Poème-France.com

Poeme : Ma Vie (Maman)Ma Vie (Maman)

Ma vie
Au creux de mes regrets
Dans la forêt de mes oublies
DEs parents séparé
Une mère droguée
Un père alcoolique
Je songe dans la mélancolie
J’mennuie de toi
Mais puisque tu ne serai plus jamais là…
Je pleure
J’ai besoin d’amour, de temdressse
Tout ces malheurs qui me tombe sur la tête.
Le passé, Désemparé
J’ai voulu me tué
J’pouvais pas accepté que la maladie prend le désus sur toi maman
Tu ne pouvais presque pu marché
Telement tu en souffrais
J’en pouvais pu de te regardé mourrire
J’avais peur que dans mes bras
Tu tombe et plus jamais tu te reveille
La douleur te composais
Mais j’avais mal d’avoir du partir
De n’avoir su rien faire
Rien su te dire…
J’ai partie loin de ta souffrance, de tes cries
Maintenant, avec mon père, je suis…
Que ne cesse de se détruire la vie
Même il n’est jamais là quand j’ai besoin de lui
… Il a encore le cœur brissé, inréparable
Maman, je sais tu es encore vivante
Tout va bien… Toute seul, tu tes ensortie
Ta su te rélevé sans retombé
Mais c’est plus pareil. . la facon donc tu me parles
Tu me considère plus comme ta fille
Tu na pas su comprendre
Que j’avais mal de te regardé pleuré dans la douleur
Aujourd’hui encore, tu ne veux plus me voir
Tu ne veux plus me croire
Car tu men veux d’etre parti
Jme suis excusé, mais tu ne veux pas me pardonné
Tu dis que je suis sans cœur
Et que si j’ai mall un jour, tu ten foutrais
Car pour toi. . je suis devenu inconnu ! ! ! !
Pardonne-moi maman
Car je t’aimeE ! ! ! ! ! ! ! !
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma vi
o kʁø də mε ʁəɡʁε
dɑ̃ la fɔʁε də mεz- ubli
dε paʁɑ̃ sepaʁe
ynə mεʁə dʁɔɡe
œ̃ pεʁə alkɔlikə
ʒə sɔ̃ʒə dɑ̃ la melɑ̃kɔli
ʒmεnɥi də twa
mε pɥiskə ty nə səʁε plys ʒamε la…
ʒə plœʁə
ʒε bəzwɛ̃ damuʁ, də tεmdʁə εs εs εs ə
tu sε malœʁ ki mə tɔ̃bə syʁ la tεtə.
lə pase, dezɑ̃paʁe
ʒε vuly mə tye
ʒpuvε pa aksεpte kə la maladi pʁɑ̃ lə dezys syʁ twa mamɑ̃
ty nə puvε pʁεskə py maʁʃe
tələmɑ̃ ty ɑ̃ sufʁε
ʒɑ̃ puvε py də tə ʁəɡaʁde muʁʁiʁə
ʒavε pœʁ kə dɑ̃ mε bʁa
ty tɔ̃bə e plys ʒamε ty tə ʁəvεjə
la dulœʁ tə kɔ̃pozε
mε ʒavε mal davwaʁ dy paʁtiʁ
də navwaʁ sy ʁjɛ̃ fεʁə
ʁjɛ̃ sy tə diʁə…
ʒε paʁti lwɛ̃ də ta sufʁɑ̃sə, də tε kʁi
mɛ̃tənɑ̃, avεk mɔ̃ pεʁə, ʒə sɥi…
kə nə sεsə də sə detʁɥiʁə la vi
mεmə il nε ʒamε la kɑ̃ ʒε bəzwɛ̃ də lɥi
… il a ɑ̃kɔʁə lə kœʁ bʁise, ɛ̃ʁepaʁablə
mamɑ̃, ʒə sε ty ε ɑ̃kɔʁə vivɑ̃tə
tu va bjɛ̃… tutə səl, ty tεz- ɑ̃sɔʁti
ta sy tə ʁeləve sɑ̃ ʁətɔ̃be
mε sε plys paʁεj. la fakɔ̃ dɔ̃k ty mə paʁlə
ty mə kɔ̃sidεʁə plys kɔmə ta fijə
ty na pa sy kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ʒavε mal də tə ʁəɡaʁde pləʁe dɑ̃ la dulœʁ
oʒuʁdɥi ɑ̃kɔʁə, ty nə vø plys mə vwaʁ
ty nə vø plys mə kʁwaʁə
kaʁ ty mεn vø dεtʁə paʁti
ʒmə sɥiz- εkskyze, mε ty nə vø pa mə paʁdɔne
ty di kə ʒə sɥi sɑ̃ kœʁ
e kə si ʒε mal œ̃ ʒuʁ, ty tεn futʁε
kaʁ puʁ twa. ʒə sɥi dəvəny ɛ̃kɔny ! ! !
paʁdɔnə mwa mamɑ̃
kaʁ ʒə tεmi ! ! !