə ʁuʒə syʁ œ̃ sɔl fʁwa

  də mə vwaʁ si bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa, ty suʁi…
  mɔ̃ dεʁnje suflə ε puʁ twa
  sε sə ʒə tεmə kɔ̃n- ɑ̃tɑ̃t- a pεnə…

  mɔ̃ kɔʁ kuvεʁ dɑ̃tajə tə bulvεʁsə
  ty bʁylə də ʃaɡʁɛ̃, ty yʁlə e ɔ̃ nə tekutə pa

  ty tə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃n- ɑ̃ʒə nwaʁ tɔʁtyʁe
  puʁ vɑ̃ʒe ma mɔʁ ɑ̃ lε tɥɑ̃, tus…
 • Pieds Phonétique : Les Deux Anges…

  ty=ε=lɑ̃=ʒə=blɑ̃=ɡaʁ=djɛ̃=də=tus=lε=bɔ=nœʁ 12
  ʒə=nə=sɥikə=lɑ̃=ʒə=nwaʁ=ki=sε=mə=lə=ma=lœʁ 12

  ʒə=ʒis=a=tε=pje=ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃tə=mɔʁ=tεl=lmɑ̃=my=ti=le 14
  mɔ̃=sɑ̃=e=bε=nə=pεʁ=lə=syʁ=tε=zε=lə=blɑ̃ʃə 12
  e=mɔ̃=dεʁ=nje=suflə=o=bɔʁ=də=mε=lə=vʁə=palə 12
  na=tɑ̃=kə=tɔ̃=dεʁ=nje=su=ʁi=ʁə=puʁ=sɔʁ=tiʁ 12

  tɔ̃=nɔ̃=ʁe=zɔ=nə=il=mə=mɛ̃=tj=ɛ̃=ɑ̃=vi 12
  a=lɔʁ=dɑ̃=zœ̃=nyl=timəe=fɔʁ=ʒə=ʁə=sis=tə=a=la=de=li=vʁɑ̃sə 16
  ʒə=mə=lε=və=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=e=ep=ɥi=ze 11
  ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=fε=blə=ʁə=tj=ɛ̃=mwa 10

  ʒə=mə=bʁi=zə=ʒə=me=kʁu=lə=dɑ̃=tε=bʁa 11
  ʒε=si=pœ=ʁə=ʒε=si=fʁwa=ʒə=fʁi=sɔ=nə 11

  ty=mɑ̃=və=lɔ=pə=də=tε=zε=lə=ʃa=lə=ʁøzə 12
  du=sə=mɑ̃=ty=mə=se=ʁə=kɔ̃=tʁə=tɔ̃=kœ=ʁə 12
  e=pε=zi=blə=mɑ̃=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 11

  tɔ̃=kœʁ=ba=tεl=lmɑ̃=fɔʁ=e=lə=mjɛ̃=ʁa=lɑ̃=ti 12
  ty=ε=si=du=ze=si=pʁe=və=nɑ̃=ty=plœ=ʁə 12

  kɔ̃=dan=la=mɔʁ=mɑ̃=tʁε=nə 7
  vεʁ=sε=de=mɔ̃=ki=dɑ̃=se=e=ma=tɑ̃=de 11

  ʒə=tə=sɑ̃s=ty=ε=la=tu=pʁe=ty=plœʁə=tu=ʒuʁ 12
  ʒə=sɑ̃s=tadə=tʁε=səe=ta=ʁɑ̃=kœʁ=e=ʒɑ̃=su=ʁi 12
  mε=ʒə=nə=sɥi=kə=laʁ=mə=za=lɛ̃=tə=ʁjœ=ʁə 12

  lε=ɡu=tə=də=sɑ̃=tɔ̃=be=y=nə=a=y=nə 12
  kɔmə=dε=pe=ta=lə=də=ʁo=zə=ʁu=ʒə=syʁ=œ̃=sɔl=fʁwa 14

  də=mə=vwaʁ=si=bj=ɛ̃=dɑ̃=tε=bʁa=ty=su=ʁi 12
  mɔ̃=dεʁ=nj=e=su=flə=ε=puʁ=twa 9
  sε=sə=ʒə=tε=mə=kɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=ta=pε=nə 11

  mɔ̃=kɔʁ=ku=vεʁ=dɑ̃=ta=jə=tə=bul=vεʁ=sə 11
  ty=bʁylə=də=ʃa=ɡʁɛ̃=ty=yʁ=ləe=ɔ̃=nə=te=ku=tə=pa 14

  ty=tə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃=nɑ̃=ʒə=nwaʁ=tɔʁ=ty=ʁe 12
  puʁ=vɑ̃=ʒe=ma=mɔʁ=ɑ̃=lε=tɥɑ̃=tus 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2004 00:00De Profundis

Vraiment trés beau j’adore la noirceur qui s’en dégage de façon mystique. Tu es un ange noir, je n’en doute pas mais même si ta plume est endeuillées de noirceur tu mérite le paradis car tes mots quête malgrés tout la beauté que tu retrouveras dans la lumière a l’issue des tènèbres. A bientot mystèrieux yeux noirs, DE PROFUNDIS

Auteur de Poésie
22/05/2004 00:00De Profundis

Pour répondre à ton commentaire, , j’en suis sur ça ne me fait pas peur, je ne pense pas être déçu, ne faisons nous pas partie du même monde obscure, DE PROFUNDIS

Auteur de Poésie
22/05/2004 00:00Princesse Amitiée

vraiment tro bo bravo
tu ne fais qu’ambellir ce site avec tes poM