Poeme : Ce N’est Plus Comme Avant

Ce N’est Plus Comme Avant

Tu es revenue
Et je suis deçue
Ce n’est plus comme avant, tout a changé
J’ai l’impression que entre toi et moi tout est terminé
Tu n’es plus ma sœur
Mais tu gardes toujours une place dans mon cœur
Je t’aime toujours
Ok pas comme au premier jour
Mais notre aimitié
Ne sera jamais terminé

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ce N’est Plus Comme Avant

  tu=es=re=ve=nue 5
  et=je=suis=de=çue 5
  ce=nest=plus=comme=a=vant=tout=a=chan=gé 10
  jai=limpres=sion=queen=tre=toi=et=moi=tout=est=ter=mi=né 13
  tu=nes=plus=ma=sœur 5
  mais=tu=gar=des=tou=jours=une=pla=ce=dans=mon=cœur 12
  je=tai=me=tou=jours 5
  ok=pas=com=me=au=pre=mi=er=jour 9
  mais=no=tre=ai=mi=ti=é 7
  ne=se=ra=ja=mais=ter=mi=né 8
 • Phonétique : Ce N’est Plus Comme Avant

  ty ε ʁəvənɥ
  e ʒə sɥi dəsɥ
  sə nε plys kɔmə avɑ̃, tut- a ʃɑ̃ʒe
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ɑ̃tʁə twa e mwa tut- ε tεʁmine
  ty nε plys ma sœʁ
  mε ty ɡaʁdə- tuʒuʁz- ynə plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə tεmə tuʒuʁ
  oke pa kɔmə o pʁəmje ʒuʁ
  mε nɔtʁə εmitje
  nə səʁa ʒamε tεʁmine
 • Syllabes Phonétique : Ce N’est Plus Comme Avant

  ty=ε=ʁə=vənɥ 4
  e=ʒə=sɥi=dəsɥ 4
  sə=nε=plys=kɔməa=vɑ̃=tu=ta=ʃɑ̃=ʒe 9
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kəɑ̃=tʁə=twa=e=mwa=tu=tε=tεʁ=mi=ne 13
  ty=nε=plys=ma=sœʁ 5
  mε=ty=ɡaʁdə=tu=ʒuʁ=zy=nə=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒə=tεmə=tu=ʒuʁ 4
  o=ke=pakɔməo=pʁə=mje=ʒuʁ 6
  mε=nɔtʁəε=mi=tje 4
  nə=sə=ʁa=ʒa=mε=tεʁ=mi=ne 8

Récompense

0
0
1

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Laura Moortgat

tres joli.
Laura1411@hotmail. com