Poeme : My Love…

My Love…

Je t aime t’es l homme de ma vie
Je peux pas vivre sans toi
J aimerais finir mes jours avec toi
Me reveiller a tes cotés le matin
Porter tes enfants si seulement un jour
Tu me laisserais la chance de te declarer mon amour
Tu comprendrais que ce n’est pas qu’une simple passade
C’est le vrai amour qui court dans mes veines
Il prend tellement de place dans mon cœur
Et je crains qu’un jour il y en a que pour toi.
Je t aime tellement si tu savais
J aimerais vraiment avoir le courage
De te dire je t’aime droit dans les yeux
Mais le seul probleme c’est que toi
Tu me considere comme une petite du quartier
Pourtant on n’a pas beaucoup d’annnée de difference
Pour avoir ce courage il faudrai ke tu me voi autrement
Et que tu me fasse un signe reele

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: My Love…

  je=t=aime=tes=l=hom=me=de=ma=vie 10
  je=peux=pas=vi=vre=sans=toi 7
  j=aime=rais=fi=nir=mes=jours=a=vec=toi 10
  me=re=veiller=a=tes=co=tés=le=ma=tin 10
  por=ter=tes=en=fants=si=seule=ment=un=jour 10
  tu=me=laisse=rais=la=chan=ce=de=te=de=cla=rer=mon=a=mour 15
  tu=compren=drais=que=ce=nest=pas=quu=ne=sim=ple=pas=sade 13
  cest=le=vrai=a=mour=qui=court=dans=mes=veines 10
  il=prend=tel=le=ment=de=place=dans=mon=cœur 10
  et=je=crains=quun=jour=il=y=en=a=que=pour=toi 12
  je=t=aime=tel=le=ment=si=tu=sa=vais 10
  j=aime=rais=vrai=ment=a=voir=le=cou=rage 10
  de=te=dire=je=tai=me=droit=dans=les=yeux 10
  mais=le=seul=pro=ble=me=cest=que=toi 9
  tu=me=con=side=re=com=meu=ne=pe=ti=te=du=quar=tier 14
  pour=tant=on=na=pas=beau=coup=da=n=n=n=ée=de=dif=fe=rence 16
  pour=a=voir=ce=cou=rage=il=fau=drai=ke=tu=me=voi=au=tre=ment 16
  et=que=tu=me=fas=se=un=si=gne=reele 10
 • Phonétique : My Love…

  ʒə te εmə tε εl ɔmə də ma vi
  ʒə pø pa vivʁə sɑ̃ twa
  ʒi εməʁε finiʁ mε ʒuʁz- avεk twa
  mə ʁəvεje a tε kɔte lə matɛ̃
  pɔʁte tεz- ɑ̃fɑ̃ si sələmɑ̃ œ̃ ʒuʁ
  ty mə lεsəʁε la ʃɑ̃sə də tə dəklaʁe mɔ̃n- amuʁ
  ty kɔ̃pʁɑ̃dʁε kə sə nε pa kynə sɛ̃plə pasadə
  sε lə vʁε amuʁ ki kuʁ dɑ̃ mε vεnə
  il pʁɑ̃ tεllmɑ̃ də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  e ʒə kʁɛ̃ kœ̃ ʒuʁ il i ɑ̃n- a kə puʁ twa.
  ʒə te εmə tεllmɑ̃ si ty savε
  ʒi εməʁε vʁεmɑ̃ avwaʁ lə kuʁaʒə
  də tə diʁə ʒə tεmə dʁwa dɑ̃ lεz- iø
  mε lə səl pʁɔbləmə sε kə twa
  ty mə kɔ̃sidəʁə kɔmə ynə pətitə dy kaʁtje
  puʁtɑ̃ ɔ̃ na pa boku da εn εn εn e də difəʁɑ̃sə
  puʁ avwaʁ sə kuʁaʒə il fodʁε kə ty mə vwa otʁəmɑ̃
  e kə ty mə fasə œ̃ siɲə ʁilə
 • Syllabes Phonétique : My Love…

  ʒə=te=ε=mə=tε=εl=ɔ=mə=də=ma=vi 11
  ʒə=pø=pa=vi=vʁə=sɑ̃=twa 7
  ʒi=ε=mə=ʁε=fi=niʁ=mε=ʒuʁ=za=vεk=twa 11
  mə=ʁə=vε=j=e=a=tε=kɔ=te=lə=ma=tɛ̃ 12
  pɔʁ=te=tε=zɑ̃=fɑ̃=sis=ə=lə=mɑ̃=œ̃=ʒuʁ 11
  tymə=lε=sə=ʁε=la=ʃɑ̃=sə=də=tə=də=kla=ʁe=mɔ̃=na=muʁ 15
  ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁεkə=sə=nε=pa=ky=nə=sɛ̃=plə=pasadə 12
  sε=lə=vʁε=a=muʁ=ki=kuʁ=dɑ̃=mε=vε=nə 11
  il=pʁɑ̃=tεl=lmɑ̃=də=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 11
  e=ʒə=kʁɛ̃=kœ̃=ʒuʁ=il=i=ɑ̃=na=kə=puʁ=twa 12
  ʒə=te=ε=mə=tεl=lmɑ̃=si=ty=sa=vε 10
  ʒi=ε=mə=ʁε=vʁε=mɑ̃=a=vwaʁ=lə=ku=ʁa=ʒə 12
  də=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə=dʁwa=dɑ̃=lε=zi=ø 12
  mε=lə=səl=pʁɔ=blə=mə=sε=kə=twa 9
  tymə=kɔ̃=si=də=ʁə=kɔ=məy=nə=pə=ti=tə=dy=kaʁ=tje 14
  puʁ=tɑ̃=ɔ̃=na=pa=bo=ku=da=εn=εn=εn=e=də=difə=ʁɑ̃sə 15
  puʁ=a=vwaʁsə=ku=ʁa=ʒə=il=fo=dʁε=kə=ty=mə=vwa=o=tʁə=mɑ̃ 16
  e=kə=ty=mə=fa=sə=œ̃=si=ɲə=ʁi=lə 11

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 30/08/2005 19:16

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marchande-De-Sable

Récompense

0
0
0