Poème-France.com

Poeme : DemainDemain

Je suis une drôle de voyageuse
Et cela, c’est ma vie, mon chemin
Toute mon ame remplie de reves
A la recherche d’un bonheur serein

Imaginant que par delà la réalité
Mon amour sera le plus fort
Entravant ces images falsifiées
Provoquant le doute à tord

Instinctivement, je crois en l’avenir
Et j’ai la volonté d’aller vers demain
Rejouer mes joies, mon devenir
Revivre, être acrice de mon destin

Et cela se fera avec toi ou pas !
Mary M'amuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- ynə dʁolə də vwajaʒøzə
e səla, sε ma vi, mɔ̃ ʃəmɛ̃
tutə mɔ̃n- amə ʁɑ̃pli də ʁəvə
a la ʁəʃεʁʃə dœ̃ bɔnœʁ səʁɛ̃

imaʒinɑ̃ kə paʁ dəla la ʁealite
mɔ̃n- amuʁ səʁa lə plys fɔʁ
ɑ̃tʁavɑ̃ sεz- imaʒə falsifje
pʁɔvɔkɑ̃ lə dutə a tɔʁ

ɛ̃stɛ̃ktivəmɑ̃, ʒə kʁwaz- ɑ̃ lavəniʁ
e ʒε la vɔlɔ̃te dale vεʁ dəmɛ̃
ʁəʒue mε ʒwa, mɔ̃ dəvəniʁ
ʁəvivʁə, εtʁə akʁisə də mɔ̃ dεstɛ̃

e səla sə fəʁa avεk twa u pa !