Poeme : Demain

Demain

Je suis une drôle de voyageuse
Et cela, c’est ma vie, mon chemin
Toute mon ame remplie de reves
A la recherche d’un bonheur serein

Imaginant que par delà la réalité
Mon amour sera le plus fort
Entravant ces images falsifiées
Provoquant le doute à tord

Instinctivement, je crois en l’avenir
Et j’ai la volonté d’aller vers demain
Rejouer mes joies, mon devenir
Revivre, être acrice de mon destin

Et cela se fera avec toi ou pas !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Demain

  je=suis=une=drô=le=de=voya=geuse 8
  et=ce=la=cest=ma=vie=mon=che=min 9
  tou=te=mon=ame=rem=plie=de=reves 8
  a=la=re=cherche=dun=bon=heur=se=rein 9

  ima=gi=nant=que=par=de=là=la=ré=a=li=té 12
  mon=a=mour=se=ra=le=plus=fort 8
  en=tra=vant=ces=i=mages=fal=si=fi=ées 10
  pro=vo=quant=le=dou=te=à=tord 8

  ins=tinc=tive=ment=je=crois=en=la=ve=nir 10
  et=jai=la=vo=lon=té=dal=ler=vers=de=main 11
  re=jouer=mes=joies=mon=de=ve=nir 8
  re=vivre=ê=trea=cri=ce=de=mon=des=tin 10

  et=ce=la=se=fe=ra=a=vec=toi=ou=pas 11
 • Phonétique : Demain

  ʒə sɥiz- ynə dʁolə də vwajaʒøzə
  e səla, sε ma vi, mɔ̃ ʃəmɛ̃
  tutə mɔ̃n- amə ʁɑ̃pli də ʁəvə
  a la ʁəʃεʁʃə dœ̃ bɔnœʁ səʁɛ̃

  imaʒinɑ̃ kə paʁ dəla la ʁealite
  mɔ̃n- amuʁ səʁa lə plys fɔʁ
  ɑ̃tʁavɑ̃ sεz- imaʒə falsifje
  pʁɔvɔkɑ̃ lə dutə a tɔʁ

  ɛ̃stɛ̃ktivəmɑ̃, ʒə kʁwaz- ɑ̃ lavəniʁ
  e ʒε la vɔlɔ̃te dale vεʁ dəmɛ̃
  ʁəʒue mε ʒwa, mɔ̃ dəvəniʁ
  ʁəvivʁə, εtʁə akʁisə də mɔ̃ dεstɛ̃

  e səla sə fəʁa avεk twa u pa !
 • Syllabes Phonétique : Demain

  ʒə=sɥi=zy=nə=dʁo=lə=də=vwa=ja=ʒøzə 10
  e=sə=la=sε=ma=vi=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 9
  tu=tə=mɔ̃=na=mə=ʁɑ̃=pli=də=ʁə=və 10
  a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=dœ̃=bɔ=nœʁ=sə=ʁɛ̃ 10

  i=ma=ʒi=nɑ̃kə=paʁdə=la=la=ʁe=a=li=te 11
  mɔ̃=na=muʁ=sə=ʁa=lə=plys=fɔʁ 8
  ɑ̃=tʁa=vɑ̃=sε=zi=ma=ʒə=fal=si=fje 10
  pʁɔ=vɔ=kɑ̃=lə=du=tə=a=tɔʁ 8

  ɛ̃s=tɛ̃k=ti=və=mɑ̃ʒə=kʁwa=zɑ̃=la=və=niʁ 10
  e=ʒε=la=vɔ=lɔ̃=te=da=le=vεʁdə=mɛ̃ 10
  ʁə=ʒu=e=mε=ʒwa=mɔ̃=də=və=niʁ 9
  ʁə=vivʁə=ε=tʁəa=kʁi=sə=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 10

  e=sə=lasə=fə=ʁa=a=vεk=twa=u=pa 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2011 20:38Petite Muse

bien dit !! tu as tout compris 😉
très joli texte

Poème Avenir
Publié le 21/05/2011 23:00

L'écrit contient 82 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Mary M'amuse

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs