Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je Deteste

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/03/2004 00:00

L'écrit contient 118 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ludivine

Je Deteste

Je deteste ta façcons de me regarder
Comme si j’etais une fille inée
Je deteste ta façcons de m’ignorer
Quand j’ai envie de te parler
Je deteste ta façcons d’être gentille tout le temps
Alors que pour moi c’est difficile et ça ne dure qu’un instant
Je deteste ta façons de rigolé
Alors que j’ai envie de pleurer
Je deteste ta façcons de ne pas suivre en cours
Pour des petit tours
Je deteste quand tu fais ta tête de mûle
En disant que tu es nul
Je deteste quand tu ne m’aime plus
Car cela me tue
Mais moi je t’aime
Donc ça ne pose pas de problème
 • Pieds Hyphénique: Je Deteste

  je=de=tes=te=ta=fa=ç=cons=de=me=re=gar=der 13
  com=me=si=je=tais=u=ne=fille=i=née 10
  je=de=tes=te=ta=fa=ç=cons=de=mi=gno=rer 12
  quand=jai=en=vie=de=te=par=ler 8
  je=de=tes=te=ta=fa=ç=cons=dêtre=gen=tille=tout=le=temps 14
  a=lors=que=pour=moi=cest=dif=fi=cileet=ça=ne=du=re=quun=ins=tant 16
  je=de=tes=te=ta=fa=çons=de=ri=go=lé 11
  a=lors=que=jai=en=vie=de=pleu=rer 9
  je=de=tes=te=ta=fa=ç=cons=de=ne=pas=suivreen=cours 13
  pour=des=pe=tit=tours 5
  je=de=tes=te=quand=tu=fais=ta=tête=de=mûle 11
  en=di=sant=que=tu=es=nul 7
  je=de=tes=te=quand=tu=ne=mai=me=plus 10
  car=ce=la=me=tue 5
  mais=moi=je=tai=me 5
  donc=ça=ne=pose=pas=de=pro=blème 8
 • Phonétique : Je Deteste

  ʒə dətεstə ta faskɔ̃ də mə ʁəɡaʁde
  kɔmə si ʒətεz- ynə fijə ine
  ʒə dətεstə ta faskɔ̃ də miɲɔʁe
  kɑ̃ ʒε ɑ̃vi də tə paʁle
  ʒə dətεstə ta faskɔ̃ dεtʁə ʒɑ̃tijə tu lə tɑ̃
  alɔʁ kə puʁ mwa sε difisilə e sa nə dyʁə kœ̃n- ɛ̃stɑ̃
  ʒə dətεstə ta fasɔ̃ də ʁiɡɔle
  alɔʁ kə ʒε ɑ̃vi də pləʁe
  ʒə dətεstə ta faskɔ̃ də nə pa sɥivʁə ɑ̃ kuʁ
  puʁ dε pəti tuʁ
  ʒə dətεstə kɑ̃ ty fε ta tεtə də mylə
  ɑ̃ dizɑ̃ kə ty ε nyl
  ʒə dətεstə kɑ̃ ty nə mεmə plys
  kaʁ səla mə tɥ
  mε mwa ʒə tεmə
  dɔ̃k sa nə pozə pa də pʁɔblεmə
 • Pieds Phonétique : Je Deteste

  ʒə=də=tεstə=ta=fas=kɔ̃=də=məʁə=ɡaʁ=de 10
  kɔ=mə=si=ʒə=tε=zynə=fi=jə=i=ne 10
  ʒə=də=tεstə=ta=fas=kɔ̃=də=mi=ɲɔ=ʁe 10
  kɑ̃=ʒε=ɑ̃=vi=də=tə=paʁ=le 8
  ʒə=də=tεstə=ta=fas=kɔ̃=dε=tʁə=ʒɑ̃=ti=jə=tu=lə=tɑ̃ 14
  a=lɔʁkə=puʁ=mwa=sε=di=fi=si=ləe=sa=nə=dy=ʁə=kœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 16
  ʒə=də=tεstə=ta=fa=sɔ̃=də=ʁi=ɡɔ=le 10
  a=lɔʁ=kə=ʒε=ɑ̃=vi=də=plə=ʁe 9
  ʒə=də=tεstə=ta=fas=kɔ̃=də=nə=pa=sɥi=vʁəɑ̃=kuʁ 12
  puʁ=dε=pə=ti=tuʁ 5
  ʒə=də=tεstə=kɑ̃=ty=fε=ta=tε=tə=də=mylə 11
  ɑ̃=di=zɑ̃=kə=ty=ε=nyl 7
  ʒə=də=tεs=tə=kɑ̃=ty=nə=mε=mə=plys 10
  kaʁ=sə=la=mə=tɥ 5
  mε=mwa=ʒə=tε=mə 5
  dɔ̃k=sa=nə=po=zə=pa=də=pʁɔ=blε=mə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/03/2004 00:00Ludivine

ma dada jamai je ne toubliré

Auteur de Poésie
29/01/2005 00:00:P Zaza :p

Joli poeme, j’aime bien bravo (k)