Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Ou Es Tu Mikael ?

Poème Souffrance
Publié le 10/09/2005 16:32

L'écrit contient 140 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mykie

Ou Es Tu Mikael ?

Embrouiller
Je vois.
Mon cou ne suporte plus ma tete
Mes yeux tourne tout seul ds leur orbit
Jveux voir mikael

Coucher sur mon dos
Qui a lalure dune bascule
Jréussi pas a me tenir
Entre les 2
Je par a moitié

Tu crie !
Je revien
Tu parle je men vais
Tu frappe je me cache

Tu prend la masse lourde
Que jai sur mon corp
Et tu parle si fort
Jai peur
Je veux pleurer
Mes yeux bouge trop
Je ne peux les désescher

Tu es par dessu ma bascule
Mais tu me serre telement fort
Ques qui se passe
’Arrete jai mal’
« C normale ak sque ta pris »

Je voudrais courir
Mais ma masse nest pas capable
De diriger mes jambe
Jvoudrais le voir
Mais mes yeux tourne trop vite
Mikael ? ou es tu
Jai besoin. . jai peur…
 • Pieds Hyphénique: Ou Es Tu Mikael ?

  em=brouil=ler 3
  je=vois 2
  mon=cou=ne=su=porte=plus=ma=tete 8
  mes=yeux=tourne=tout=seul=d=s=leur=or=bit 10
  jveux=voir=mi=kael 4

  cou=cher=sur=mon=dos 5
  qui=a=la=lure=dune=bas=cule 7
  jréus=si=pas=a=me=te=nir 7
  en=tre=les=deux 4
  je=par=a=moi=ti=é 6

  tu=crie 2
  je=re=vien 3
  tu=par=le=je=men=vais 6
  tu=frap=pe=je=me=cache 6

  tu=prend=la=mas=se=lourde 6
  que=jai=sur=mon=corp 5
  et=tu=par=le=si=fort 6
  jai=peur 2
  je=veux=pleu=rer 4
  mes=y=eux=bou=ge=trop 6
  je=ne=peux=les=déses=cher 6

  tu=es=par=des=su=ma=bas=cule 8
  mais=tu=me=serre=te=le=ment=fort 8
  ques=qui=se=pas=se 5
  ar=re=te=jai=mal 5
  c=nor=maleak=s=que=ta=pris 8

  je=vou=drais=cou=rir 5
  mais=ma=mas=se=nest=pas=ca=pable 8
  de=di=ri=ger=mes=jam=be 7
  jvou=drais=le=voir 4
  mais=mes=y=eux=tour=ne=trop=vite 8
  mi=kael=ou=es=tu 5
  jai=be=soin=jai=peur 5
 • Phonétique : Ou Es Tu Mikael ?

  ɑ̃bʁuje
  ʒə vwa.
  mɔ̃ ku nə sypɔʁtə plys ma tətə
  mεz- iø tuʁnə tu səl de εs lœʁ ɔʁbi
  ʒvø vwaʁ mikael

  kuʃe syʁ mɔ̃ do
  ki a lalyʁə dynə baskylə
  ʒʁeysi pa a mə təniʁ
  ɑ̃tʁə lε dø
  ʒə paʁ a mwatje

  ty kʁi !
  ʒə ʁəvjɛ̃
  ty paʁlə ʒə mεn vε
  ty fʁapə ʒə mə kaʃə

  ty pʁɑ̃ la masə luʁdə
  kə ʒε syʁ mɔ̃ kɔʁp
  e ty paʁlə si fɔʁ
  ʒε pœʁ
  ʒə vø pləʁe
  mεz- iø buʒə tʁo
  ʒə nə pø lε dezεʃe

  ty ε paʁ dəsy ma baskylə
  mε ty mə seʁə tələmɑ̃ fɔʁ
  k ki sə pasə
  aʁətə ʒε mal
  « k nɔʁmalə ak skə ta pʁis »

  ʒə vudʁε kuʁiʁ
  mε ma masə nεst pa kapablə
  də diʁiʒe mε ʒɑ̃bə
  ʒvudʁε lə vwaʁ
  mε mεz- iø tuʁnə tʁo vitə
  mikael ? u ε ty
  ʒε bəzwɛ̃. ʒε pœʁ…
 • Pieds Phonétique : Ou Es Tu Mikael ?

  ɑ̃=bʁu=j=e 4
  ʒə=vwa 2
  mɔ̃=kunə=sy=pɔʁ=tə=plys=ma=tə=tə 9
  mε=ziø=tuʁnə=tu=səl=de=ε=sə=lœʁ=ɔʁ=bi 11
  ʒvø=vwaʁ=mi=ka=el 5

  ku=ʃe=syʁ=mɔ̃=do 5
  ki=a=lalyʁə=dy=nə=bas=kylə 7
  ʒʁe=y=si=pa=amə=tə=niʁ 7
  ɑ̃=tʁə=lε=dø 4
  ʒə=paʁ=a=mwa=tje 5

  ty=kʁi 2
  ʒə=ʁə=vj=ɛ̃ 4
  ty=paʁlə=ʒə=mεn=vε 5
  ty=fʁapə=ʒə=mə=kaʃə 5

  ty=pʁɑ̃=la=masə=luʁdə 5
  kə=ʒε=syʁ=mɔ̃=kɔʁp 5
  e=ty=paʁlə=si=fɔʁ 5
  ʒε=pœ=ʁə 3
  ʒə=vø=plə=ʁe 4
  mε=ziø=buʒə=tʁo 4
  ʒə=nə=pø=lε=de=zε=ʃe 7

  ty=ε=paʁdə=sy=ma=bas=kylə 7
  mε=tymə=se=ʁə=tə=lə=mɑ̃=fɔʁ 8
  k=ki=sə=pasə 4
  aʁə=tə=ʒε=mal 4
  k=nɔʁmaləak=skə=ta=pʁis 6

  ʒə=vu=dʁε=ku=ʁiʁ 5
  mε=ma=masə=nεst=pa=kapablə 6
  də=di=ʁi=ʒe=mε=ʒɑ̃bə 6
  ʒvu=dʁε=lə=vwaʁ 4
  mε=mε=ziø=tuʁnə=tʁovitə 5
  mi=ka=el=u=ε=ty 6
  ʒεbə=zwɛ̃=ʒε=pœʁ 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.