Poème-France.com

Poeme : Mini Moi Ma Ptite FéeMini Moi Ma Ptite Fée

Ma douce, ma colombe toute belle
Petite fille intelligente et rebelle
Comme un cadeau exceptionnel
Tu est tombée du ciel !
Une petite fille j en ai revé
A Dieu je l ai demandé
Pour mes 30 ans tu es arrivée
Faisant de moi une maman comblée ! !
Toujours gaie et joyeuse
Chouineuse à tes heures perdues
Souriante et un peu moqueuse
Sensible, et d’un cœur pur tu es pourvue
Ptit bout de femme dans ton langage
Du haut de tes 7 ans maintenant
Tu pose un regard sage
Sur les ennuis du moment
Tu t ’essaye à tout
Sans peur ni retenue
Tu parles de tout
Avec joie et tenue
Chaque chose que tu affectionnes
Tu le fais briller comme de l’or
Chaque chose que tu fais
Se transforme en pepite d’or
Tu as l ’esprit ouvert au monde
Tu aimes decouvrir ce qui nous entoure
Des tas d information tu t innondes
Que tu retranscris souvent avec humour
J ai toujours été fier de toi
Fier de ce sens des valeurs que tu as
Fier de ce regard que tu portes sur la vie
Tes interogations de petite fille que tu as
Mais que ferais-je sans toi ? ? ?
Ta maman qui t aime…

Écrit le 23/10/09
Mary M'amuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma dusə, ma kɔlɔ̃bə tutə bεllə
pətitə fijə ɛ̃tεlliʒɑ̃tə e ʁəbεllə
kɔmə œ̃ kado εksεpsjɔnεl
ty ε tɔ̃be dy sjεl !
ynə pətitə fijə ʒi ɑ̃n- ε ʁəve
a djø ʒə εl ε dəmɑ̃de
puʁ mε tʁɑ̃tə ɑ̃ ty ε aʁive
fəzɑ̃ də mwa ynə mamɑ̃ kɔ̃ble ! !
tuʒuʁ ɡε e ʒwajøzə
ʃuinøzə a tεz- œʁ pεʁdɥ
suʁjɑ̃tə e œ̃ pø mɔkøzə
sɑ̃siblə, e dœ̃ kœʁ pyʁ ty ε puʁvɥ
pti bu də famə dɑ̃ tɔ̃ lɑ̃ɡaʒə
dy-o də tε sεt ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃
ty pozə œ̃ ʁəɡaʁ saʒə
syʁ lεz- ɑ̃nɥi dy mɔmɑ̃
ty tesεj a tu
sɑ̃ pœʁ ni ʁətənɥ
ty paʁlə- də tu
avεk ʒwa e tənɥ
ʃakə ʃozə kə ty afεksjɔnə
ty lə fε bʁije kɔmə də lɔʁ
ʃakə ʃozə kə ty fε
sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ pəpitə dɔʁ
ty a lεspʁi uvεʁ o mɔ̃də
ty εmə dəkuvʁiʁ sə ki nuz- ɑ̃tuʁə
dε tas de ɛ̃fɔʁmasjɔ̃ ty te inɔ̃də
kə ty ʁətʁɑ̃skʁi suvɑ̃ avεk ymuʁ
ʒi ε tuʒuʁz- ete fje də twa
fje də sə sɑ̃s dε valœʁ kə ty a
fje də sə ʁəɡaʁ kə ty pɔʁtə- syʁ la vi
tεz- ɛ̃təʁɔɡasjɔ̃ də pətitə fijə kə ty a
mε kə fəʁε ʒə sɑ̃ twa ? ? ?
ta mamɑ̃ ki te εmə…

ekʁi lə vɛ̃t- tʁwa slaʃ di- slaʃ zeʁo nəf