Poeme : Je Ne Sai Pas

Je Ne Sai Pas

Ce soir je t’ai faite tant de peine
J’en suis sincerement dsl
Ne me demande pas d’explication
Ne me demande pas pourquoi
Je ne sai pas
Je suis faible voila
Je ne sai pas se que j’ai faite
Je t’ai laisser la seul avec ta peine
Je suis vraiment nulle
Je ne sai pas pourquoi tu t’accroche tant a moi
J’ai tellement rien
Je sai que se soir ja t’ai énormément décu
Je ne me le pardonerai pas c sure
Comme toute les autre chose que j’ai faite d’ailleur
Non mais koi juste se soir j’ai faite full de peine a 2 gars
Sa me prend koi ?
C koi que j’ai pour agir ainsi
Je ne sai pas a koi je pensais se soir
Je lui parlais sans pouvoir te répondre et
En meme temps je ne l’écoutais que d’une oreille
Et voila je me retrouve ainsi
Les 2 gars qui m’aime le plus
Je les décois tout les 2 en meme temps en une seule soirée
Mais vous ne savez pas que je voulais seulement agir pour le mieux
Ok ! je ne me suis pas occuper de toi
Sa c vraiment le pire
Et j’aurais vraiment pas du lui parler
On dirait que de la facon que jagi je pense qua moi
Mais c’est tellement pas sa
J’ai toute faite chier j’ai vraiment toute rempirer a soir
J’mexcuse. .
Je t’aime se soir je le sai
C’est vraiment toi le gars que j’aime le plus et
Je sai que les 3 beaucoup sont vraiment revenu
Mais non c pas juste a cause de se que tu m’as écrit
Je ne t’aime pas par pitier
Quand j’ai lu tes message j’me sentais nul
Et la ! ! tu peux meme pas t’imaginer comment je me sens
J’me rentrerais entre les craque d’un plancher et j’y resterais
Je ne savais pas comment agir
C’est stupide je sai.
Mais y faudrait bien que je me rentre ds tete
Que je peux pas remonter le temps que ce qui est arriver
J’pense que je suis pas la seule a y avoir songé
Tout se que j’avais a faire c’étais de te réconforter
Me semble, réconforter la personne que tu aime ! ! ! !
C pas dure ! pourquoi jlai pas faite !
Je peux pas t’enlever se qui est arriver
C’est fini il n’est plus la et que tu aille dla peine
C’est se qu’il y a de plus normal
Mais que j’ten rajoute sa, sa l’est pas…
Tite fleur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Ne Sai Pas

  ce=soir=je=tai=fai=te=tant=de=pei=ne 10
  jen=suis=sin=ce=re=ment=d=s=l 9
  ne=me=de=mande=pas=dex=pli=ca=ti=on 10
  ne=me=de=man=de=pas=pour=quoi 8
  je=ne=sai=pas 4
  je=suis=fai=ble=voi=la 6
  je=ne=sai=pas=se=que=jai=fai=te 9
  je=tai=lais=ser=la=seul=a=vec=ta=peine 10
  je=suis=vrai=ment=nu=lle 6
  je=ne=sai=pas=pour=quoi=tu=tac=croche=tant=a=moi 12
  jai=tel=le=ment=rien 5
  je=sai=que=se=soir=ja=tai=é=nor=mément=dé=cu 12
  je=ne=me=le=par=do=ne=rai=pas=c=su=re 12
  comme=tou=te=les=au=tre=cho=se=que=jai=fai=te=dailleur 13
  non=mais=koi=jus=te=se=soir=jai=faite=full=de=pei=nea=deux=gars 15
  sa=me=prend=koi 4
  c=koi=que=jai=pour=a=gir=ain=si 9
  je=ne=sai=pas=a=koi=je=pen=sais=se=soir 11
  je=lui=par=lais=sans=pou=voir=te=ré=pon=dre=et 12
  en=me=me=temps=je=ne=lé=cou=tais=que=duneo=reille 12
  et=voi=la=je=me=re=trou=ve=ain=si 10
  les=deux=gars=qui=mai=me=le=plus 8
  je=les=dé=cois=tout=les=deux=en=me=me=temps=en=une=seu=le=soi=rée 17
  mais=vous=ne=sa=vez=pas=que=je=vou=lais=seule=ment=a=gir=pour=le=mieux 17
  ok=je=ne=me=suis=pas=oc=cu=per=de=toi 11
  sa=c=vrai=ment=le=pi=re 7
  et=jau=rais=vrai=ment=pas=du=lui=par=ler 10
  on=di=rait=que=de=la=fa=con=que=ja=gi=je=pense=qua=moi 15
  mais=cest=tel=le=ment=pas=sa 7
  jai=toute=fai=te=chier=jai=vrai=ment=tou=te=rem=pi=rer=a=soir 15
  jmex=cu=se 3
  je=tai=me=se=soir=je=le=sai 8
  cest=vrai=ment=toi=le=gars=que=jai=me=le=plus=et 12
  je=sai=que=les=trois=beau=coup=sont=vraiment=re=ve=nu 12
  mais=non=c=pas=jus=tea=cause=de=se=que=tu=mas=é=crit 14
  je=ne=tai=me=pas=par=pi=ti=er 9
  quand=jai=lu=tes=mes=sa=ge=j=me=sen=tais=nul 12
  et=la=tu=peux=me=me=pas=ti=ma=gi=ner=comment=je=me=sens 15
  jme=rentre=rais=en=tre=les=cra=que=dun=plan=cher=et=jy=res=te=rais 16
  je=ne=sa=vais=pas=com=ment=a=gir 9
  cest=stu=pi=de=je=sai 6
  mais=y=fau=drait=bien=que=je=me=rentre=d=s=tete 12
  que=je=peux=pas=re=mon=ter=le=temps=que=ce=qui=est=ar=ri=ver 16
  jpense=que=je=suis=pas=la=seu=lea=y=a=voir=son=gé 13
  tout=se=que=ja=vais=a=faire=cé=tais=de=te=ré=con=for=ter 15
  me=sem=ble=ré=con=for=ter=la=per=sonne=que=tu=aime 13
  c=pas=du=re=pour=quoi=j=lai=pas=fai=te 11
  je=peux=pas=ten=le=ver=se=qui=est=ar=ri=ver 12
  cest=fi=ni=il=nest=plus=la=et=que=tu=aille=d=la=peine 14
  cest=se=quil=y=a=de=plus=nor=mal 9
  mais=que=j=ten=ra=jou=te=sa=sa=lest=pas 11
  ti=te=fleur 3
 • Phonétique : Je Ne Sai Pas

  sə swaʁ ʒə tε fεtə tɑ̃ də pεnə
  ʒɑ̃ sɥi sɛ̃səʁəmɑ̃ de εs εl
  nə mə dəmɑ̃də pa dεksplikasjɔ̃
  nə mə dəmɑ̃də pa puʁkwa
  ʒə nə sε pa
  ʒə sɥi fεblə vwala
  ʒə nə sε pa sə kə ʒε fεtə
  ʒə tε lεse la səl avεk ta pεnə
  ʒə sɥi vʁεmɑ̃ nylə
  ʒə nə sε pa puʁkwa ty takʁoʃə tɑ̃ a mwa
  ʒε tεllmɑ̃ ʁjɛ̃
  ʒə sε kə sə swaʁ ʒa tε enɔʁmemɑ̃ deky
  ʒə nə mə lə paʁdɔnəʁε pa se syʁə
  kɔmə tutə lεz- otʁə ʃozə kə ʒε fεtə dajœʁ
  nɔ̃ mε kwa ʒystə sə swaʁ ʒε fεtə fyl də pεnə a dø ɡaʁ
  sa mə pʁɑ̃ kwa ?
  se kwa kə ʒε puʁ aʒiʁ ɛ̃si
  ʒə nə sε pa a kwa ʒə pɑ̃sε sə swaʁ
  ʒə lɥi paʁlε sɑ̃ puvwaʁ tə ʁepɔ̃dʁə e
  ɑ̃ məmə tɑ̃ ʒə nə lekutε kə dynə ɔʁεjə
  e vwala ʒə mə ʁətʁuvə ɛ̃si
  lε dø ɡaʁ ki mεmə lə plys
  ʒə lε dekwa tu lε døz- ɑ̃ məmə tɑ̃z- ɑ̃n- ynə sələ swaʁe
  mε vu nə save pa kə ʒə vulε sələmɑ̃ aʒiʁ puʁ lə mjø
  oke ! ʒə nə mə sɥi pa ɔkype də twa
  sa se vʁεmɑ̃ lə piʁə
  e ʒoʁε vʁεmɑ̃ pa dy lɥi paʁle
  ɔ̃ diʁε kə də la fakɔ̃ kə ʒaʒi ʒə pɑ̃sə ka mwa
  mε sε tεllmɑ̃ pa sa
  ʒε tutə fεtə ʃje ʒε vʁεmɑ̃ tutə ʁɑ̃piʁe a swaʁ
  ʒmεkskyzə.
  ʒə tεmə sə swaʁ ʒə lə sε
  sε vʁεmɑ̃ twa lə ɡaʁ kə ʒεmə lə plysz- e
  ʒə sε kə lε tʁwa boku sɔ̃ vʁεmɑ̃ ʁəvəny
  mε nɔ̃ se pa ʒystə a kozə də sə kə ty ma ekʁi
  ʒə nə tεmə pa paʁ pitje
  kɑ̃ ʒε ly tε mesaʒə ʒmə sɑ̃tε nyl
  e la ! ! ty pø məmə pa timaʒine kɔmɑ̃ ʒə mə sɑ̃s
  ʒmə ʁɑ̃tʁəʁεz- ɑ̃tʁə lε kʁakə dœ̃ plɑ̃ʃe e ʒi ʁεstəʁε
  ʒə nə savε pa kɔmɑ̃ aʒiʁ
  sε stypidə ʒə sε.
  mεz- i fodʁε bjɛ̃ kə ʒə mə ʁɑ̃tʁə de εs tətə
  kə ʒə pø pa ʁəmɔ̃te lə tɑ̃ kə sə ki εt- aʁive
  ʒpɑ̃sə kə ʒə sɥi pa la sələ a i avwaʁ sɔ̃ʒe
  tu sə kə ʒavεz- a fεʁə setε də tə ʁekɔ̃fɔʁte
  mə sɑ̃blə, ʁekɔ̃fɔʁte la pεʁsɔnə kə ty εmə ! ! !
  se pa dyʁə ! puʁkwa ʒlε pa fεtə !
  ʒə pø pa tɑ̃ləve sə ki εt- aʁive
  sε fini il nε plys la e kə ty ajə dla pεnə
  sε sə kil i a də plys nɔʁmal
  mε kə ʒtεn ʁaʒutə sa, sa lε pa…
  titə flœʁ
 • Syllabes Phonétique : Je Ne Sai Pas

  sə=swaʁ=ʒə=tε=fε=tə=tɑ̃=də=pε=nə 10
  ʒɑ̃=sɥi=sɛ̃=sə=ʁə=mɑ̃=de=ε=sə=εl 10
  nə=mə=də=mɑ̃=də=pa=dεk=spli=ka=sjɔ̃ 10
  nə=mə=də=mɑ̃=də=pa=puʁ=kwa 8
  ʒə=nə=sε=pa 4
  ʒə=sɥi=fε=blə=vwa=la 6
  ʒə=nə=sε=pa=sə=kə=ʒε=fε=tə 9
  ʒə=tε=lε=se=la=səl=a=vεk=ta=pεnə 10
  ʒə=sɥi=vʁε=mɑ̃=ny=lə 6
  ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa=ty=ta=kʁoʃə=tɑ̃=a=mwa 12
  ʒε=tεl=lmɑ̃=ʁj=ɛ̃ 5
  ʒə=sεkə=sə=swaʁ=ʒa=tε=e=nɔʁ=me=mɑ̃=de=ky 12
  ʒə=nə=mə=lə=paʁ=dɔnə=ʁε=pa=se=syʁə 10
  kɔmə=tu=tə=lε=zo=tʁə=ʃo=zə=kə=ʒε=fε=tə=da=jœʁ 14
  nɔ̃=mε=kwa=ʒys=tə=sə=swaʁ=ʒε=fεtə=fyl=də=pε=nəa=dø=ɡaʁ 15
  sa=mə=pʁɑ̃=kwa 4
  se=kwa=kə=ʒε=puʁ=a=ʒiʁ=ɛ̃=si 9
  ʒə=nə=sε=pa=a=kwaʒə=pɑ̃=sε=sə=swaʁ 10
  ʒə=lɥi=paʁ=lε=sɑ̃=pu=vwaʁtə=ʁe=pɔ̃=dʁəe 10
  ɑ̃mə=mə=tɑ̃=ʒə=nə=le=ku=tε=kə=dy=nəɔ=ʁεjə 12
  e=vwa=la=ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=ɛ̃=si 10
  lε=dø=ɡaʁ=ki=mε=mə=lə=plys 8
  ʒə=lε=de=kwa=tu=lε=dø=zɑ̃mə=mə=tɑ̃=zɑ̃=ny=nə=sə=lə=swa=ʁe 17
  mε=vunə=sa=ve=pa=kə=ʒə=vu=lε=sə=lə=mɑ̃=a=ʒiʁ=puʁ=lə=mjø 17
  o=ke=ʒə=nə=mə=sɥi=pa=ɔ=ky=pe=də=twa 12
  sa=se=vʁε=mɑ̃=lə=pi=ʁə 7
  e=ʒo=ʁε=vʁε=mɑ̃=pa=dy=lɥi=paʁ=le 10
  ɔ̃=di=ʁεkə=də=la=fa=kɔ̃=kə=ʒa=ʒi=ʒə=pɑ̃=sə=ka=mwa 15
  mε=sε=tεl=lmɑ̃=pa=sa 6
  ʒε=tutə=fε=tə=ʃje=ʒε=vʁε=mɑ̃=tu=tə=ʁɑ̃=pi=ʁe=a=swaʁ 15
  ʒmεk=sky=zə 3
  ʒə=tε=mə=sə=swaʁ=ʒə=lə=sε 8
  sε=vʁε=mɑ̃=twalə=ɡaʁ=kə=ʒε=mə=lə=plys=ze 11
  ʒə=sεkə=lε=tʁwa=bo=ku=sɔ̃=vʁε=mɑ̃=ʁə=və=ny 12
  mε=nɔ̃se=pa=ʒys=təa=ko=zə=də=sə=kə=ty=ma=e=kʁi 14
  ʒə=nə=tε=mə=pa=paʁ=pi=tj=e 9
  kɑ̃=ʒε=ly=tε=me=saʒə=ʒmə=sɑ̃=tε=nyl 10
  e=la=ty=pømə=mə=pa=ti=ma=ʒi=ne=kɔ=mɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃s 15
  ʒmə=ʁɑ̃tʁə=ʁε=zɑ̃=tʁə=lε=kʁa=kə=dœ̃=plɑ̃=ʃe=e=ʒi=ʁεs=tə=ʁε 16
  ʒə=nə=sa=vε=pa=kɔ=mɑ̃=a=ʒiʁ 9
  sε=sty=pi=də=ʒə=sε 6
  mε=zi=fo=dʁε=bjɛ̃kə=ʒə=mə=ʁɑ̃=tʁə=de=ε=sə=tə=tə 14
  kə=ʒə=pø=paʁə=mɔ̃=te=lə=tɑ̃=kə=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 15
  ʒpɑ̃sə=kə=ʒə=sɥi=pa=lasə=ləa=i=a=vwaʁ=sɔ̃=ʒe 12
  tusə=kə=ʒa=vε=za=fε=ʁə=se=tε=də=tə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 15
  mə=sɑ̃blə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te=la=pεʁ=sɔ=nə=kə=ty=ε=mə 14
  se=pa=dy=ʁə=puʁ=kwa=ʒlε=pa=fε=tə 10
  ʒə=pø=pa=tɑ̃lə=ve=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 11
  sε=fi=ni=il=nε=plys=la=e=kə=ty=ajə=dlapεnə 12
  sε=sə=kil=i=a=də=plys=nɔʁ=mal 9
  mε=kə=ʒtεn=ʁa=ʒu=tə=sa=sa=lε=pa 10
  ti=tə=flœ=ʁə 4

PostScriptum

j’me sen nul. . !

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Erreur
Publié le 29/08/2005 02:26

L'écrit contient 451 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mykie

Récompense

0
0
0