Poème-France.com

Poeme : My Love…My Love…

Je t aime t’es l homme de ma vie
Je peux pas vivre sans toi
J aimerais finir mes jours avec toi
Me reveiller a tes cotés le matin
Porter tes enfants si seulement un jour
Tu me laisserais la chance de te declarer mon amour
Tu comprendrais que ce n’est pas qu’une simple passade
C’est le vrai amour qui court dans mes veines
Il prend tellement de place dans mon cœur
Et je crains qu’un jour il y en a que pour toi.
Je t aime tellement si tu savais
J aimerais vraiment avoir le courage
De te dire je t’aime droit dans les yeux
Mais le seul probleme c’est que toi
Tu me considere comme une petite du quartier
Pourtant on n’a pas beaucoup d’annnée de difference
Pour avoir ce courage il faudrai ke tu me voi autrement
Et que tu me fasse un signe reele
Marchande-De-Sable

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə te εmə tε εl ɔmə də ma vi
ʒə pø pa vivʁə sɑ̃ twa
ʒi εməʁε finiʁ mε ʒuʁz- avεk twa
mə ʁəvεje a tε kɔte lə matɛ̃
pɔʁte tεz- ɑ̃fɑ̃ si sələmɑ̃ œ̃ ʒuʁ
ty mə lεsəʁε la ʃɑ̃sə də tə dəklaʁe mɔ̃n- amuʁ
ty kɔ̃pʁɑ̃dʁε kə sə nε pa kynə sɛ̃plə pasadə
sε lə vʁε amuʁ ki kuʁ dɑ̃ mε vεnə
il pʁɑ̃ tεllmɑ̃ də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
e ʒə kʁɛ̃ kœ̃ ʒuʁ il i ɑ̃n- a kə puʁ twa.
ʒə te εmə tεllmɑ̃ si ty savε
ʒi εməʁε vʁεmɑ̃ avwaʁ lə kuʁaʒə
də tə diʁə ʒə tεmə dʁwa dɑ̃ lεz- iø
mε lə səl pʁɔbləmə sε kə twa
ty mə kɔ̃sidəʁə kɔmə ynə pətitə dy kaʁtje
puʁtɑ̃ ɔ̃ na pa boku da εn εn εn e də difəʁɑ̃sə
puʁ avwaʁ sə kuʁaʒə il fodʁε kə ty mə vwa otʁəmɑ̃
e kə ty mə fasə œ̃ siɲə ʁilə