Poème-France.com

Poeme : J’Ai Envie D’Toi ! !J’Ai Envie D’Toi ! !

Chut… Ne dit rien
Car tu le sais Très bien, écoute moi…

… Les formes De ton corps alimentent en moi.
Le désir irrésistible de t’élancer contre moi.

Tes lèvres me donne le goût de T’embrasser,
D’une façon jusqu’aujourd’hui jamais ateinte.

Tes yeux, D’un Air charmeur me fais dévié mes pulsions.
Je ne peu plus me contrôlé… maintenant je suis a toi.

Je pourrais toute faire se que tu désir,
Les yeux fermé dans la nuit jusqu’a se que le soleil se lève.

Ton regard me donne des chaleurs et des envies.
Si je pourrai arrêté le temps, je le ferai,
Pour t’admirer comme personne ne la jamais fait.

Dans le noir, même si je voie rien… je te sens,
Et je peu pas m’empêché de crié ton nom.

J’ai envie de me perdre dans le bleu de tes yeux.
De sentir la chaleur de ton corps m’envahir.

J’ai envie de entendre tes soupires dans cette vague de silence.
De sentir cette main tremblante me caressé le visage.

J’ai seulement envie de toi… de t’aimé.
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃy… nə di ʁjɛ̃
kaʁ ty lə sε tʁε bjɛ̃, ekutə mwa…

… lε fɔʁmə- də tɔ̃ kɔʁz- alimɑ̃te ɑ̃ mwa.
lə deziʁ iʁezistiblə də telɑ̃se kɔ̃tʁə mwa.

tε lεvʁə- mə dɔnə lə ɡu də tɑ̃bʁase,
dynə fasɔ̃ ʒyskoʒuʁdɥi ʒamεz- atɛ̃tə.

tεz- iø, dœ̃n- εʁ ʃaʁmœʁ mə fε devje mε pylsjɔ̃.
ʒə nə pø plys mə kɔ̃tʁole… mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥiz- a twa.

ʒə puʁʁε tutə fεʁə sə kə ty deziʁ,
lεz- iø fεʁme dɑ̃ la nɥi ʒyska sə kə lə sɔlεj sə lεvə.

tɔ̃ ʁəɡaʁ mə dɔnə dε ʃalœʁz- e dεz- ɑ̃vi.
si ʒə puʁʁε aʁεte lə tɑ̃, ʒə lə fəʁε,
puʁ tadmiʁe kɔmə pεʁsɔnə nə la ʒamε fε.

dɑ̃ lə nwaʁ, mεmə si ʒə vwa ʁjɛ̃… ʒə tə sɑ̃s,
e ʒə pø pa mɑ̃pεʃe də kʁje tɔ̃ nɔ̃.

ʒε ɑ̃vi də mə pεʁdʁə dɑ̃ lə blø də tεz- iø.
də sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ mɑ̃vaiʁ.

ʒε ɑ̃vi də ɑ̃tɑ̃dʁə tε supiʁə dɑ̃ sεtə vaɡ də silɑ̃sə.
də sɑ̃tiʁ sεtə mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə mə kaʁese lə vizaʒə.

ʒε sələmɑ̃ ɑ̃vi də twa… də tεme.