Poeme : J’y Crois Encore

J’y Crois Encore

Tu me regardes dans les yeux
J’en suis toute émotionnée
Je sais que c’est fou
Mais tu peux encore toucher mon cœur
Et après tout ce temps,
Tu pensais que
Je ne ressentais plus la même chose
Mais le temps n’a rien changé
Et rien n’a changé

Je crois encore, qu’un jour toi et moi,
Ne retomberont amoureux
J’ai fais un rêve, un jour toi et moi,
Ne retomberont amoureux

Chaque jour de ma vie
Je l’ai rempli de toute la joie que j’ai pu trouver
Tu sais je ne suis pas du genre à me désépérer
Si il y a plus une étincelle d’espoir qui reste
Je l’attraperais avec nos mains réunies
Au risque de bruler une seconde chance
Non, non, non, non, non, non j’ai besoin de toi chéri
Je crois encore que nous pouvons être ensemble
Si nous croyons que le véritable amour n’a pas de fin
Nous devrions savoir que notre amour est infini

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’y Crois Encore

  tu=me=re=gar=des=dans=les=y=eux 9
  jen=suis=tou=te=é=mo=ti=on=née 9
  je=sais=que=cest=fou 5
  mais=tu=peux=en=co=re=tou=cher=mon=cœur 10
  et=a=près=tout=ce=temps 6
  tu=pen=sais=que 4
  je=ne=res=sen=tais=plus=la=mê=me=chose 10
  mais=le=temps=na=rien=chan=gé 7
  et=rien=na=chan=gé 5

  je=crois=en=co=re=quun=jour=toi=et=moi 10
  ne=re=tom=be=ront=a=mou=reux 8
  jai=fais=un=rê=ve=un=jour=toi=et=moi 10
  ne=re=tom=be=ront=a=mou=reux 8

  cha=que=jour=de=ma=vie 6
  je=lai=rem=pli=de=toute=la=joie=que=jai=pu=trou=ver 13
  tu=sais=je=ne=suis=pas=du=genreà=me=dé=sé=pé=rer 13
  si=il=y=a=plus=uneé=tin=cel=le=des=poir=qui=reste 13
  je=lat=trape=rais=a=vec=nos=mains=ré=u=nies 11
  au=ris=que=de=bru=ler=une=se=con=de=chance 11
  non=non=non=non=non=non=jai=be=soin=de=toi=ché=ri 13
  je=crois=en=core=que=nous=pou=vons=ê=treen=semble 11
  si=nous=croyons=que=le=vé=ri=tablea=mour=na=pas=de=fin 13
  nous=de=vrions=sa=voir=que=notrea=mour=est=in=fi=ni 12
 • Phonétique : J’y Crois Encore

  ty mə ʁəɡaʁdə- dɑ̃ lεz- iø
  ʒɑ̃ sɥi tutə emɔsjɔne
  ʒə sε kə sε fu
  mε ty pøz- ɑ̃kɔʁə tuʃe mɔ̃ kœʁ
  e apʁε tu sə tɑ̃,
  ty pɑ̃sε kə
  ʒə nə ʁəsɑ̃tε plys la mεmə ʃozə
  mε lə tɑ̃ na ʁjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
  e ʁjɛ̃ na ʃɑ̃ʒe

  ʒə kʁwaz- ɑ̃kɔʁə, kœ̃ ʒuʁ twa e mwa,
  nə ʁətɔ̃bəʁɔ̃ amuʁø
  ʒε fεz- œ̃ ʁεvə, œ̃ ʒuʁ twa e mwa,
  nə ʁətɔ̃bəʁɔ̃ amuʁø

  ʃakə ʒuʁ də ma vi
  ʒə lε ʁɑ̃pli də tutə la ʒwa kə ʒε py tʁuve
  ty sε ʒə nə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a mə dezepeʁe
  si il i a plysz- ynə etɛ̃sεllə dεspwaʁ ki ʁεstə
  ʒə latʁapəʁεz- avεk no mɛ̃ ʁeyni
  o ʁiskə də bʁyle ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə
  nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃, nɔ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa ʃeʁi
  ʒə kʁwaz- ɑ̃kɔʁə kə nu puvɔ̃z- εtʁə ɑ̃sɑ̃blə
  si nu kʁwajɔ̃ kə lə veʁitablə amuʁ na pa də fɛ̃
  nu dəvʁjɔ̃ savwaʁ kə nɔtʁə amuʁ εt- ɛ̃fini
 • Syllabes Phonétique : J’y Crois Encore

  ty=mə=ʁə=ɡaʁdə=dɑ̃=lε=zi=ø 8
  ʒɑ̃=sɥi=tu=tə=e=mɔ=sjɔ=ne 8
  ʒə=sε=kə=sε=fu 5
  mε=ty=pø=zɑ̃=kɔʁə=tu=ʃe=mɔ̃=kœʁ 9
  e=a=pʁε=tu=sə=tɑ̃ 6
  ty=pɑ̃=sε=kə 4
  ʒə=nəʁə=sɑ̃=tε=plys=la=mεmə=ʃozə 8
  mε=lə=tɑ̃=na=ʁj=ɛ̃=ʃɑ̃=ʒe 8
  e=ʁj=ɛ̃=na=ʃɑ̃=ʒe 6

  ʒə=kʁwa=zɑ̃=kɔʁə=kœ̃=ʒuʁ=twa=e=mwa 9
  nə=ʁə=tɔ̃=bə=ʁɔ̃=a=mu=ʁø 8
  ʒε=fε=zœ̃=ʁεvə=œ̃=ʒuʁ=twa=e=mwa 9
  nə=ʁə=tɔ̃=bə=ʁɔ̃=a=mu=ʁø 8

  ʃa=kə=ʒuʁ=də=ma=vi 6
  ʒə=lε=ʁɑ̃=plidə=tu=tə=la=ʒwa=kə=ʒε=py=tʁu=ve 13
  ty=sεʒə=nə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁəa=mə=de=ze=pe=ʁe 13
  si=il=i=a=plys=zynəe=tɛ̃=sεllə=dεs=pwaʁ=ki=ʁεstə 12
  ʒə=la=tʁapə=ʁε=za=vεk=no=mɛ̃=ʁe=y=ni 11
  o=ʁiskə=də=bʁy=le=y=nə=sə=ɡɔ̃=də=ʃɑ̃sə 11
  nɔ̃=nɔ̃=nɔ̃=nɔ̃=nɔ̃=nɔ̃=ʒεbə=zwɛ̃=də=twa=ʃe=ʁi 12
  ʒə=kʁwa=zɑ̃=kɔʁə=kə=nu=pu=vɔ̃=zε=tʁəɑ̃=sɑ̃blə 11
  si=nu=kʁwa=jɔ̃kə=lə=ve=ʁi=ta=bləa=muʁ=na=pa=də=fɛ̃ 14
  nudə=vʁjɔ̃=sa=vwaʁ=kə=nɔ=tʁəa=muʁ=ε=tɛ̃=fi=ni 12

PostScriptum

donner moi votre avis sur totu mes poeme svp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/01/2004 00:00Amour Toujours

pourquoi tu n ecrit pas tes propre poeme ce serait bien mieu...
surtout si c pour mettre "i still believe" de Mariah Carey
sur ce bonne continuation