Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Les Yeux Noirs Ou L’Histoire De Ma Vie

Poème Amour
Publié le 22/05/2004 00:00

L'écrit contient 389 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Les Yeux Noirs

Les Yeux Noirs Ou L’Histoire De Ma Vie

Ne dit-on pas que les petites filles naissent dans les roses ?
Alors les miennes étaient fanées, trop douces, trop fragiles et piétinées…

Ces deux cristaux imparfaits
En ébène nacré chargé d’eau
Où se dessinent les flammes froides
D’une âme prisonnière des grilles de sa vie
Sont le pâle reflet triste et fade
D’un cœur sauvagement mutilé…

Des yeux qui pleurent
Les douloureux hasards de sa vie
Le sang de son existance fatiguée
La douleur d’un esprit humilié
Des larmes honteuses et cachées
Devenant l’océan où beaucoup se noit encore…

Personne ne sait ou n’ose imaginer
Combien d’humiliations ils ont subis
Les deceptions qui les ont detruits
Ni l’ombre maléfique qui rode toujours
Dont on sent la presence morbide et glacé
Mais qu’on ne peut combattre ni repousser

Les yeux d’un ange déchu à l’aile cassée
Qui voudrait s’envoler loin dans les nuages
Prisonnier entre deux mondes, fragile et affaibli
Un ange qui a peur de son âme
Qui se cachent derrière un masque sombre
Pourtant si tendre, si douce et si pure…

Des yeux qui contemple le ciel gris
A la recherche d’un univers meilleur
Seul sur son rocher, illusion morne pationnée
Comme ces bonheur ephémères qu’il ont eu plaisir
A sentir se poser doucement sur leur cœur
Comme la douce plume d’une fée…

Des yeux qui ont connus les poignards
Les epines empoisonnées des roses rouges sang
S’enfonçant dans sa chair, penettrant son cœur
Difusant leur poison qui lentement se propage
Et consume son ame comme la cire pale
A la flamme d’une bougie noire…

Des yeux prisonniers d’un hiver glacial
Où tout meurt sauf eux et ne renait jamais
Pour qu’ils souffrent de convulsions douloureuses
Le corps couvert d’entailles et de cicatrices
Le cœur assaillé de plaie inguérissables
Condamné a une souffrance inimaginable en enfer…

Des yeux chargée de larmes et de douleurs
Des yeux dont l’étincelle a disparue et ne demande qu’à brillée
Des yeux qui reflètent la mort sans pudeur
Des yeux qu’on oblige à rester ouvert pour voir ses tortures
Des yeux qui ne guériront jamais de leurs tourments…

Ne dit-on pas que les yeux sont le mirroir de l’âme ?
Alors mon âme est noire, triste et fragile…
 • Pieds Hyphénique: Les Yeux Noirs Ou L’Histoire De Ma Vie

  ne=dit=ton=pas=que=les=pe=tites=filles=nais=sent=dans=les=roses 14
  a=lors=les=miennes=é=taient=fa=nées=trop=dou=ces=trop=fra=gi=les=et=pié=ti=nées 19

  ces=deux=cris=taux=im=par=faits 7
  en=é=bè=ne=na=cré=char=gé=deau 9
  où=se=des=si=nent=les=flam=mes=froi=des 10
  dune=â=me=pri=son=niè=re=des=grilles=de=sa=vie 12
  sont=le=pâ=le=re=flet=tris=te=et=fade 10
  dun=cœur=sau=va=ge=ment=mu=ti=lé 9

  des=y=eux=qui=pleurent 5
  les=dou=lou=reux=ha=sards=de=sa=vie 9
  le=sang=de=son=exis=tan=ce=fa=ti=guée 10
  la=dou=leur=dun=es=prit=hu=mi=li=é 10
  des=lar=mes=hon=teu=ses=et=ca=chées 9
  de=ve=nant=lo=cé=an=où=beau=coup=se=noit=en=core 13

  per=sonne=ne=sait=ou=no=se=i=ma=gi=ner 11
  com=bien=dhu=mi=lia=tions=ils=ont=su=bis 10
  les=de=cep=ti=ons=qui=les=ont=de=truits 10
  ni=lombre=ma=lé=fi=que=qui=ro=de=tou=jours 11
  dont=on=sent=la=pre=sence=mor=bideet=gla=cé 10
  mais=quon=ne=peut=com=bat=tre=ni=re=pous=ser 11

  les=yeux=dun=ange=dé=chu=à=lai=le=cas=sée 11
  qui=vou=drait=sen=vo=ler=loin=dans=les=nuages 10
  pri=son=nier=entre=deux=mondes=fra=gi=leet=af=fai=bli 12
  un=an=ge=qui=a=peur=de=son=âme 9
  qui=se=ca=chent=der=rière=un=mas=que=sombre 10
  pour=tant=si=tendre=si=dou=ce=et=si=pure 10

  des=y=eux=qui=con=tem=ple=le=ciel=gris 10
  a=la=re=cher=che=dun=u=ni=vers=meilleur 10
  seul=sur=son=ro=cher=illu=sion=morne=pa=tion=née 11
  comme=ces=bon=heur=e=phé=mè=res=quil=ont=eu=plai=sir 13
  a=sen=tir=se=po=ser=douce=ment=sur=leur=cœur 11
  com=me=la=dou=ce=plu=me=du=ne=fée 10

  des=y=eux=qui=ont=con=nus=les=poi=gnards 10
  les=e=pines=em=poi=son=nées=des=ro=ses=rou=ges=sang 13
  sen=fon=çant=dans=sa=chair=pe=net=trant=son=cœur 11
  di=fu=sant=leur=poi=son=qui=lente=ment=se=pro=page 12
  et=con=sume=son=ame=com=me=la=ci=re=pale 11
  a=la=flam=me=du=ne=bou=gie=noi=re 10

  des=yeux=pri=son=niers=dun=hi=ver=gla=cial 10
  où=tout=meurt=sauf=eux=et=ne=re=nait=ja=mais 11
  pour=quils=souf=frent=de=con=vul=sions=dou=lou=reuses 11
  le=corps=cou=vert=den=tailles=et=de=ci=ca=trices 11
  le=cœur=as=saillé=de=plaie=in=gué=ris=sables 10
  condam=né=a=une=souf=fran=ce=i=ni=ma=gi=na=bleen=en=fer 15

  des=yeux=char=gée=de=lar=mes=et=de=dou=leurs 11
  des=yeux=dont=lé=tin=cel=lea=dis=pa=rue=et=ne=de=mande=quà=brillée 16
  des=yeux=qui=re=flètent=la=mort=sans=pu=deur 10
  des=yeux=quon=o=bligeà=res=ter=ou=vert=pour=voir=ses=tor=tures 14
  des=yeux=qui=ne=gué=ri=ront=ja=mais=de=leurs=tourments 12

  ne=dit=ton=pas=que=les=yeux=sont=le=mir=roir=de=lâ=me 14
  a=lors=mon=â=meest=noire=tris=te=et=fra=gile 11
 • Phonétique : Les Yeux Noirs Ou L’Histoire De Ma Vie

  nə di tɔ̃ pa kə lε pətitə fijə nεse dɑ̃ lε ʁozə ?
  alɔʁ lε mjεnəz- etε fane, tʁo dusə, tʁo fʁaʒiləz- e pjetine…

  sε dø kʁistoz- ɛ̃paʁfε
  ɑ̃n- ebεnə nakʁe ʃaʁʒe do
  u sə desine lε flamə fʁwadə
  dynə amə pʁizɔnjεʁə dε ɡʁijə də sa vi
  sɔ̃ lə palə ʁəflε tʁistə e fadə
  dœ̃ kœʁ sovaʒəmɑ̃ mytile…

  dεz- iø ki pləʁe
  lε duluʁø-azaʁd də sa vi
  lə sɑ̃ də sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə fatiɡe
  la dulœʁ dœ̃n- εspʁi ymilje
  dε laʁmə- ɔ̃tøzəz- e kaʃe
  dəvənɑ̃ lɔseɑ̃ u boku sə nwa ɑ̃kɔʁə…

  pεʁsɔnə nə sε u nozə imaʒine
  kɔ̃bjɛ̃ dymiljasjɔ̃z- ilz- ɔ̃ sybi
  lε dəsεpsjɔ̃ ki lεz- ɔ̃ dətʁɥi
  ni lɔ̃bʁə malefikə ki ʁɔdə tuʒuʁ
  dɔ̃ ɔ̃ sɑ̃ la pʁəzɑ̃sə mɔʁbidə e ɡlase
  mε kɔ̃ nə pø kɔ̃batʁə ni ʁəpuse

  lεz- iø dœ̃n- ɑ̃ʒə deʃy a lεlə kase
  ki vudʁε sɑ̃vɔle lwɛ̃ dɑ̃ lε nɥaʒə
  pʁizɔnje ɑ̃tʁə dø mɔ̃də, fʁaʒilə e afεbli
  œ̃n- ɑ̃ʒə ki a pœʁ də sɔ̃n- amə
  ki sə kaʃe dəʁjεʁə œ̃ maskə sɔ̃bʁə
  puʁtɑ̃ si tɑ̃dʁə, si dusə e si pyʁə…

  dεz- iø ki kɔ̃tɑ̃plə lə sjεl ɡʁi
  a la ʁəʃεʁʃə dœ̃n- ynive mεjœʁ
  səl syʁ sɔ̃ ʁoʃe, ilyzjɔ̃ mɔʁnə pasjɔne
  kɔmə sε bɔnœʁ εfemεʁə kil ɔ̃ y plεziʁ
  a sɑ̃tiʁ sə poze dusəmɑ̃ syʁ lœʁ kœʁ
  kɔmə la dusə plymə dynə fe…

  dεz- iø ki ɔ̃ kɔnys lε pwaɲaʁd
  lεz- əpinəz- ɑ̃pwazɔne dε ʁozə ʁuʒə sɑ̃
  sɑ̃fɔ̃sɑ̃ dɑ̃ sa ʃεʁ, pənεtʁɑ̃ sɔ̃ kœʁ
  difyzɑ̃ lœʁ pwazɔ̃ ki lɑ̃təmɑ̃ sə pʁɔpaʒə
  e kɔ̃symə sɔ̃n- amə kɔmə la siʁə palə
  a la flamə dynə buʒi nwaʁə…

  dεz- iø pʁizɔnje dœ̃n- ivεʁ ɡlasjal
  u tu məʁ sof øz- e nə ʁənε ʒamε
  puʁ kil sufʁe də kɔ̃vylsjɔ̃ duluʁøzə
  lə kɔʁ kuvεʁ dɑ̃tajəz- e də sikatʁisə
  lə kœʁ asaje də plε ɛ̃ɡeʁisablə
  kɔ̃damne a ynə sufʁɑ̃sə inimaʒinablə ɑ̃n- ɑ̃fe…

  dεz- iø ʃaʁʒe də laʁməz- e də dulœʁ
  dεz- iø dɔ̃ letɛ̃sεllə a dispaʁy e nə dəmɑ̃də ka bʁije
  dεz- iø ki ʁəflεte la mɔʁ sɑ̃ pydœʁ
  dεz- iø kɔ̃n- ɔbliʒə a ʁεste uvεʁ puʁ vwaʁ sε tɔʁtyʁə
  dεz- iø ki nə ɡeʁiʁɔ̃ ʒamε də lœʁ tuʁmɑ̃…

  nə di tɔ̃ pa kə lεz- iø sɔ̃ lə miʁwaʁ də lamə ?
  alɔʁ mɔ̃n- amə ε nwaʁə, tʁistə e fʁaʒilə…
 • Pieds Phonétique : Les Yeux Noirs Ou L’Histoire De Ma Vie

  nə=di=tɔ̃=pakə=lε=pə=ti=tə=fi=jə=nε=se=dɑ̃=lε=ʁozə 15
  a=lɔʁ=lε=mjεnə=ze=tε=fa=ne=tʁo=du=sə=tʁo=fʁa=ʒi=lə=ze=pje=ti=ne 19

  sε=dø=kʁis=to=zɛ̃=paʁ=fε 7
  ɑ̃=ne=bε=nə=na=kʁe=ʃaʁ=ʒe=do 9
  u=sə=de=si=ne=lε=fla=mə=fʁwa=də 10
  dynəa=mə=pʁi=zɔ=njε=ʁə=dε=ɡʁi=jə=də=sa=vi 12
  sɔ̃=lə=pa=lə=ʁə=flε=tʁis=tə=e=fa=də 11
  dœ̃=kœ=ʁə=so=va=ʒə=mɑ̃=my=ti=le 10

  dε=zi=ø=ki=plə=ʁe 6
  lε=du=lu=ʁø-a=zaʁd=də=sa=vi 9
  lə=sɑ̃=də=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=fa=ti=ɡe 11
  la=du=lœ=ʁə=dœ̃=nεs=pʁi=y=mi=lj=e 11
  dε=laʁ=mə=ɔ̃=tø=zə=ze=ka=ʃe 9
  də=və=nɑ̃=lɔse=ɑ̃=u=bo=ku=sə=nwa=ɑ̃=kɔʁə 12

  pεʁ=sɔ=nə=nə=sε=u=no=zə=i=ma=ʒi=ne 12
  kɔ̃=bj=ɛ̃=dy=mi=lja=sj=ɔ̃=zil=zɔ̃=sy=bi 12
  lε=də=sεp=sj=ɔ̃=ki=lε=zɔ̃=dət=ʁɥi 10
  ni=lɔ̃=bʁə=ma=le=fi=kə=ki=ʁɔ=də=tu=ʒuʁ 12
  dɔ̃=ɔ̃=sɑ̃=la=pʁə=zɑ̃sə=mɔʁ=bi=də=e=ɡla=se 12
  mε=kɔ̃=nə=pø=kɔ̃=ba=tʁə=ni=ʁə=pu=se 11

  lε=zi=ø=dœ̃=nɑ̃=ʒə=de=ʃy=a=lε=lə=kase 12
  ki=vu=dʁε=sɑ̃=vɔ=le=lwɛ̃=dɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə 12
  pʁi=zɔ=nje=ɑ̃tʁə=dø=mɔ̃də=fʁa=ʒi=ləe=a=fε=bli 12
  œ̃=nɑ̃=ʒə=ki=a=pœ=ʁə=də=sɔ̃=na=mə 11
  ki=sə=ka=ʃe=də=ʁjεʁ=ə=œ̃=mas=kə=sɔ̃=bʁə 12
  puʁ=tɑ̃=si=tɑ̃=dʁə=si=du=sə=e=si=py=ʁə 12

  dε=zi=ø=ki=kɔ̃=tɑ̃=plə=lə=sjεl=ɡʁi 10
  a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=dœ̃=ny=ni=ve=mε=jœ=ʁə 12
  səl=syʁ=sɔ̃=ʁo=ʃe=i=ly=zjɔ̃=mɔʁnə=pa=sjɔ=ne 12
  kɔmə=sε=bɔ=nœʁ=ε=fe=mε=ʁə=kil=ɔ̃=y=plε=ziʁ 13
  a=sɑ̃=tiʁ=sə=po=ze=du=sə=mɑ̃=syʁ=lœʁ=kœʁ 12
  kɔ=mə=la=du=sə=ply=mə=dy=nə=fe 10

  dε=zi=ø=ki=ɔ̃=kɔ=nys=lε=pwa=ɲaʁd 10
  lεzə=pi=nə=zɑ̃=pwa=zɔ=ne=dε=ʁo=zə=ʁu=ʒə=sɑ̃ 13
  sɑ̃=fɔ̃=sɑ̃=dɑ̃=sa=ʃεʁ=pə=nε=tʁɑ̃=sɔ̃=kœ=ʁə 12
  di=fy=zɑ̃=lœʁ=pwa=zɔ̃=ki=lɑ̃tə=mɑ̃=sə=pʁɔ=paʒə 12
  e=kɔ̃=sy=mə=sɔ̃=namə=kɔ=mə=la=si=ʁə=palə 12
  a=la=fla=mə=dy=nə=bu=ʒi=nwa=ʁə 10

  dε=zi=ø=pʁi=zɔ=nj=e=dœ̃=ni=vεʁ=ɡla=sjal 12
  u=tu=məʁ=sof=ø=ze=nə=ʁə=nε=ʒa=mε 11
  puʁ=kil=su=fʁe=də=kɔ̃=vyl=sjɔ̃=du=lu=ʁø=zə 12
  lə=kɔʁ=ku=vεʁ=dɑ̃=ta=jə=ze=də=si=ka=tʁisə 12
  lə=kœʁ=a=sa=je=də=plε=ɛ̃=ɡe=ʁi=sa=blə 12
  kɔ̃=dan=a=ynə=su=fʁɑ̃=sə=i=ni=ma=ʒi=na=bləɑ̃=nɑ̃=fe 15

  dε=zi=ø=ʃaʁ=ʒe=də=laʁ=mə=ze=də=du=lœʁ 12
  dε=ziø=dɔ̃=le=tɛ̃=sεlləa=dis=pa=ʁy=e=nə=də=mɑ̃də=ka=bʁi=je 16
  dε=zi=ø=ki=ʁə=flε=te=la=mɔʁ=sɑ̃=py=dœʁ 12
  dε=ziø=kɔ̃=nɔ=bliʒəa=ʁεs=te=u=vεʁ=puʁ=vwaʁ=sε=tɔʁ=tyʁə 14
  dε=ziø=kinə=ɡe=ʁi=ʁɔ̃=ʒa=mε=də=lœʁ=tuʁ=mɑ̃ 12

  nə=di=tɔ̃=pakə=lε=ziø=sɔ̃=lə=mi=ʁwaʁ=də=lamə 12
  a=lɔʁ=mɔ̃=namə=ε=nwa=ʁə=tʁis=tə=e=fʁa=ʒilə 12

PostScriptum

Tu voulais savoir qui se cache derrière ces yeux noirs… voilà…
A quelqu’un qui se reconnaitra et que j’admire bcp…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2004 00:00-0titefleur-0

Obscur et noir a souhait j’aime bien continue tu est très douer! J’admire ton talent!

Auteur de Poésie
23/05/2004 00:00Ange Éternel

coté sombre avec des yeux noir que dire de ce poème il est génial
ps si tu ve vas voire les mien et met moi des commentaires

Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Cindy Limpens

Tu as vraiment du talent. . . Ce poême est génial. . . .

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00°°Kittie°°

ce poeme est tres beau, mais. . . c bizarre. . . vous avez tous une obssession pour les anges dechus ??? lol j’en voit partout!!! (eh ça rime ah la la chui trop forte!!) ton poeme est noir mais si beau. . . continue
°°kittie°°

Auteur de Poésie
24/07/2004 00:00Tsilia

Magnifique poème!!Incroyable ce talent que tu as à faire vivre les mots, superbe cette façon de traduire ta souffrance, magnifique ce rythme qui tient le poème en vie!!Bravo, vraiment, c’est sincère, j’admire!!