Poème-France.com

Poeme : Le Crie De La MortLe Crie De La Mort

Certaine Certitude caché
Caché sous ces larmes qui ne cesse de coulé
Coulé dans cette mer, aux vagues déchainé

Dans ma tête tout ces mots
C’est mots qui me semblais tro0p beau
Trop beau pour que mes lèvres touche encore a ta peau

Perdu encore sous c’est tr0p long soupire
C’est trop long soupire qui en veulent plus rien dire
Rien dire, C’est peut-etre sa qui me redonne l’envie vivre

Sans raison je me donne
Je me donne a toi, je sais je suis conne
Conne de ne pas avoir la force de continué, jabondonne…

Jte veux, mais sans pouvoir
Sans pouvoir rien faire pour te ravoir
Te ravoir dans mes bras, c’est mon dernier espoir…

Te faire l’amour, jen reve toute la nuit
Toute la nuit, a te carresé a en pu finir, mais ppurtant c’est vraiment fini
Fini, ce mots a completement changé ma vie…

JTm enco0re
Enco0re plus fort
Plus fort, C’estle crie de la mort

Se hurlement anormal
Anormal se changement animal
Animal telle une soufrance qui crie son mal

Bye

Papillon
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεʁtεnə sεʁtitydə kaʃe
kaʃe su sε laʁmə- ki nə sεsə də kule
kule dɑ̃ sεtə mεʁ, o vaɡ deʃεne

dɑ̃ ma tεtə tu sε mo
sε mo ki mə sɑ̃blε tʁo zeʁo pe bo
tʁo bo puʁ kə mε lεvʁə- tuʃə ɑ̃kɔʁə a ta po

pεʁdy ɑ̃kɔʁə su sε te εʁ zeʁo pe lɔ̃ supiʁə
sε tʁo lɔ̃ supiʁə ki ɑ̃ vəle plys ʁjɛ̃ diʁə
ʁjɛ̃ diʁə, sε pø tεtʁə sa ki mə ʁədɔnə lɑ̃vi vivʁə

sɑ̃ ʁεzɔ̃ ʒə mə dɔnə
ʒə mə dɔnə a twa, ʒə sε ʒə sɥi kɔnə
kɔnə də nə pa avwaʁ la fɔʁsə də kɔ̃tinye, ʒabɔ̃dɔnə…

ʒtə vø, mε sɑ̃ puvwaʁ
sɑ̃ puvwaʁ ʁjɛ̃ fεʁə puʁ tə ʁavwaʁ
tə ʁavwaʁ dɑ̃ mε bʁa, sε mɔ̃ dεʁnje εspwaʁ…

tə fεʁə lamuʁ, ʒεn ʁəvə tutə la nɥi
tutə la nɥi, a tə kaʁəze a ɑ̃ py finiʁ, mε pyʁtɑ̃ sε vʁεmɑ̃ fini
fini, sə moz- a kɔ̃plətəmɑ̃ ʃɑ̃ʒe ma vi…

ʒi te εm ɑ̃ko zeʁo ʁə
ɑ̃ko zeʁo ʁə plys fɔʁ
plys fɔʁ, sεstlə kʁi də la mɔʁ

sə yʁləmɑ̃ anɔʁmal
anɔʁmal sə ʃɑ̃ʒəmɑ̃ animal
animal tεllə ynə sufʁɑ̃sə ki kʁi sɔ̃ mal

bi

papijɔ̃