Poème-France.com

Poeme : La Fin. .La Fin. .

Je prend le bleu parce que c’est ta couleur préféré
Je mangerai du macaronie parce que c’est ton mets favori
Chanceuse j’étais
Perdu je suis
Aujourd’hui quand tu ma dit que tout étais fini
J’ai vu tout nos souvenir passer
Ils sont tous parti avec toi
Les bon comme les mauvais
Bien sur ils resteront a jamais ds mon cœur
Mais plus jamais ils ne seront présent
C se qui me fait le plus mal. .
Plus jamais je me coucherai collé sur toi
Pour regarder la télé, la ou j’étais si bien
La ou tout étais parfait ou rien ne me touchait
Je t’aime mikael
Ces mots on toujours été sincère.
Même si notre histoire n’a pas tjr été rose
Nous avons passer des moment inoubliable
Et au fil du temps mon amour pour toi a toujour
Su rester très fort
Maintenant que je connais la cause exact de ton départ
Je veux que tu saches que tu as eu et auras toujours
Une très grande place dans mon cœur
Pour moi c’étais une place d’honneur
Et jamais je n’aurais voulu que personne d’autre que toi occupe
Cette place elle étais faite pour ton amour
Tu me manque

Tite fleur
Mykie

PostScriptum

l’amour fait mal


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pʁɑ̃ lə blø paʁsə kə sε ta kulœʁ pʁefeʁe
ʒə mɑ̃ʒəʁε dy makaʁɔni paʁsə kə sε tɔ̃ mεt favɔʁi
ʃɑ̃søzə ʒetε
pεʁdy ʒə sɥi
oʒuʁdɥi kɑ̃ ty ma di kə tut- etε fini
ʒε vy tu no suvəniʁ pase
il sɔ̃ tus paʁti avεk twa
lε bɔ̃ kɔmə lε movε
bjɛ̃ syʁ il ʁεstəʁɔ̃ a ʒamε de εs mɔ̃ kœʁ
mε plys ʒamεz- il nə səʁɔ̃ pʁezɑ̃
se sə ki mə fε lə plys mal.
plys ʒamε ʒə mə kuʃəʁε kɔle syʁ twa
puʁ ʁəɡaʁde la tele, la u ʒetε si bjɛ̃
la u tut- etε paʁfε u ʁjɛ̃ nə mə tuʃε
ʒə tεmə mikael
sε moz- ɔ̃ tuʒuʁz- ete sɛ̃sεʁə.
mεmə si nɔtʁə istwaʁə na pa te ʒi εʁ ete ʁozə
nuz- avɔ̃ pase dε mɔmɑ̃ inubljablə
e o fil dy tɑ̃ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa a tuʒuʁ
sy ʁεste tʁε fɔʁ
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə kɔnε la kozə εɡzakt də tɔ̃ depaʁ
ʒə vø kə ty saʃə kə ty a y e oʁa tuʒuʁ
ynə tʁε ɡʁɑ̃də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
puʁ mwa setεz- ynə plasə dɔnœʁ
e ʒamε ʒə noʁε vuly kə pεʁsɔnə dotʁə kə twa ɔkypə
sεtə plasə εllə etε fεtə puʁ tɔ̃n- amuʁ
ty mə mɑ̃kə

titə flœʁ