Poeme : Mini Moi Ma Ptite Fée

Mini Moi Ma Ptite Fée

Ma douce, ma colombe toute belle
Petite fille intelligente et rebelle
Comme un cadeau exceptionnel
Tu est tombée du ciel !
Une petite fille j en ai revé
A Dieu je l ai demandé
Pour mes 30 ans tu es arrivée
Faisant de moi une maman comblée ! !
Toujours gaie et joyeuse
Chouineuse à tes heures perdues
Souriante et un peu moqueuse
Sensible, et d’un cœur pur tu es pourvue
Ptit bout de femme dans ton langage
Du haut de tes 7 ans maintenant
Tu pose un regard sage
Sur les ennuis du moment
Tu t ’essaye à tout
Sans peur ni retenue
Tu parles de tout
Avec joie et tenue
Chaque chose que tu affectionnes
Tu le fais briller comme de l’or
Chaque chose que tu fais
Se transforme en pepite d’or
Tu as l ’esprit ouvert au monde
Tu aimes decouvrir ce qui nous entoure
Des tas d information tu t innondes
Que tu retranscris souvent avec humour
J ai toujours été fier de toi
Fier de ce sens des valeurs que tu as
Fier de ce regard que tu portes sur la vie
Tes interogations de petite fille que tu as
Mais que ferais-je sans toi ? ? ?
Ta maman qui t aime…

Écrit le 23/10/09

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mini Moi Ma Ptite Fée

  ma=dou=ce=ma=co=lom=be=tou=te=belle 10
  pe=tite=fillein=tel=li=gen=te=et=re=belle 10
  com=me=un=ca=deau=ex=cep=ti=on=nel 10
  tu=est=tom=bée=du=ciel 6
  u=ne=pe=tite=fille=j=en=ai=re=vé 10
  a=dieu=je=l=ai=de=man=dé 8
  pour=mes=tren=te=ans=tu=es=ar=ri=vée 10
  fai=sant=de=moi=u=ne=ma=man=com=blée 10
  tou=jours=gaie=et=joyeu=se 6
  choui=neu=se=à=tes=heu=res=per=dues 9
  sou=ri=an=te=et=un=peu=mo=queu=se 10
  sen=sible=et=dun=cœur=pur=tu=es=pour=vue 10
  ptit=bout=de=fem=me=dans=ton=lan=ga=ge 10
  du=haut=de=tes=sept=ans=main=te=nant 9
  tu=po=se=un=re=gard=sa=ge 8
  sur=les=en=nuis=du=mo=ment 7
  tu=tes=saye=à=tout 5
  sans=peur=ni=re=te=nue 6
  tu=par=les=de=tout 5
  a=vec=joie=et=te=nue 6
  cha=que=cho=se=que=tu=af=fec=tion=nes 10
  tu=le=fais=bril=ler=com=me=de=lor 9
  cha=que=cho=se=que=tu=fais 7
  se=trans=for=me=en=pe=pi=te=dor 9
  tu=as=les=prit=ou=vert=au=mon=de 9
  tu=aimes=de=cou=vrir=ce=qui=nous=en=toure 10
  des=tas=d=in=for=ma=tion=tu=t=in=nondes 11
  que=tu=re=trans=cris=souvent=a=vec=hu=mour 10
  j=ai=tou=jours=é=té=fi=er=de=toi 10
  fier=de=ce=sens=des=va=leurs=que=tu=as 10
  fier=de=ce=re=gard=que=tu=portes=sur=la=vie 11
  tes=inte=ro=ga=tions=de=pe=ti=te=fille=que=tu=as 13
  mais=que=fe=rais=je=sans=toi 7
  ta=ma=man=qui=t=ai=me 7

  é=crit=le=vingt=trois=s=la=sh=dix=s=la=sh=zé=ro=neuf 15
 • Phonétique : Mini Moi Ma Ptite Fée

  ma dusə, ma kɔlɔ̃bə tutə bεllə
  pətitə fijə ɛ̃tεlliʒɑ̃tə e ʁəbεllə
  kɔmə œ̃ kado εksεpsjɔnεl
  ty ε tɔ̃be dy sjεl !
  ynə pətitə fijə ʒi ɑ̃n- ε ʁəve
  a djø ʒə εl ε dəmɑ̃de
  puʁ mε tʁɑ̃tə ɑ̃ ty ε aʁive
  fəzɑ̃ də mwa ynə mamɑ̃ kɔ̃ble ! !
  tuʒuʁ ɡε e ʒwajøzə
  ʃuinøzə a tεz- œʁ pεʁdɥ
  suʁjɑ̃tə e œ̃ pø mɔkøzə
  sɑ̃siblə, e dœ̃ kœʁ pyʁ ty ε puʁvɥ
  pti bu də famə dɑ̃ tɔ̃ lɑ̃ɡaʒə
  dy-o də tε sεt ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃
  ty pozə œ̃ ʁəɡaʁ saʒə
  syʁ lεz- ɑ̃nɥi dy mɔmɑ̃
  ty tesεj a tu
  sɑ̃ pœʁ ni ʁətənɥ
  ty paʁlə- də tu
  avεk ʒwa e tənɥ
  ʃakə ʃozə kə ty afεksjɔnə
  ty lə fε bʁije kɔmə də lɔʁ
  ʃakə ʃozə kə ty fε
  sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ pəpitə dɔʁ
  ty a lεspʁi uvεʁ o mɔ̃də
  ty εmə dəkuvʁiʁ sə ki nuz- ɑ̃tuʁə
  dε tas de ɛ̃fɔʁmasjɔ̃ ty te inɔ̃də
  kə ty ʁətʁɑ̃skʁi suvɑ̃ avεk ymuʁ
  ʒi ε tuʒuʁz- ete fje də twa
  fje də sə sɑ̃s dε valœʁ kə ty a
  fje də sə ʁəɡaʁ kə ty pɔʁtə- syʁ la vi
  tεz- ɛ̃təʁɔɡasjɔ̃ də pətitə fijə kə ty a
  mε kə fəʁε ʒə sɑ̃ twa ? ? ?
  ta mamɑ̃ ki te εmə…

  ekʁi lə vɛ̃t- tʁwa slaʃ di- slaʃ zeʁo nəf
 • Syllabes Phonétique : Mini Moi Ma Ptite Fée

  ma=du=sə=ma=kɔ=lɔ̃bə=tu=tə=bεl=lə 10
  pə=titə=fi=jəɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=tə=e=ʁə=bεllə 11
  kɔ=mə=œ̃=ka=do=εk=sεp=sj=ɔ=nεl 10
  ty=ε=tɔ̃=be=dy=sjεl 6
  ynə=pə=ti=tə=fi=jə=ʒi=ɑ̃=nε=ʁə=ve 11
  a=dj=ø=ʒə=εl=ε=də=mɑ̃=de 9
  puʁ=mε=tʁɑ̃=tə=ɑ̃=ty=ε=a=ʁi=ve 10
  fə=zɑ̃=də=mwa=y=nə=ma=mɑ̃=kɔ̃=ble 10
  tu=ʒuʁ=ɡε=e=ʒwa=jø=zə 7
  ʃu=i=nø=zə=a=tε=zœ=ʁə=pεʁdɥ 9
  su=ʁj=ɑ̃=tə=e=œ̃=pø=mɔ=kø=zə 10
  sɑ̃=si=blə=e=dœ̃=kœʁ=pyʁ=ty=ε=puʁvɥ 10
  pti=bu=də=fa=mə=dɑ̃=tɔ̃=lɑ̃=ɡa=ʒə 10
  dy-o=də=tε=sεt=ɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
  ty=po=zə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=sa=ʒə 8
  syʁ=lε=zɑ̃n=ɥi=dy=mɔ=mɑ̃ 7
  ty=te=sεj=a=tu 5
  sɑ̃=pœ=ʁə=ni=ʁə=tənɥ 6
  ty=paʁ=lə=də=tu 5
  a=vεk=ʒwa=e=tənɥ 5
  ʃa=kə=ʃo=zə=kə=ty=a=fεk=sjɔ=nə 10
  ty=lə=fε=bʁi=j=e=kɔ=mə=də=lɔʁ 10
  ʃa=kə=ʃo=zə=kə=ty=fε 7
  sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃=pə=pi=tə=dɔʁ 9
  ty=a=lεs=pʁi=u=vεʁ=o=mɔ̃=də 9
  ty=εmə=də=ku=vʁiʁ=sə=ki=nu=zɑ̃=tuʁə 10
  dε=tas=de=ɛ̃=fɔʁ=ma=sjɔ̃=ty=te=i=nɔ̃də 11
  kə=tyʁə=tʁɑ̃s=kʁi=su=vɑ̃=a=vεk=y=muʁ 10
  ʒi=ε=tu=ʒuʁ=ze=te=fj=e=də=twa 10
  fje=də=sə=sɑ̃s=dε=va=lœʁ=kə=ty=a 10
  fje=də=səʁə=ɡaʁkə=ty=pɔʁ=tə=syʁ=la=vi 10
  tε=zɛ̃tə=ʁɔ=ɡa=sjɔ̃=də=pə=ti=tə=fi=jə=kə=ty=a 14
  mε=kə=fə=ʁε=ʒə=sɑ̃=twa 7
  ta=ma=mɑ̃=ki=te=ε=mə 7

  e=kʁilə=vɛ̃t=tʁwa=slaʃ=di=slaʃ=ze=ʁo=nəf 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2011 09:47Solfege34

magnifique façon de dire je t’aime à son enfant j’aime beaucoup étant moi même maman et mamie
çà me touche
amitiés solfege34