Poeme : Pourquoi Toujours Moi ?

Pourquoi Toujours Moi ?

Qu’es-ce que j’ai ?
Pourquoi toujours moi ?
Pourquoi on parle toujours de moi
C koi ? j’ai pas le droit de l’aimer

Je sai pas moi s’quya dit ou fait avant
Mais crime ques que sa peut ben
Vous faire que je sois avec ? ?
Pourquoi toujours parler de sa ? de moi ?
J’ai rien ! merde je capote tu ou koi ?

Me semble que persone a l’école
Parle des couple. . on dirait que
Toule monde parle toujours du mien
C po de vos afaire se que je vis
Les choix que je fais c’est les miens

Je sai que c’est pas moi qui crie le plus fort
Mais justement. .
On devrais parler moin de se que je fais. .

Et lui, je suis avec maintenant
Avec tous se que le monde lui disent et
Se qui est déja arriver
Je comprend qu’il est de la misere a croire
Que là je l’aime vraiment fort !

Mais pkoi qui fo toujours qu’un chieux
Aille dire que j’ai faite sa ou sa
Quand ya jamais rien de vrai
Moi je sai que les autres ne m’empêcheront pas
D’être avec toi. . y vont me détruire sa je sai
Mais tu restera toujours dans mon cœur
Tant que se qu’il diront ne sera pas vrai
Tu sera ma porte de sortie. .

Mais toi ? réusira tu a croire que tous
Se que tu entends est faux
Vaige réussir a te le prouver
Seulement par ma parole avec aucune
Vrai preuve que tout sa n’est pas vrai. .
J’me le demande la. .
Et j’ai tellement peur de te perdre encore. .
Par ma faute ou par les autres…

Alors j’aimerais que tu me crois. . tu verra
Le temps m’aidera. . il est mon ami et te montrera
Que tu peux me faire confiance
Je ne te niaiserai pas, je t’aime
Je veux te garde,
Je veux continuer a être dans tes bras. . et
Sa tant que tu voudras de moi. .

Jtaime vraiment fort !
Réelement je resent qqc de très fort pour toi
J’Tadore. . j0

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi Toujours Moi ?

  ques=ce=que=jai 4
  pour=quoi=tou=jours=moi 5
  pour=quoi=on=par=le=tou=jours=de=moi 9
  c=koi=jai=pas=le=droit=de=lai=mer 9

  je=sai=pas=moi=s=quya=dit=ou=fait=a=vant 11
  mais=cri=me=ques=que=sa=peut=ben 8
  vous=fai=re=que=je=sois=a=vec 8
  pour=quoi=tou=jours=par=ler=de=sa=de=moi 10
  jai=rien=merde=je=ca=pote=tu=ou=koi 9

  me=sem=ble=que=per=sonea=lé=cole 8
  par=le=des=couple=on=di=rait=que 8
  toule=mon=de=par=le=tou=jours=du=mien 9
  c=po=de=vos=a=faire=se=que=je=vis 10
  les=choix=que=je=fais=cest=les=miens 8

  je=sai=que=cest=pas=moi=qui=crie=le=plus=fort 11
  mais=jus=te=ment 4
  on=de=vrais=par=ler=moin=de=se=que=je=fais 11

  et=lui=je=suis=a=vec=mainte=nant 8
  a=vec=tous=se=que=le=monde=lui=di=sent=et 11
  se=qui=est=dé=ja=ar=ri=ver 8
  je=com=prend=quil=est=de=la=mise=rea=croire 10
  que=là=je=lai=me=vrai=ment=fort 8

  mais=p=koi=qui=fo=tou=jours=quun=chieux 9
  aille=dire=que=jai=fai=te=sa=ou=sa 9
  quand=ya=ja=mais=rien=de=vrai 7
  moi=je=sai=que=les=autres=ne=mem=pêche=ront=pas 11
  dêtrea=vec=toi=y=vont=me=dé=trui=re=sa=je=sai 12
  mais=tu=res=te=ra=tou=jours=dans=mon=cœur 10
  tant=que=se=quil=di=ront=ne=se=ra=pas=vrai 11
  tu=se=ra=ma=porte=de=sor=tie 8

  mais=toi=réu=si=ra=tu=a=croire=que=tous 10
  se=que=tu=en=tends=est=faux 7
  vaige=réus=sir=a=te=le=prou=ver 8
  seule=ment=par=ma=pa=ro=lea=vec=au=cune 10
  vrai=preuve=que=tout=sa=nest=pas=vrai 8
  jme=le=de=man=de=la 6
  et=jai=tel=le=ment=peur=de=te=perdreen=core 10
  par=ma=fau=te=ou=par=les=autres 8

  a=lors=jaime=rais=que=tu=me=crois=tu=ver=ra 11
  le=temps=maide=ra=il=est=mon=a=mi=et=te=mon=tre=ra 14
  que=tu=peux=me=fai=re=con=fiance 8
  je=ne=te=niaise=rai=pas=je=taime 8
  je=veux=te=gar=de 5
  je=veux=con=ti=nuer=a=être=dans=tes=bras=et 11
  sa=tant=que=tu=vou=dras=de=moi 8

  jtai=me=vrai=ment=fort 5
  réele=ment=je=re=sent=q=q=c=de=très=fort=pour=toi 13
  jta=do=re=j=zé=ro 6
 • Phonétique : Pourquoi Toujours Moi ?

  kε sə kə ʒε ?
  puʁkwa tuʒuʁ mwa ?
  puʁkwa ɔ̃ paʁlə tuʒuʁ də mwa
  se kwa ? ʒε pa lə dʁwa də lεme

  ʒə sε pa mwa skia di u fε avɑ̃
  mε kʁimə k kə sa pø bεn
  vu fεʁə kə ʒə swaz- avεk ? ?
  puʁkwa tuʒuʁ paʁle də sa ? də mwa ?
  ʒε ʁjɛ̃ ! mεʁdə ʒə kapɔtə ty u kwa ?

  mə sɑ̃blə kə pεʁsɔnə a lekɔlə
  paʁlə dε kuplə. ɔ̃ diʁε kə
  tulə mɔ̃də paʁlə tuʒuʁ dy mjɛ̃
  se po də voz- afεʁə sə kə ʒə vis
  lε ʃwa kə ʒə fε sε lε mjɛ̃

  ʒə sε kə sε pa mwa ki kʁi lə plys fɔʁ
  mε ʒystəmɑ̃.
  ɔ̃ dəvʁε paʁle mwɛ̃ də sə kə ʒə fε.

  e lɥi, ʒə sɥiz- avεk mɛ̃tənɑ̃
  avεk tus sə kə lə mɔ̃də lɥi dize e
  sə ki ε deʒa aʁive
  ʒə kɔ̃pʁɑ̃ kil ε də la mizəʁə a kʁwaʁə
  kə la ʒə lεmə vʁεmɑ̃ fɔʁ !

  mε pkwa ki fo tuʒuʁ kœ̃ ʃjø
  ajə diʁə kə ʒε fεtə sa u sa
  kɑ̃t- ia ʒamε ʁjɛ̃ də vʁε
  mwa ʒə sε kə lεz- otʁə- nə mɑ̃pεʃəʁɔ̃ pa
  dεtʁə avεk twa. i vɔ̃ mə detʁɥiʁə sa ʒə sε
  mε ty ʁεstəʁa tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  tɑ̃ kə sə kil diʁɔ̃ nə səʁa pa vʁε
  ty səʁa ma pɔʁtə də sɔʁti.

  mε twa ? ʁeyziʁa ty a kʁwaʁə kə tus
  sə kə ty ɑ̃tɑ̃z- ε fo
  vεʒə ʁeysiʁ a tə lə pʁuve
  sələmɑ̃ paʁ ma paʁɔlə avεk okynə
  vʁε pʁəvə kə tu sa nε pa vʁε.
  ʒmə lə dəmɑ̃də la.
  e ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də tə pεʁdʁə ɑ̃kɔʁə.
  paʁ ma fotə u paʁ lεz- otʁə…

  alɔʁ ʒεməʁε kə ty mə kʁwa. ty veʁa
  lə tɑ̃ mεdəʁa. il ε mɔ̃n- ami e tə mɔ̃tʁəʁa
  kə ty pø mə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒə nə tə njεzəʁε pa, ʒə tεmə
  ʒə vø tə ɡaʁdə,
  ʒə vø kɔ̃tinɥe a εtʁə dɑ̃ tε bʁa. e
  sa tɑ̃ kə ty vudʁa də mwa.

  ʒtεmə vʁεmɑ̃ fɔʁ !
  ʁeələmɑ̃ ʒə ʁəse ky ky se də tʁε fɔʁ puʁ twa
  ʒtadɔʁə. ʒi zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi Toujours Moi ?

  kε=sə=kə=ʒε 4
  puʁ=kwa=tu=ʒuʁ=mwa 5
  puʁ=kwa=ɔ̃=paʁlə=tu=ʒuʁ=də=mwa 8
  se=kwa=ʒε=palə=dʁwa=də=lε=me 8

  ʒə=sε=pa=mwa=ski=a=di=u=fε=a=vɑ̃ 11
  mε=kʁi=mə=k=kə=sa=pø=bεn 8
  vu=fε=ʁə=kə=ʒə=swa=za=vεk 8
  puʁ=kwa=tu=ʒuʁ=paʁ=le=də=sa=də=mwa 10
  ʒε=ʁjɛ̃=mεʁdə=ʒə=ka=pɔ=tə=ty=u=kwa 10

  mə=sɑ̃blə=kə=pεʁ=sɔ=nəa=le=kɔlə 8
  paʁ=lə=dε=ku=plə=ɔ̃=di=ʁεkə 8
  tulə=mɔ̃=də=paʁ=lə=tu=ʒuʁ=dy=mjɛ̃ 9
  se=podə=vo=za=fεʁə=sə=kə=ʒə=vis 9
  lε=ʃwa=kə=ʒə=fε=sε=lε=mjɛ̃ 8

  ʒə=sεkə=sε=pa=mwa=ki=kʁi=lə=plys=fɔʁ 10
  mε=ʒys=tə=mɑ̃ 4
  ɔ̃də=vʁε=paʁ=le=mwɛ̃də=sə=kə=ʒə=fε 9

  e=lɥi=ʒə=sɥi=za=vεk=mɛ̃tə=nɑ̃ 8
  a=vεk=tus=sə=kə=lə=mɔ̃də=lɥi=di=ze=e 11
  sə=ki=ε=de=ʒa=a=ʁi=ve 8
  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=kil=εdə=la=mi=zə=ʁəa=kʁwaʁə 10
  kə=la=ʒə=lε=mə=vʁε=mɑ̃=fɔʁ 8

  mε=pkwa=ki=fo=tu=ʒuʁ=kœ̃=ʃjø 8
  ajə=diʁə=kə=ʒε=fε=tə=sa=u=sa 9
  kɑ̃=ti=a=ʒa=mε=ʁjɛ̃=də=vʁε 8
  mwaʒə=sε=kə=lε=zotʁə=nə=mɑ̃=pε=ʃə=ʁɔ̃=pa 11
  dεtʁəa=vεk=twa=i=vɔ̃=mə=det=ʁɥi=ʁə=sa=ʒə=sε 12
  mε=ty=ʁεstə=ʁa=tu=ʒuʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 9
  tɑ̃kə=sə=kil=di=ʁɔ̃nə=sə=ʁa=pa=vʁε 9
  tysə=ʁa=ma=pɔʁ=tə=də=sɔʁ=ti 8

  mε=twa=ʁe=y=zi=ʁa=ty=a=kʁwaʁə=kə=tus 11
  sə=kə=ty=ɑ̃=tɑ̃=zε=fo 7
  vεʒə=ʁe=y=siʁ=a=tə=lə=pʁu=ve 9
  sə=lə=mɑ̃=paʁ=ma=pa=ʁɔləa=vεk=okynə 9
  vʁεpʁə=və=kə=tu=sa=nε=pa=vʁε 8
  ʒmə=lə=də=mɑ̃=də=la 6
  e=ʒε=tεl=lmɑ̃=pœʁ=də=tə=pεʁdʁəɑ̃=kɔʁə 9
  paʁ=ma=fo=tə=u=paʁ=lε=zotʁə 8

  a=lɔʁ=ʒεmə=ʁε=kə=ty=mə=kʁwa=ty=ve=ʁa 11
  lə=tɑ̃=mεdə=ʁa=il=ε=mɔ̃=na=mi=e=tə=mɔ̃=tʁə=ʁa 14
  kə=ty=pø=mə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  ʒə=nə=tə=njεzə=ʁε=pa=ʒə=tεmə 8
  ʒə=vø=tə=ɡaʁ=də 5
  ʒə=vø=kɔ̃=tin=ɥe=a=εtʁə=dɑ̃=tε=bʁa=e 11
  sa=tɑ̃=kə=ty=vu=dʁa=də=mwa 8

  ʒtε=mə=vʁε=mɑ̃=fɔʁ 5
  ʁe=ə=lə=mɑ̃ʒə=ʁə=se=ky=ky=se=də=tʁε=fɔʁ=puʁ=twa 14
  ʒta=dɔ=ʁə=ʒi=ze=ʁo 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vérité
Publié le 29/09/2005 00:33

L'écrit contient 353 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mykie

Récompense

0
0
0