Poeme : Jai Besoin

Jai Besoin

LovE
Ce mot j’en ai besoin
J’ai besoin de me le faire dire tendrement
Me cuchoter que lon m’aime
Dis le moi
J’en ai besoin !

Sa me manque. . tout les jours j’y pense
A Ce moment de silence qui existe maintenant

Depuis que je ne suis plus avec toi tout a changer
Tu me manque !
J’ai besoin de toi !
Je te veux

Je veux me coller contre toi
Tu étais fait pour mon corp
Je trouvais toujours une position
Pour etre bien pret de toi

Maintenant, aujourd’hui avec lui
Je n’en trouve pas. .
Rare sont les moments ou je me suis senti
Comme j’étais toujours avec toi !

J’ai besoin de toi !
J’ai besoin de ton amour, de ton réconfort,
De ta maturité, de la confiance en moi
Que tu pouvait me procurer,

De tes lèvres sur les miennes
Qui me procurait tout l’énergie dont j’avais besoin
Pour rire et être heureuse,
De ton torse pour retrouver la force d’etre,
De tes bras pour ravoir ta chaleur, ta lumière. .

Pour retrouver l’envellope de bonheur,
D’amour et de confiance
Que tu me procurait.

De tes oreilles pour leur écoute si précieuse,
De tes yeux pour m’enfoncer
Au creux de ton âme

J’ai besoin de toi
De n’importe quel facon
Tu me manque


La nuit je rêve a toi. .
Je rêve de tes lèvre de tes bras
Je me réveille et tu n’es pas la
Et ne le sera pas demain non plus.

J’étais bien avec toi
Et tout se qu’on a vécu étais merveilleux
Je pensais pouvoir passer a autre chose. .
Mais je crois que je me suis totalement trompé
J’ai maintenant un grand vide en moi
_On dirait que jai remplacer le réel
Par du fictif__

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jai Besoin

  lo=ve 2
  ce=mot=jen=ai=be=soin 6
  jai=be=soin=de=me=le=faire=di=re=ten=dre=ment 12
  me=cu=cho=ter=que=lon=mai=me 8
  dis=le=moi 3
  jen=ai=be=soin 4

  sa=me=manque=tout=les=jours=jy=pen=se 9
  a=ce=moment=de=si=len=ce=qui=exis=te=main=te=nant 13

  de=puis=que=je=ne=suis=plus=a=vec=toi=tout=a=chan=ger 14
  tu=me=man=que 4
  jai=be=soin=de=toi 5
  je=te=veux 3

  je=veux=me=col=ler=con=tre=toi 8
  tu=é=tais=fait=pour=mon=corp 7
  je=trou=vais=tou=jours=une=po=si=ti=on 10
  pour=e=tre=bien=pret=de=toi 7

  main=te=nant=au=jourd=hui=a=vec=lui 9
  je=nen=trou=ve=pas 5
  rare=sont=les=mo=ments=ou=je=me=suis=sen=ti 11
  com=me=jé=tais=tou=jours=a=vec=toi 9

  jai=be=soin=de=toi 5
  jai=be=soin=de=ton=a=mour=de=ton=ré=con=fort 12
  de=ta=ma=tu=ri=té=de=la=con=fianceen=moi 11
  que=tu=pou=vait=me=pro=cu=rer 8

  de=tes=lè=vres=sur=les=mien=nes 8
  qui=me=pro=cu=rait=tout=l=éner=gie=dont=ja=vais=be=soin 14
  pour=ri=re=et=ê=tre=heu=reuse 8
  de=ton=torse=pour=re=trou=ver=la=for=ce=de=tre 12
  de=tes=bras=pour=ra=voir=ta=cha=leur=ta=lu=mière 12

  pour=re=trou=ver=len=vel=lope=de=bon=heur 10
  da=mour=et=de=con=fi=an=ce 8
  que=tu=me=pro=cu=rait 6

  de=tes=o=reilles=pour=leur=é=cou=te=si=pré=cieuse 12
  de=tes=y=eux=pour=men=fon=cer 8
  au=creux=de=ton=âme 5

  jai=be=soin=de=toi 5
  de=nim=por=te=quel=fa=con 7
  tu=me=manque 3
  1

  la=nuit=je=rê=ve=a=toi 7
  je=rêve=de=tes=lè=vre=de=tes=bras 9
  je=me=ré=veilleet=tu=nes=pas=la 8
  et=ne=le=se=ra=pas=de=main=non=plus 10

  jé=tais=bien=a=vec=toi 6
  et=tout=se=quon=a=vé=cu=é=tais=mer=veilleux 11
  je=pen=sais=pou=voir=pas=ser=a=autre=chose 10
  mais=je=crois=que=je=me=suis=to=tale=ment=trom=pé 12
  jai=mainte=nant=un=grand=vi=deen=moi 8
  sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=on=di=rait=que=jai=rem=pla=cer=le=réel 19
  par=du=fic=tif=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 16
 • Phonétique : Jai Besoin

  lɔvə
  sə mo ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də mə lə fεʁə diʁə tɑ̃dʁəmɑ̃
  mə kyʃɔte kə lɔ̃ mεmə
  di lə mwa
  ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃ !

  sa mə mɑ̃kə. tu lε ʒuʁ ʒi pɑ̃sə
  a sə mɔmɑ̃ də silɑ̃sə ki εɡzistə mɛ̃tənɑ̃

  dəpɥi kə ʒə nə sɥi plysz- avεk twa tut- a ʃɑ̃ʒe
  ty mə mɑ̃kə !
  ʒε bəzwɛ̃ də twa !
  ʒə tə vø

  ʒə vø mə kɔle kɔ̃tʁə twa
  ty etε fε puʁ mɔ̃ kɔʁp
  ʒə tʁuvε tuʒuʁz- ynə pozisjɔ̃
  puʁ εtʁə bjɛ̃ pʁε də twa

  mɛ̃tənɑ̃, oʒuʁdɥi avεk lɥi
  ʒə nɑ̃ tʁuvə pa.
  ʁaʁə sɔ̃ lε mɔmɑ̃z- u ʒə mə sɥi sɑ̃ti
  kɔmə ʒetε tuʒuʁz- avεk twa !

  ʒε bəzwɛ̃ də twa !
  ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃n- amuʁ, də tɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁ,
  də ta matyʁite, də la kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
  kə ty puvε mə pʁɔkyʁe,

  də tε lεvʁə- syʁ lε mjεnə
  ki mə pʁɔkyʁε tu lenεʁʒi dɔ̃ ʒavε bəzwɛ̃
  puʁ ʁiʁə e εtʁə œʁøzə,
  də tɔ̃ tɔʁsə puʁ ʁətʁuve la fɔʁsə dεtʁə,
  də tε bʁa puʁ ʁavwaʁ ta ʃalœʁ, ta lymjεʁə.

  puʁ ʁətʁuve lɑ̃vεllɔpə də bɔnœʁ,
  damuʁ e də kɔ̃fjɑ̃sə
  kə ty mə pʁɔkyʁε.

  də tεz- ɔʁεjə puʁ lœʁ ekutə si pʁesjøzə,
  də tεz- iø puʁ mɑ̃fɔ̃se
  o kʁø də tɔ̃n- amə

  ʒε bəzwɛ̃ də twa
  də nɛ̃pɔʁtə kεl fakɔ̃
  ty mə mɑ̃kə


  la nɥi ʒə ʁεvə a twa.
  ʒə ʁεvə də tε lεvʁə də tε bʁa
  ʒə mə ʁevεjə e ty nε pa la
  e nə lə səʁa pa dəmɛ̃ nɔ̃ plys.

  ʒetε bjɛ̃ avεk twa
  e tu sə kɔ̃n- a veky etε mεʁvεjø
  ʒə pɑ̃sε puvwaʁ pase a otʁə ʃozə.
  mε ʒə kʁwa kə ʒə mə sɥi tɔtaləmɑ̃ tʁɔ̃pe
  ʒε mɛ̃tənɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ vidə ɑ̃ mwa
  suliɲe suliɲe suliɲe ɔ̃ diʁε kə ʒε ʁɑ̃plase lə ʁeεl
  paʁ dy fiktif suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
 • Syllabes Phonétique : Jai Besoin

  lɔ=və 2
  sə=mo=ʒɑ̃=nε=bə=zwɛ̃ 6
  ʒεbə=zwɛ̃=də=mə=lə=fε=ʁə=di=ʁə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 12
  mə=ky=ʃɔ=te=kə=lɔ̃=mε=mə 8
  di=lə=mwa 3
  ʒɑ̃=nε=bə=zwɛ̃ 4

  sa=mə=mɑ̃=kə=tu=lε=ʒuʁ=ʒi=pɑ̃=sə 10
  asə=mɔ=mɑ̃=də=si=lɑ̃sə=ki=εɡ=zis=tə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 13

  dəp=ɥikə=ʒə=nə=sɥi=plys=za=vεk=twa=tu=ta=ʃɑ̃=ʒe 13
  ty=mə=mɑ̃=kə 4
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  ʒə=tə=vø 3

  ʒə=vø=mə=kɔ=le=kɔ̃=tʁə=twa 8
  ty=e=tε=fε=puʁ=mɔ̃=kɔʁp 7
  ʒə=tʁu=vε=tu=ʒuʁ=zy=nə=po=zi=sjɔ̃ 10
  puʁ=ε=tʁə=bj=ɛ̃=pʁε=də=twa 8

  mɛ̃tə=nɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi=a=vεk=lɥi 8
  ʒə=nɑ̃=tʁu=və=pa 5
  ʁaʁə=sɔ̃=lε=mɔ=mɑ̃=zu=ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti 11
  kɔmə=ʒe=tε=tu=ʒuʁ=za=vεk=twa 8

  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  ʒεbə=zwɛ̃=də=tɔ̃=na=muʁ=də=tɔ̃=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 11
  də=ta=ma=ty=ʁi=te=də=la=kɔ̃=fjɑ̃səɑ̃=mwa 11
  kə=ty=pu=vε=mə=pʁɔ=ky=ʁe 8

  də=tε=lε=vʁə=syʁ=lε=mjε=nə 8
  kimə=pʁɔ=ky=ʁε=tu=le=nεʁ=ʒi=dɔ̃=ʒa=vε=bə=zwɛ̃ 13
  puʁ=ʁi=ʁə=e=ε=tʁə=œ=ʁøzə 8
  də=tɔ̃=tɔʁsə=puʁ=ʁə=tʁu=ve=la=fɔʁ=sə=dεtʁə 11
  də=tε=bʁa=puʁ=ʁa=vwaʁ=ta=ʃa=lœʁ=ta=ly=mjεʁə 12

  puʁʁə=tʁu=ve=lɑ̃=vεl=lɔ=pə=də=bɔ=nœʁ 10
  da=muʁ=e=də=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 8
  kə=ty=mə=pʁɔ=ky=ʁε 6

  də=tε=zɔ=ʁεjə=puʁ=lœʁ=e=kutə=si=pʁe=sjøzə 11
  də=tε=zi=ø=puʁ=mɑ̃=fɔ̃=se 8
  o=kʁø=də=tɔ̃=na=mə 6

  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  də=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεl=fa=kɔ̃ 7
  ty=mə=mɑ̃=kə 4
  1

  la=nɥi=ʒə=ʁε=və=a=twa 7
  ʒə=ʁεvə=də=tε=lε=vʁə=də=tε=bʁa 9
  ʒə=mə=ʁe=vεjəe=ty=nε=pa=la 8
  e=nə=lə=sə=ʁa=padə=mɛ̃=nɔ̃=plys 9

  ʒe=tε=bj=ɛ̃=a=vεk=twa 7
  e=tusə=kɔ̃=na=ve=ky=e=tε=mεʁ=vε=jø 11
  ʒə=pɑ̃=sε=pu=vwaʁ=pase=a=o=tʁə=ʃozə 10
  mεʒə=kʁwa=kə=ʒə=mə=sɥi=tɔ=ta=lə=mɑ̃=tʁɔ̃=pe 12
  ʒε=mɛ̃tə=nɑ̃=œ̃=ɡʁɑ̃=vi=dəɑ̃=mwa 8
  su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=ɔ̃=di=ʁεkə=ʒε=ʁɑ̃=pla=se=lə=ʁe=εl 19
  paʁ=dy=fik=tif=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 16

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Départ
Publié le 30/09/2005 00:00

L'écrit contient 308 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Mykie

Récompense

0
0
0