Poème-France.com

Poeme : Ce N’Est Plus Comme AvantCe N’Est Plus Comme Avant

Tu es revenue
Et je suis deçue
Ce n’est plus comme avant, tout a changé
J’ai l’impression que entre toi et moi tout est terminé
Tu n’es plus ma sœur
Mais tu gardes toujours une place dans mon cœur
Je t’aime toujours
Ok pas comme au premier jour
Mais notre aimitié
Ne sera jamais terminé
Ludivine

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε ʁəvənɥ
e ʒə sɥi dəsɥ
sə nε plys kɔmə avɑ̃, tut- a ʃɑ̃ʒe
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ɑ̃tʁə twa e mwa tut- ε tεʁmine
ty nε plys ma sœʁ
mε ty ɡaʁdə- tuʒuʁz- ynə plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
ʒə tεmə tuʒuʁ
oke pa kɔmə o pʁəmje ʒuʁ
mε nɔtʁə εmitje
nə səʁa ʒamε tεʁmine