Univers de poésie d'un auteur

Poème:One Shot

Le Poème

En voulant que tu n’Est pas de peine. . ni de mal
Je tan fait le double. .
Je ne suis pas capable de te dire one shot
Que je t’aime plus. . jai toujours un léger doute en moi. .
Mais y faut pas jle laisse paraitre je sai bien
Mais c plus fort que moi. .
Parce que je ne suis pas capable de m’imaginer,
Ni penser et encore moi de te voir
Souffrir. .
Je suis désoler. . on es pas parfait je sai bien
Mais la cause de cette faiblesse je
Pense savoir dout elle provient. .
Et j’y tien parce que je veux que sa change. . mais c’est tellement dure. .
Elle provient tellement de profond a l’interieur de moi
Ce manque de confiance vien de loin. .
Quand j’étais encore petite. . et la raison qui doit me diférancier
Des autre c’est
Les image des nombreuse fois. .
Qui me revienne aujourd’hui et sa, sa me tue !

----->Tite fleur
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mykie

Poète Mykie

Mykie a publié sur le site 73 écrits. Mykie est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: One Shoten=vou=lant=que=tu=nest=pas=de=pei=ne=ni=de=mal 13
je=tan=fait=le=dou=ble 6
je=ne=suis=pas=ca=pable=de=te=di=reo=ne=shot 12
que=je=taime=plus=jai=tou=jours=un=lé=ger=dou=teen=moi 13
mais=y=faut=pas=j=le=laisse=pa=rai=tre=je=sai=bien 13
mais=c=plus=fort=que=moi 6
par=ce=que=je=ne=suis=pas=ca=pable=de=mi=ma=gi=ner 14
ni=pen=ser=et=en=core=moi=de=te=voir 10
souf=frir 2
je=suis=dé=so=ler=on=es=pas=par=fait=je=sai=bien 13
mais=la=cau=se=de=cette=fai=bles=se=je 10
pen=se=sa=voir=dout=el=le=pro=vient 9
et=jy=tien=par=ce=que=je=veux=que=sa=change=mais=cest=tel=le=ment=dure 17
elle=pro=vient=tel=le=ment=de=pro=fond=a=linte=rieur=de=moi 14
ce=man=que=de=con=fian=ce=vien=de=loin 10
quand=jé=tais=en=core=pe=tite=et=la=rai=son=qui=doit=me=di=fé=ran=cier 18
des=au=tre=cest 4
les=i=ma=ge=des=nom=breu=se=fois 9
qui=me=re=vienneau=jourdhui=et=sa=sa=me=tue 10

su=pé=ri=eur=ti=te=fleur 7
Phonétique : One Shotɑ̃ vulɑ̃ kə ty nε pa də pεnə. ni də mal
ʒə tɑ̃ fε lə dublə.
ʒə nə sɥi pa kapablə də tə diʁə ɔnə ʃo
kə ʒə tεmə plys. ʒε tuʒuʁz- œ̃ leʒe dutə ɑ̃ mwa.
mεz- i fo pa ʒlə lεsə paʁεtʁə ʒə sε bjɛ̃
mε se plys fɔʁ kə mwa.
paʁsə kə ʒə nə sɥi pa kapablə də mimaʒine,
ni pɑ̃se e ɑ̃kɔʁə mwa də tə vwaʁ
sufʁiʁ.
ʒə sɥi dezɔle. ɔ̃n- ε pa paʁfε ʒə sε bjɛ̃
mε la kozə də sεtə fεblεsə ʒə
pɑ̃sə savwaʁ du εllə pʁɔvjɛ̃.
e ʒi tjɛ̃ paʁsə kə ʒə vø kə sa ʃɑ̃ʒə. mε sε tεllmɑ̃ dyʁə.
εllə pʁɔvjɛ̃ tεllmɑ̃ də pʁɔfɔ̃t- a lɛ̃təʁjœʁ də mwa
sə mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə vjɛ̃ də lwɛ̃.
kɑ̃ ʒetεz- ɑ̃kɔʁə pətitə. e la ʁεzɔ̃ ki dwa mə difeʁɑ̃sje
dεz- otʁə sε
lεz- imaʒə dε nɔ̃bʁøzə fwa.
ki mə ʁəvjεnə oʒuʁdɥi e sa, sa mə tɥ !

sypeʁjœʁ titə flœʁ
Syllabes Phonétique : One Shotɑ̃=vu=lɑ̃kə=ty=nε=pa=də=pε=nə=ni=də=mal 12
ʒə=tɑ̃=fε=lə=du=blə 6
ʒə=nə=sɥi=pa=ka=pablə=də=tə=di=ʁəɔ=nə=ʃo 12
kə=ʒə=tεmə=plys=ʒε=tu=ʒuʁ=zœ̃=le=ʒe=du=təɑ̃=mwa 13
mε=zi=fo=pa=ʒlə=lεsə=pa=ʁε=tʁə=ʒə=sε=bjɛ̃ 12
mε=se=plys=fɔʁ=kə=mwa 6
paʁsə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=ka=pa=blə=də=mi=ma=ʒi=ne 14
ni=pɑ̃=se=e=ɑ̃=kɔʁ=ə=mwa=də=tə=vwaʁ 11
su=fʁiʁ 2
ʒə=sɥi=de=zɔ=le=ɔ̃=nε=pa=paʁ=fεʒə=sε=bjɛ̃ 12
mε=la=ko=zə=də=sε=tə=fε=blε=sə=ʒə 11
pɑ̃=sə=sa=vwaʁ=du=εl=lə=pʁɔ=vj=ɛ̃ 10
e=ʒi=tjɛ̃=paʁsə=kə=ʒə=vø=kə=sa=ʃɑ̃=ʒə=mε=sε=tεl=lmɑ̃=dyʁə 16
εllə=pʁɔ=vjɛ̃=tεl=lmɑ̃də=pʁɔ=fɔ̃=ta=lɛ̃=tə=ʁjœʁ=də=mwa 13
sə=mɑ̃=kə=də=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə=vjɛ̃=də=lwɛ̃ 11
kɑ̃=ʒe=tε=zɑ̃=kɔʁə=pə=ti=tə=e=la=ʁε=zɔ̃=ki=dwa=mə=di=fe=ʁɑ̃=sje 19
dε=zo=tʁə=sε 4
lε=zi=ma=ʒə=dε=nɔ̃=bʁø=zə=fwa 9
kimə=ʁə=vjε=nə=o=ʒuʁ=dɥi=e=sa=sa=mə=tɥ 12

sy=pe=ʁjœ=ʁə=ti=tə=flœʁ 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Souffrance
Du 30/09/2005 00:00

L'écrit contient 162 mots qui sont répartis dans 2 strophes.