Poème-France.com

Poeme : One StepOne Step

Je sens, encore, ce vent sur moi
Il me souffle que je dois partir, enfin
Je sais qu’à faire il n’y qu’un pas
Le message, encore, a fait son chemin
17h58 and… 18h00, I’ll die, I’ll die
Ce sera l’arrivée du train
Un trop profonde faille
Ne plus vouloir voir demain…

Me dire, tout bas, me demander
Si à elle ou à lui… Vais-je leur manquer ?
J’étais une enfant pas sage,
Une jeune fille sauvage,
Une ado en marge,
Toujours un peu barge,
Dehors sous l’orage
Un lourd poids en charge…

Ne pas être sûre,
Et devenir un mur,
Je ne voulais plus souffrir
Mais pas encore mourir.
Je les aimais peut-être
Peut-être même toujours
Jamais mon propre maître
Au fond c’est quoi l’amour ?

Ils m’ont dit : une dépression éphémère
Faut-il les croire ?
Ou finir en terre ?
M’éteindre à la douce lueur du soir…
Un pas en avant ? Un pas en arrière ?
Dans le doute, hésiter à nouveau
Il suffirait qu’ils viennent et disent un seul mot
Une minuscule prière,
Qu’ils me fassent comprendre
Que j’existe à leurs yeux,
Que j’existe dans leurs yeux,
Avant que je ne parte en cendres…

Aidez-moi…
Lyra.korrigan

PostScriptum

Bon, je vous assure, je ne suis PLUS dans ma phase dépressive, mais c’est un poème que j’ai fait pour mon blog… C’est pour aider des gens… Même si ça n’en n’a pas l’air… lol ^^


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɑ̃s, ɑ̃kɔʁə, sə vɑ̃ syʁ mwa
il mə suflə kə ʒə dwa paʁtiʁ, ɑ̃fɛ̃
ʒə sε ka fεʁə il ni kœ̃ pa
lə mesaʒə, ɑ̃kɔʁə, a fε sɔ̃ ʃəmɛ̃
di- sεt aʃ sɛ̃kɑ̃tə ɥit ɑ̃d… diz- ɥi aʃ zeʁo zeʁo, iεl εl di, iεl εl di
sə səʁa laʁive dy tʁɛ̃
œ̃ tʁo pʁɔfɔ̃də fajə
nə plys vulwaʁ vwaʁ dəmɛ̃…

mə diʁə, tu ba, mə dəmɑ̃de
si a εllə u a lɥi… vε ʒə lœʁ mɑ̃ke ?
ʒetεz- ynə ɑ̃fɑ̃ pa saʒə,
ynə ʒənə fijə sovaʒə,
ynə ado ɑ̃ maʁʒə,
tuʒuʁz- œ̃ pø baʁʒə,
dəɔʁ su lɔʁaʒə
œ̃ luʁ pwaz- ɑ̃ ʃaʁʒə…

nə pa εtʁə syʁə,
e dəvəniʁ œ̃ myʁ,
ʒə nə vulε plys sufʁiʁ
mε pa ɑ̃kɔʁə muʁiʁ.
ʒə lεz- εmε pø tεtʁə
pø tεtʁə mεmə tuʒuʁ
ʒamε mɔ̃ pʁɔpʁə mεtʁə
o fɔ̃ sε kwa lamuʁ ?

il mɔ̃ di : ynə depʁesjɔ̃ efemεʁə
fo til lε kʁwaʁə ?
u finiʁ ɑ̃ teʁə ?
metɛ̃dʁə a la dusə lɥœʁ dy swaʁ…
œ̃ pa ɑ̃n- avɑ̃ ? œ̃ pa ɑ̃n- aʁjεʁə ?
dɑ̃ lə dutə, ezite a nuvo
il syfiʁε kil vjεne e dize œ̃ səl mo
ynə minyskylə pʁjεʁə,
kil mə fase kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ʒεɡzistə a lœʁz- iø,
kə ʒεɡzistə dɑ̃ lœʁz- iø,
avɑ̃ kə ʒə nə paʁtə ɑ̃ sɑ̃dʁə…

εde mwa…