Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Remerciements… (Pour De Profundis)

Poème Amour
Publié le 28/05/2004 00:00

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Les Yeux Noirs

Remerciements… (Pour De Profundis)

Ta plume endeuillé et ton encrier par ta main guidée
Irradiant mon cœur de mille et un bonheurs
Par des compositions aux mots les plus touchants
A su pansé une de mes plus lourdes plaies…

Tu as recousu du plus doux fil doré
Quelques unes des cicatrices de mon cœur
Que même les faibles bienfaits du temps
N’ont jamais reussi a guérrir…

Ton poeme aussi doux et tendre qu’un baiser
Posé sur le front d’une petite fille appeurée
Touche les profondeurs d’une âme blessé
Qu’aucun sur-homme n’a jamais pu atteindre jusqu’ici…

La tendresse et la compassion qui s’en dégagent
Me font penser aux douces ailes d’un ange
Si chaudes et accueillantes, communiant avec mon âme
Pour lui transmettre sa force et sa lumiere…

Ses plumes blanches carresent mes pensées
Se posent sur mon cœur en partie régénéré
Comme seul le talent et l’amour d’un poete sait le faire
Provoquant les plus belles larmes dans une tornade de bonheur…

Ton attention et ta force sont le soleil etincellant
Qui chasse cette pluie de douleurs, ces nuages de pensées livides
Dans un arc en ciel chaud rempli de couleur
Qui irradie mon être si fragile et désemparé…

Toi le poète a la plume endeuillée
Le plus touchant que j’ai eu l’occasion de rencontrer
Aucun mots ne saurait décrire ce que tu m’as donné
Dans tes œuvres, tes chef d’œuvre d’artiste
Un ange n’aurait pas mieux fait, sache le…
Merci a toi poete du ciel, a jamais dans mon cœur…
 • Pieds Hyphénique: Remerciements… (Pour De Profundis)

  ta=plumeen=deuillé=et=ton=en=crier=par=ta=main=gui=dée 12
  ir=ra=diant=mon=cœur=de=mil=le=et=un=bon=heurs 12
  par=des=com=po=si=tions=aux=mots=les=plus=tou=chants 12
  a=su=pan=sé=u=ne=de=mes=plus=lour=des=plaies 12

  tu=as=re=cou=su=du=plus=doux=fil=do=ré 11
  quel=ques=u=nes=des=ci=ca=tri=ces=de=mon=cœur 12
  que=mê=me=les=fai=bles=bien=faits=du=temps 10
  nont=ja=mais=reus=si=a=guér=rir 8

  ton=poe=me=aus=si=doux=et=ten=dre=quun=bai=ser 12
  po=sé=sur=le=front=dune=pe=ti=te=filleap=peu=rée 12
  tou=che=les=pro=fon=deurs=du=ne=â=me=bles=sé 12
  quau=cun=sur=homme=na=ja=mais=pu=at=tein=dre=jus=qui=ci 14

  la=tendres=se=et=la=com=pas=sion=qui=sen=dé=gagent 12
  me=font=pen=ser=aux=dou=ces=ai=les=dun=an=ge 12
  si=chaudes=et=ac=cueillan=tes=com=mu=niant=a=vec=mon=âme 13
  pour=lui=trans=met=tre=sa=force=et=sa=lu=mie=re 12

  ses=plu=mes=blan=ches=car=re=sent=mes=pen=sées 11
  se=posent=sur=mon=cœur=en=par=tie=ré=gé=né=ré 12
  comme=seul=le=ta=lent=et=la=mour=dun=poe=te=sait=le=faire 14
  pro=vo=quant=les=plus=bel=les=lar=mes=dans=une=tor=na=de=de=bon=heur 17

  ton=at=ten=tion=et=ta=force=sont=le=so=leil=e=tin=cel=lant 15
  qui=chasse=cet=te=pluie=de=dou=leurs=ces=nu=a=ges=de=pen=sées=li=vides 17
  dans=un=arc=en=ciel=chaud=rem=pli=de=cou=leur 11
  qui=ir=ra=die=mon=être=si=fra=gi=leet=dé=sem=pa=ré 14

  toi=le=po=è=te=a=la=plu=me=en=deuil=lée 12
  le=plus=tou=chant=que=jai=eu=loc=ca=sion=de=ren=con=trer 14
  au=cun=mots=ne=sau=rait=dé=crire=ce=que=tu=mas=don=né 14
  dans=tes=œu=vres=tes=chef=dœu=vre=dar=tis=te 11
  un=an=ge=nau=rait=pas=mieux=fait=sa=che=le 11
  mer=ci=a=toi=poe=te=du=ciel=a=ja=mais=dans=mon=cœur 14
 • Phonétique : Remerciements… (Pour De Profundis)

  ta plymə ɑ̃dœje e tɔ̃n- ɑ̃kʁje paʁ ta mɛ̃ ɡide
  iʁadjɑ̃ mɔ̃ kœʁ də milə e œ̃ bɔnœʁ
  paʁ dε kɔ̃pozisjɔ̃z- o mo lε plys tuʃɑ̃
  a sy pɑ̃se ynə də mε plys luʁdə- plε…

  ty a ʁəkuzy dy plys du fil dɔʁe
  kεlkz- ynə dε sikatʁisə də mɔ̃ kœʁ
  kə mεmə lε fεblə bjɛ̃fε dy tɑ̃
  nɔ̃ ʒamε ʁøsi a ɡeʁiʁ…

  tɔ̃ poəmə osi duz- e tɑ̃dʁə kœ̃ bεze
  poze syʁ lə fʁɔ̃ dynə pətitə fijə apəʁe
  tuʃə lε pʁɔfɔ̃dœʁ dynə amə blese
  kokœ̃ syʁ ɔmə na ʒamε py atɛ̃dʁə ʒyskisi…

  la tɑ̃dʁεsə e la kɔ̃pasjɔ̃ ki sɑ̃ deɡaʒe
  mə fɔ̃ pɑ̃se o dusəz- εlə dœ̃n- ɑ̃ʒə
  si ʃodəz- e akœjɑ̃tə, kɔmynjɑ̃ avεk mɔ̃n- amə
  puʁ lɥi tʁɑ̃smεtʁə sa fɔʁsə e sa lymjəʁə…

  sε plymə blɑ̃ʃə kaʁəze mε pɑ̃se
  sə poze syʁ mɔ̃ kœʁ ɑ̃ paʁti ʁeʒeneʁe
  kɔmə səl lə talɑ̃ e lamuʁ dœ̃ poətə sε lə fεʁə
  pʁɔvɔkɑ̃ lε plys bεllə laʁmə- dɑ̃z- ynə tɔʁnadə də bɔnœʁ…

  tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃ e ta fɔʁsə sɔ̃ lə sɔlεj ətɛ̃sεllɑ̃
  ki ʃasə sεtə plɥi də dulœʁ, sε nɥaʒə də pɑ̃se lividə
  dɑ̃z- œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl ʃo ʁɑ̃pli də kulœʁ
  ki iʁadi mɔ̃n- εtʁə si fʁaʒilə e dezɑ̃paʁe…

  twa lə pɔεtə a la plymə ɑ̃dœje
  lə plys tuʃɑ̃ kə ʒε y lɔkazjɔ̃ də ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  okœ̃ mo nə soʁε dekʁiʁə sə kə ty ma dɔne
  dɑ̃ tεz- œvʁə, tε ʃεf dœvʁə daʁtistə
  œ̃n- ɑ̃ʒə noʁε pa mjø fε, saʃə lə…
  mεʁsi a twa poətə dy sjεl, a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…
 • Pieds Phonétique : Remerciements… (Pour De Profundis)

  ta=plyməɑ̃=dœje=e=tɔ̃=nɑ̃=kʁje=paʁ=ta=mɛ̃=ɡi=de 12
  i=ʁa=djɑ̃=mɔ̃=kœʁ=də=mi=lə=e=œ̃=bɔ=nœʁ 12
  paʁ=dε=kɔ̃=po=zi=sjɔ̃=zo=mo=lε=plys=tu=ʃɑ̃ 12
  a=sy=pɑ̃=se=y=nə=də=mε=plys=luʁ=də=plε 12

  ty=a=ʁə=ku=zy=dy=plys=du=fil=dɔ=ʁe 11
  kεl=kzy=nə=dε=si=ka=tʁi=sə=də=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  kə=mε=mə=lε=fε=blə=bj=ɛ̃=fε=dy=tɑ̃ 11
  nɔ̃=ʒa=mε=ʁø=si=a=ɡe=ʁiʁ 8

  tɔ̃=poə=mə=o=si=du=ze=tɑ̃=dʁə=kœ̃=bε=ze 12
  po=ze=syʁ=lə=fʁɔ̃=dynə=pə=ti=tə=fi=jəa=pə=ʁe 13
  tu=ʃə=lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=dy=nə=a=mə=ble=se 12
  ko=kœ̃=syʁ=ɔmə=na=ʒa=mε=py=a=tɛ̃=dʁə=ʒys=ki=si 14

  la=tɑ̃=dʁεsəe=la=kɔ̃=pa=sjɔ̃=ki=sɑ̃=de=ɡa=ʒe 12
  mə=fɔ̃=pɑ̃=se=o=du=sə=zε=lə=dœ̃=nɑ̃=ʒə 12
  si=ʃodə=ze=a=kœjɑ̃=tə=kɔ=my=njɑ̃=a=vεk=mɔ̃namə 12
  puʁ=lɥi=tʁɑ̃s=mεtʁə=sa=fɔʁ=sə=e=sa=ly=mjə=ʁə 12

  sε=ply=mə=blɑ̃=ʃə=ka=ʁə=ze=mε=pɑ̃=se 11
  sə=po=ze=syʁ=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=paʁ=ti=ʁe=ʒe=ne=ʁe 13
  kɔmə=səl=lə=ta=lɑ̃=e=la=muʁ=dœ̃=po=ə=tə=sε=lə=fεʁə 15
  pʁɔ=vɔ=kɑ̃=lε=plys=bεllə=laʁmə=dɑ̃=zy=nə=tɔʁ=na=də=də=bɔ=nœʁ 16

  tɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃=e=ta=fɔʁsə=sɔ̃=lə=sɔ=lεj=ə=tɛ̃=sεl=lɑ̃ 15
  ki=ʃasə=sε=tə=plɥi=də=du=lœʁ=sε=nɥ=a=ʒə=də=pɑ̃=se=li=vidə 17
  dɑ̃=zœ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl=ʃo=ʁɑ̃=pli=də=ku=lœ=ʁə 12
  ki=i=ʁa=di=mɔ̃=nεtʁə=si=fʁa=ʒi=ləe=de=zɑ̃=pa=ʁe 14

  twa=lə=pɔ=ε=tə=a=la=ply=mə=ɑ̃=dœj=e 12
  lə=plys=tu=ʃɑ̃kə=ʒε=y=lɔ=ka=zjɔ̃=də=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 13
  o=kœ̃=monə=so=ʁε=de=kʁi=ʁə=sə=kə=ty=ma=dɔ=ne 14
  dɑ̃=tε=zœ=vʁə=tε=ʃεf=dœ=vʁə=daʁ=tis=tə 11
  œ̃=nɑ̃=ʒə=no=ʁε=pa=mj=ø=fε=sa=ʃə=lə 12
  mεʁ=si=a=twa=poə=tə=dy=sjεl=a=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 14

PostScriptum

Aucun mots ne sera jamais assez fort pour decrire ce que tu m’offres par tes poèmes. . . Merci a toi de profundis. . .

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00De Profundis

Tpn poême est vraiment magnifique, j’ai l’impression que l’on a la même sensibilité, notre style est assez proche. Tu ne peux imaginer le ravissement que j’ai en ayant à l’esprit le fait que tu ai écrit ce poême en pensant à moi, comme un hommage. Je ne sais pas comment te remercier, l’expression de ton âme est le plus belle offande que l’on puisse faire. Si je t’ai apporté un rayon de soleil par mes poême, j’en suis vraiment enchanté, celà ne gonfle pas mon ego mais humblement, j’essais de partager la magnificence que j’ai pu avoir en lisant l’oeuvre d’autre personne. MERCI encore, ton fidèle et frère poête DE PROFUNDIS