Poeme : Ici Se N’ai Pas Ta Place…

Ici Se N’ai Pas Ta Place…

Si Seulement La Vie Nous Donnais La Chance
D’Éffacé Tout Nos Regrets
Je Pourrais Enfin Oublié Tout Se Qui Me Rend Folle De Toi
Enfin T’Oublié.
Tu Comprend…
Quand Tu Vois Tous Ces Reves,
Que Tu Voudrais Tant Réalisé, S’Envolé.
Quand Tu Pleures
En Te Disans Que Tu Ne Peut Rien N’Y Faire
Quand Tu Regardes Autoure De Toi
Et Tu Voie Que Tout Est Réelle
Mais Que Elle L’Amour N’Est Pas Éternelle.
Quand Tu Vois Ta Vie S’Écroulé Devant Toi
Et Que Tu Te Dit Que Toute Est Fini.
Quand Tu N’As Pas Encore Réalisé
Que Chaque Jour Qui Passe Nous Raproche De La Fin
C’Est Que Ici Sa Ne Sera Jamais Ta Place…

Papillon

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ici Se N’ai Pas Ta Place…

  si=seu=le=ment=la=vie=nous=don=nais=la=chan=ce 12
  déf=fa=cé=tout=nos=re=grets 7
  je=pour=rais=en=fin=ou=blié=tout=se=qui=me=rend=fol=le=de=toi 16
  en=fin=tou=bli=é 5
  tu=com=prend 3
  quand=tu=vois=tous=ces=re=ves 7
  que=tu=vou=drais=tant=ré=a=li=sé=sen=vo=lé 12
  quand=tu=pleu=res 4
  en=te=di=sans=que=tu=ne=peut=rien=ny=fai=re 12
  quand=tu=re=gar=des=au=tou=re=de=toi 10
  et=tu=voie=que=tout=est=réelle 7
  mais=que=el=le=la=mour=nest=pas=é=ter=nelle 11
  quand=tu=vois=ta=vie=sé=crou=lé=de=vant=toi 11
  et=que=tu=te=dit=que=tou=te=est=fi=ni 11
  quand=tu=nas=pas=en=co=re=ré=a=li=sé 11
  que=cha=que=jour=qui=passe=nous=ra=pro=che=de=la=fin 13
  cest=que=i=ci=sa=ne=se=ra=ja=mais=ta=place 12

  pa=pil=lon 3
 • Phonétique : Ici Se N’ai Pas Ta Place…

  si sələmɑ̃ la vi nu dɔnε la ʃɑ̃sə
  defase tu no ʁəɡʁε
  ʒə puʁʁεz- ɑ̃fɛ̃ ublje tu sə ki mə ʁɑ̃ fɔlə də twa
  ɑ̃fɛ̃ tublje.
  ty kɔ̃pʁɑ̃…
  kɑ̃ ty vwa tus sε ʁəvə,
  kə ty vudʁε tɑ̃ ʁealize, sɑ̃vɔle.
  kɑ̃ ty plœʁə
  ɑ̃ tə dizɑ̃ kə ty nə pø ʁjɛ̃ ni fεʁə
  kɑ̃ ty ʁəɡaʁdəz- otuʁə də twa
  e ty vwa kə tut- ε ʁeεllə
  mε kə εllə lamuʁ nε pa etεʁnεllə.
  kɑ̃ ty vwa ta vi sekʁule dəvɑ̃ twa
  e kə ty tə di kə tutə ε fini.
  kɑ̃ ty na pa ɑ̃kɔʁə ʁealize
  kə ʃakə ʒuʁ ki pasə nu ʁapʁoʃə də la fɛ̃
  sε kə isi sa nə səʁa ʒamε ta plasə…

  papijɔ̃
 • Syllabes Phonétique : Ici Se N’ai Pas Ta Place…

  si=sə=lə=mɑ̃=la=vi=nu=dɔ=nε=la=ʃɑ̃=sə 12
  de=fa=se=tu=no=ʁə=ɡʁε 7
  ʒə=puʁ=ʁε=zɑ̃=fɛ̃=u=blje=tusə=ki=mə=ʁɑ̃=fɔ=lə=də=twa 15
  ɑ̃=fɛ̃=tu=blj=e 5
  ty=kɔ̃=pʁɑ̃ 3
  kɑ̃=ty=vwa=tus=sε=ʁə=və 7
  kə=ty=vu=dʁε=tɑ̃=ʁe=a=li=ze=sɑ̃=vɔ=le 12
  kɑ̃=ty=plœ=ʁə 4
  ɑ̃=tə=di=zɑ̃=kə=ty=nə=pø=ʁjɛ̃=ni=fε=ʁə 12
  kɑ̃=ty=ʁə=ɡaʁ=də=zo=tu=ʁə=də=twa 10
  e=ty=vwa=kə=tu=tε=ʁe=εl=lə 9
  mε=kə=εl=lə=la=muʁ=nε=pa=e=tεʁ=nεl=lə 12
  kɑ̃=ty=vwa=ta=vi=se=kʁu=le=də=vɑ̃=twa 11
  e=kə=ty=tə=di=kə=tu=tə=ε=fi=ni 11
  kɑ̃=ty=na=pa=ɑ̃=kɔʁ=ə=ʁe=a=li=ze 11
  kə=ʃakə=ʒuʁ=ki=pa=sə=nu=ʁa=pʁo=ʃə=də=la=fɛ̃ 13
  sε=kə=i=si=sa=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=ta=plasə 12

  pa=pi=j=ɔ̃ 4

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2004 00:00Diamlys

C’est superbe, , j’aime le rythme et tout!! 🙂

Auteur de Poésie
01/11/2004 00:00La Ptite Savoyarde

Moi pareil. Ton poème est super. Kiss.