Poème-France.com

Poeme : J’Y Crois EncoreJ’Y Crois Encore

Tu me regardes dans les yeux
J’en suis toute émotionnée
Je sais que c’est fou
Mais tu peux encore toucher mon cœur
Et après tout ce temps,
Tu pensais que
Je ne ressentais plus la même chose
Mais le temps n’a rien changé
Et rien n’a changé

Je crois encore, qu’un jour toi et moi,
Ne retomberont amoureux
J’ai fais un rêve, un jour toi et moi,
Ne retomberont amoureux

Chaque jour de ma vie
Je l’ai rempli de toute la joie que j’ai pu trouver
Tu sais je ne suis pas du genre à me désépérer
Si il y a plus une étincelle d’espoir qui reste
Je l’attraperais avec nos mains réunies
Au risque de bruler une seconde chance
Non, non, non, non, non, non j’ai besoin de toi chéri
Je crois encore que nous pouvons être ensemble
Si nous croyons que le véritable amour n’a pas de fin
Nous devrions savoir que notre amour est infini
(K)Maureen(K)

PostScriptum

donner moi votre avis sur totu mes poeme svp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə ʁəɡaʁdə- dɑ̃ lεz- iø
ʒɑ̃ sɥi tutə emɔsjɔne
ʒə sε kə sε fu
mε ty pøz- ɑ̃kɔʁə tuʃe mɔ̃ kœʁ
e apʁε tu sə tɑ̃,
ty pɑ̃sε kə
ʒə nə ʁəsɑ̃tε plys la mεmə ʃozə
mε lə tɑ̃ na ʁjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
e ʁjɛ̃ na ʃɑ̃ʒe

ʒə kʁwaz- ɑ̃kɔʁə, kœ̃ ʒuʁ twa e mwa,
nə ʁətɔ̃bəʁɔ̃ amuʁø
ʒε fεz- œ̃ ʁεvə, œ̃ ʒuʁ twa e mwa,
nə ʁətɔ̃bəʁɔ̃ amuʁø

ʃakə ʒuʁ də ma vi
ʒə lε ʁɑ̃pli də tutə la ʒwa kə ʒε py tʁuve
ty sε ʒə nə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a mə dezepeʁe
si il i a plysz- ynə etɛ̃sεllə dεspwaʁ ki ʁεstə
ʒə latʁapəʁεz- avεk no mɛ̃ ʁeyni
o ʁiskə də bʁyle ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə
nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa ʃeʁi
ʒə kʁwaz- ɑ̃kɔʁə kə nu puvɔ̃z- εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
si nu kʁwajɔ̃ kə lə veʁitablə amuʁ na pa də fɛ̃
nu dəvʁjɔ̃ savwaʁ kə nɔtʁə amuʁ εt- ɛ̃fini