Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Ne Sai Pas

Le Poème

Ce soir je t’ai faite tant de peine
J’en suis sincerement dsl
Ne me demande pas d’explication
Ne me demande pas pourquoi
Je ne sai pas
Je suis faible voila
Je ne sai pas se que j’ai faite
Je t’ai laisser la seul avec ta peine
Je suis vraiment nulle
Je ne sai pas pourquoi tu t’accroche tant a moi
J’ai tellement rien
Je sai que se soir ja t’ai énormément décu
Je ne me le pardonerai pas c sure
Comme toute les autre chose que j’ai faite d’ailleur
Non mais koi juste se soir j’ai faite full de peine a 2 gars
Sa me prend koi ?
C koi que j’ai pour agir ainsi
Je ne sai pas a koi je pensais se soir
Je lui parlais sans pouvoir te répondre et
En meme temps je ne l’écoutais que d’une oreille
Et voila je me retrouve ainsi
Les 2 gars qui m’aime le plus
Je les décois tout les 2 en meme temps en une seule soirée
Mais vous ne savez pas que je voulais seulement agir pour le mieux
Ok ! je ne me suis pas occuper de toi
Sa c vraiment le pire
Et j’aurais vraiment pas du lui parler
On dirait que de la facon que jagi je pense qua moi
Mais c’est tellement pas sa
J’ai toute faite chier j’ai vraiment toute rempirer a soir
J’mexcuse. .
Je t’aime se soir je le sai
C’est vraiment toi le gars que j’aime le plus et
Je sai que les 3 beaucoup sont vraiment revenu
Mais non c pas juste a cause de se que tu m’as écrit
Je ne t’aime pas par pitier
Quand j’ai lu tes message j’me sentais nul
Et la ! ! tu peux meme pas t’imaginer comment je me sens
J’me rentrerais entre les craque d’un plancher et j’y resterais
Je ne savais pas comment agir
C’est stupide je sai.
Mais y faudrait bien que je me rentre ds tete
Que je peux pas remonter le temps que ce qui est arriver
J’pense que je suis pas la seule a y avoir songé
Tout se que j’avais a faire c’étais de te réconforter
Me semble, réconforter la personne que tu aime ! ! ! !
C pas dure ! pourquoi jlai pas faite !
Je peux pas t’enlever se qui est arriver
C’est fini il n’est plus la et que tu aille dla peine
C’est se qu’il y a de plus normal
Mais que j’ten rajoute sa, sa l’est pas…
Tite fleur
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

j’me sen nul. . !

Poeme de Mykie

Poète Mykie

Mykie a publié sur le site 73 écrits. Mykie est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Ne Sai Pasce=soir=je=tai=fai=te=tant=de=pei=ne 10
jen=suis=sin=ce=re=ment=d=s=l 9
ne=me=de=mande=pas=dex=pli=ca=ti=on 10
ne=me=de=man=de=pas=pour=quoi 8
je=ne=sai=pas 4
je=suis=fai=ble=voi=la 6
je=ne=sai=pas=se=que=jai=fai=te 9
je=tai=lais=ser=la=seul=a=vec=ta=peine 10
je=suis=vrai=ment=nu=lle 6
je=ne=sai=pas=pour=quoi=tu=tac=croche=tant=a=moi 12
jai=tel=le=ment=rien 5
je=sai=que=se=soir=ja=tai=é=nor=mément=dé=cu 12
je=ne=me=le=par=do=ne=rai=pas=c=su=re 12
comme=tou=te=les=au=tre=cho=se=que=jai=fai=te=dailleur 13
non=mais=koi=jus=te=se=soir=jai=faite=full=de=pei=nea=deux=gars 15
sa=me=prend=koi 4
c=koi=que=jai=pour=a=gir=ain=si 9
je=ne=sai=pas=a=koi=je=pen=sais=se=soir 11
je=lui=par=lais=sans=pou=voir=te=ré=pon=dre=et 12
en=me=me=temps=je=ne=lé=cou=tais=que=duneo=reille 12
et=voi=la=je=me=re=trou=ve=ain=si 10
les=deux=gars=qui=mai=me=le=plus 8
je=les=dé=cois=tout=les=deux=en=me=me=temps=en=une=seu=le=soi=rée 17
mais=vous=ne=sa=vez=pas=que=je=vou=lais=seule=ment=a=gir=pour=le=mieux 17
ok=je=ne=me=suis=pas=oc=cu=per=de=toi 11
sa=c=vrai=ment=le=pi=re 7
et=jau=rais=vrai=ment=pas=du=lui=par=ler 10
on=di=rait=que=de=la=fa=con=que=ja=gi=je=pense=qua=moi 15
mais=cest=tel=le=ment=pas=sa 7
jai=toute=fai=te=chier=jai=vrai=ment=tou=te=rem=pi=rer=a=soir 15
jmex=cu=se 3
je=tai=me=se=soir=je=le=sai 8
cest=vrai=ment=toi=le=gars=que=jai=me=le=plus=et 12
je=sai=que=les=trois=beau=coup=sont=vraiment=re=ve=nu 12
mais=non=c=pas=jus=tea=cause=de=se=que=tu=mas=é=crit 14
je=ne=tai=me=pas=par=pi=ti=er 9
quand=jai=lu=tes=mes=sa=ge=j=me=sen=tais=nul 12
et=la=tu=peux=me=me=pas=ti=ma=gi=ner=comment=je=me=sens 15
jme=rentre=rais=en=tre=les=cra=que=dun=plan=cher=et=jy=res=te=rais 16
je=ne=sa=vais=pas=com=ment=a=gir 9
cest=stu=pi=de=je=sai 6
mais=y=fau=drait=bien=que=je=me=rentre=d=s=tete 12
que=je=peux=pas=re=mon=ter=le=temps=que=ce=qui=est=ar=ri=ver 16
jpense=que=je=suis=pas=la=seu=lea=y=a=voir=son=gé 13
tout=se=que=ja=vais=a=faire=cé=tais=de=te=ré=con=for=ter 15
me=sem=ble=ré=con=for=ter=la=per=sonne=que=tu=aime 13
c=pas=du=re=pour=quoi=j=lai=pas=fai=te 11
je=peux=pas=ten=le=ver=se=qui=est=ar=ri=ver 12
cest=fi=ni=il=nest=plus=la=et=que=tu=aille=d=la=peine 14
cest=se=quil=y=a=de=plus=nor=mal 9
mais=que=j=ten=ra=jou=te=sa=sa=lest=pas 11
ti=te=fleur 3
Phonétique : Je Ne Sai Passə swaʁ ʒə tε fεtə tɑ̃ də pεnə
ʒɑ̃ sɥi sɛ̃səʁəmɑ̃ de εs εl
nə mə dəmɑ̃də pa dεksplikasjɔ̃
nə mə dəmɑ̃də pa puʁkwa
ʒə nə sε pa
ʒə sɥi fεblə vwala
ʒə nə sε pa sə kə ʒε fεtə
ʒə tε lεse la səl avεk ta pεnə
ʒə sɥi vʁεmɑ̃ nylə
ʒə nə sε pa puʁkwa ty takʁoʃə tɑ̃ a mwa
ʒε tεllmɑ̃ ʁjɛ̃
ʒə sε kə sə swaʁ ʒa tε enɔʁmemɑ̃ deky
ʒə nə mə lə paʁdɔnəʁε pa se syʁə
kɔmə tutə lεz- otʁə ʃozə kə ʒε fεtə dajœʁ
nɔ̃ mε kwa ʒystə sə swaʁ ʒε fεtə fyl də pεnə a dø ɡaʁ
sa mə pʁɑ̃ kwa ?
se kwa kə ʒε puʁ aʒiʁ ɛ̃si
ʒə nə sε pa a kwa ʒə pɑ̃sε sə swaʁ
ʒə lɥi paʁlε sɑ̃ puvwaʁ tə ʁepɔ̃dʁə e
ɑ̃ məmə tɑ̃ ʒə nə lekutε kə dynə ɔʁεjə
e vwala ʒə mə ʁətʁuvə ɛ̃si
lε dø ɡaʁ ki mεmə lə plys
ʒə lε dekwa tu lε døz- ɑ̃ məmə tɑ̃z- ɑ̃n- ynə sələ swaʁe
mε vu nə save pa kə ʒə vulε sələmɑ̃ aʒiʁ puʁ lə mjø
oke ! ʒə nə mə sɥi pa ɔkype də twa
sa se vʁεmɑ̃ lə piʁə
e ʒoʁε vʁεmɑ̃ pa dy lɥi paʁle
ɔ̃ diʁε kə də la fakɔ̃ kə ʒaʒi ʒə pɑ̃sə ka mwa
mε sε tεllmɑ̃ pa sa
ʒε tutə fεtə ʃje ʒε vʁεmɑ̃ tutə ʁɑ̃piʁe a swaʁ
ʒmεkskyzə.
ʒə tεmə sə swaʁ ʒə lə sε
sε vʁεmɑ̃ twa lə ɡaʁ kə ʒεmə lə plysz- e
ʒə sε kə lε tʁwa boku sɔ̃ vʁεmɑ̃ ʁəvəny
mε nɔ̃ se pa ʒystə a kozə də sə kə ty ma ekʁi
ʒə nə tεmə pa paʁ pitje
kɑ̃ ʒε ly tε mesaʒə ʒmə sɑ̃tε nyl
e la ! ! ty pø məmə pa timaʒine kɔmɑ̃ ʒə mə sɑ̃s
ʒmə ʁɑ̃tʁəʁεz- ɑ̃tʁə lε kʁakə dœ̃ plɑ̃ʃe e ʒi ʁεstəʁε
ʒə nə savε pa kɔmɑ̃ aʒiʁ
sε stypidə ʒə sε.
mεz- i fodʁε bjɛ̃ kə ʒə mə ʁɑ̃tʁə de εs tətə
kə ʒə pø pa ʁəmɔ̃te lə tɑ̃ kə sə ki εt- aʁive
ʒpɑ̃sə kə ʒə sɥi pa la sələ a i avwaʁ sɔ̃ʒe
tu sə kə ʒavεz- a fεʁə setε də tə ʁekɔ̃fɔʁte
mə sɑ̃blə, ʁekɔ̃fɔʁte la pεʁsɔnə kə ty εmə ! ! !
se pa dyʁə ! puʁkwa ʒlε pa fεtə !
ʒə pø pa tɑ̃ləve sə ki εt- aʁive
sε fini il nε plys la e kə ty ajə dla pεnə
sε sə kil i a də plys nɔʁmal
mε kə ʒtεn ʁaʒutə sa, sa lε pa…
titə flœʁ
Syllabes Phonétique : Je Ne Sai Passə=swaʁ=ʒə=tε=fε=tə=tɑ̃=də=pε=nə 10
ʒɑ̃=sɥi=sɛ̃=sə=ʁə=mɑ̃=de=ε=sə=εl 10
nə=mə=də=mɑ̃=də=pa=dεk=spli=ka=sjɔ̃ 10
nə=mə=də=mɑ̃=də=pa=puʁ=kwa 8
ʒə=nə=sε=pa 4
ʒə=sɥi=fε=blə=vwa=la 6
ʒə=nə=sε=pa=sə=kə=ʒε=fε=tə 9
ʒə=tε=lε=se=la=səl=a=vεk=ta=pεnə 10
ʒə=sɥi=vʁε=mɑ̃=ny=lə 6
ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa=ty=ta=kʁoʃə=tɑ̃=a=mwa 12
ʒε=tεl=lmɑ̃=ʁj=ɛ̃ 5
ʒə=sεkə=sə=swaʁ=ʒa=tε=e=nɔʁ=me=mɑ̃=de=ky 12
ʒə=nə=mə=lə=paʁ=dɔnə=ʁε=pa=se=syʁə 10
kɔmə=tu=tə=lε=zo=tʁə=ʃo=zə=kə=ʒε=fε=tə=da=jœʁ 14
nɔ̃=mε=kwa=ʒys=tə=sə=swaʁ=ʒε=fεtə=fyl=də=pε=nəa=dø=ɡaʁ 15
sa=mə=pʁɑ̃=kwa 4
se=kwa=kə=ʒε=puʁ=a=ʒiʁ=ɛ̃=si 9
ʒə=nə=sε=pa=a=kwaʒə=pɑ̃=sε=sə=swaʁ 10
ʒə=lɥi=paʁ=lε=sɑ̃=pu=vwaʁtə=ʁe=pɔ̃=dʁəe 10
ɑ̃mə=mə=tɑ̃=ʒə=nə=le=ku=tε=kə=dy=nəɔ=ʁεjə 12
e=vwa=la=ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=ɛ̃=si 10
lε=dø=ɡaʁ=ki=mε=mə=lə=plys 8
ʒə=lε=de=kwa=tu=lε=dø=zɑ̃mə=mə=tɑ̃=zɑ̃=ny=nə=sə=lə=swa=ʁe 17
mε=vunə=sa=ve=pa=kə=ʒə=vu=lε=sə=lə=mɑ̃=a=ʒiʁ=puʁ=lə=mjø 17
o=ke=ʒə=nə=mə=sɥi=pa=ɔ=ky=pe=də=twa 12
sa=se=vʁε=mɑ̃=lə=pi=ʁə 7
e=ʒo=ʁε=vʁε=mɑ̃=pa=dy=lɥi=paʁ=le 10
ɔ̃=di=ʁεkə=də=la=fa=kɔ̃=kə=ʒa=ʒi=ʒə=pɑ̃=sə=ka=mwa 15
mε=sε=tεl=lmɑ̃=pa=sa 6
ʒε=tutə=fε=tə=ʃje=ʒε=vʁε=mɑ̃=tu=tə=ʁɑ̃=pi=ʁe=a=swaʁ 15
ʒmεk=sky=zə 3
ʒə=tε=mə=sə=swaʁ=ʒə=lə=sε 8
sε=vʁε=mɑ̃=twalə=ɡaʁ=kə=ʒε=mə=lə=plys=ze 11
ʒə=sεkə=lε=tʁwa=bo=ku=sɔ̃=vʁε=mɑ̃=ʁə=və=ny 12
mε=nɔ̃se=pa=ʒys=təa=ko=zə=də=sə=kə=ty=ma=e=kʁi 14
ʒə=nə=tε=mə=pa=paʁ=pi=tj=e 9
kɑ̃=ʒε=ly=tε=me=saʒə=ʒmə=sɑ̃=tε=nyl 10
e=la=ty=pømə=mə=pa=ti=ma=ʒi=ne=kɔ=mɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃s 15
ʒmə=ʁɑ̃tʁə=ʁε=zɑ̃=tʁə=lε=kʁa=kə=dœ̃=plɑ̃=ʃe=e=ʒi=ʁεs=tə=ʁε 16
ʒə=nə=sa=vε=pa=kɔ=mɑ̃=a=ʒiʁ 9
sε=sty=pi=də=ʒə=sε 6
mε=zi=fo=dʁε=bjɛ̃kə=ʒə=mə=ʁɑ̃=tʁə=de=ε=sə=tə=tə 14
kə=ʒə=pø=paʁə=mɔ̃=te=lə=tɑ̃=kə=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 15
ʒpɑ̃sə=kə=ʒə=sɥi=pa=lasə=ləa=i=a=vwaʁ=sɔ̃=ʒe 12
tusə=kə=ʒa=vε=za=fε=ʁə=se=tε=də=tə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 15
mə=sɑ̃blə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te=la=pεʁ=sɔ=nə=kə=ty=ε=mə 14
se=pa=dy=ʁə=puʁ=kwa=ʒlε=pa=fε=tə 10
ʒə=pø=pa=tɑ̃lə=ve=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 11
sε=fi=ni=il=nε=plys=la=e=kə=ty=ajə=dlapεnə 12
sε=sə=kil=i=a=də=plys=nɔʁ=mal 9
mε=kə=ʒtεn=ʁa=ʒu=tə=sa=sa=lε=pa 10
ti=tə=flœ=ʁə 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
25/03/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Erreur
Du 29/08/2005 02:26

L'écrit contient 451 mots qui sont répartis dans 1 strophes.