Poème-France.com

Poeme : Ici Se N’Ai Pas Ta Place…Ici Se N’Ai Pas Ta Place…

Si Seulement La Vie Nous Donnais La Chance
D’Éffacé Tout Nos Regrets
Je Pourrais Enfin Oublié Tout Se Qui Me Rend Folle De Toi
Enfin T’Oublié.
Tu Comprend…
Quand Tu Vois Tous Ces Reves,
Que Tu Voudrais Tant Réalisé, S’Envolé.
Quand Tu Pleures
En Te Disans Que Tu Ne Peut Rien N’Y Faire
Quand Tu Regardes Autoure De Toi
Et Tu Voie Que Tout Est Réelle
Mais Que Elle L’Amour N’Est Pas Éternelle.
Quand Tu Vois Ta Vie S’Écroulé Devant Toi
Et Que Tu Te Dit Que Toute Est Fini.
Quand Tu N’As Pas Encore Réalisé
Que Chaque Jour Qui Passe Nous Raproche De La Fin
C’Est Que Ici Sa Ne Sera Jamais Ta Place…

Papillon
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si sələmɑ̃ la vi nu dɔnε la ʃɑ̃sə
defase tu no ʁəɡʁε
ʒə puʁʁεz- ɑ̃fɛ̃ ublje tu sə ki mə ʁɑ̃ fɔlə də twa
ɑ̃fɛ̃ tublje.
ty kɔ̃pʁɑ̃…
kɑ̃ ty vwa tus sε ʁəvə,
kə ty vudʁε tɑ̃ ʁealize, sɑ̃vɔle.
kɑ̃ ty plœʁə
ɑ̃ tə dizɑ̃ kə ty nə pø ʁjɛ̃ ni fεʁə
kɑ̃ ty ʁəɡaʁdəz- otuʁə də twa
e ty vwa kə tut- ε ʁeεllə
mε kə εllə lamuʁ nε pa etεʁnεllə.
kɑ̃ ty vwa ta vi sekʁule dəvɑ̃ twa
e kə ty tə di kə tutə ε fini.
kɑ̃ ty na pa ɑ̃kɔʁə ʁealize
kə ʃakə ʒuʁ ki pasə nu ʁapʁoʃə də la fɛ̃
sε kə isi sa nə səʁa ʒamε ta plasə…

papijɔ̃