Poème-France.com

Poeme : Monsieur GeorgesMonsieur Georges

Monsieur Georges,
À la guitare sèche,
Et la moustache revêche,
Et jette un oeil acerbe,
Et porte haut le verbe,
Et fort de quelques notes,
N’y va pas avec le mordant d’une quenotte,
Mais d’une langue aiguisée qui zozote,
Pour décrier les pimbêches et les bigotes.

Sa mauvaise réputation se forge,
Depuis la jolie jetée du port de Sète,
Jusqu’au cabarets mal famés de la capitale,
Certains crient au génie du poète,
Tandis que d’autres en appellent aux scandales,
Épinglés dans les griffes de l’animal.

Car les culs bénis et les bêtes à bon Dieu
Les nantis et les bourgeois parvenus,
N’auront jamais grâce à ses yeux,
Et entre deux romantiques bluettes,
Pour Margot ou Marinette,
Ils seront hachés menu menu,
Dans moult chansonnettes,
Et malgré le temps qui passe à nos breloques,
Elles restent témoins de toutes époques.

Quand tu avais fini de faire le saltimbanque,
Tu te retrouvais chez l’ami Lino,
Autour d’une table ou rien ne manque,
L’ami Raymond et ses mots loufoques,
Et entre charcutaille et verres de « Rouquin »,
On discute, on égratigne, on se moque,
Et vous repeigniez demain, d’un meilleur or,
Au banquet des copains d’abord.

Tu aurais la moustache qui frise,
De savoir que tes poésies sont apprises,
Par de petites têtes brunes ou blondinettes,
Toi cité en exemple aux enfants,
Drôle de farce de ce coquin de sort,
Et quand un soleil mutin descend,
Sur le joli port de Sète,
Je suis sur, que tu’ en rigoles encore.
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

məsjø ʒɔʁʒə,
a la ɡitaʁə sεʃə,
e la mustaʃə ʁəvεʃə,
e ʒεtə œ̃n- ɔεj asεʁbə,
e pɔʁtə-o lə vεʁbə,
e fɔʁ də kεlk nɔtə,
ni va pa avεk lə mɔʁdɑ̃ dynə kənɔtə,
mε dynə lɑ̃ɡ εɡize ki zɔzɔtə,
puʁ dekʁje lε pɛ̃bεʃəz- e lε biɡɔtə.

sa movεzə ʁepytasjɔ̃ sə fɔʁʒə,
dəpɥi la ʒɔli ʒəte dy pɔʁ də sεtə,
ʒysko kabaʁε mal fame də la kapitalə,
sεʁtɛ̃ kʁje o ʒeni dy pɔεtə,
tɑ̃di kə dotʁəz- ɑ̃n- apεlle o skɑ̃dalə,
epɛ̃ɡle dɑ̃ lε ɡʁifə də lanimal.

kaʁ lε kyl beniz- e lε bεtəz- a bɔ̃ djø
lε nɑ̃tiz- e lε buʁʒwa paʁvənys,
noʁɔ̃ ʒamε ɡʁasə a sεz- iø,
e ɑ̃tʁə dø ʁɔmɑ̃tik blɥεtə,
puʁ maʁɡo u maʁinεtə,
il səʁɔ̃-aʃe məny məny,
dɑ̃ mult ʃɑ̃sɔnεtə,
e malɡʁe lə tɑ̃ ki pasə a no bʁəlɔk,
εllə ʁεste temwɛ̃ də tutəz- epɔk.

kɑ̃ ty avε fini də fεʁə lə saltɛ̃bɑ̃kə,
ty tə ʁətʁuvε ʃe lami lino,
otuʁ dynə tablə u ʁjɛ̃ nə mɑ̃kə,
lami ʁεmɔ̃t- e sε mo lufɔk,
e ɑ̃tʁə ʃaʁkytajə e veʁə- də « ʁukin »,
ɔ̃ diskytə, ɔ̃n- eɡʁatiɲə, ɔ̃ sə mɔkə,
e vu ʁəpεɲje dəmɛ̃, dœ̃ mεjœʁ ɔʁ,
o bɑ̃kε dε kɔpɛ̃ dabɔʁ.

ty oʁε la mustaʃə ki fʁizə,
də savwaʁ kə tε pɔezi sɔ̃t- apʁizə,
paʁ də pətitə tεtə bʁynəz- u blɔ̃dinεtə,
twa site ɑ̃n- εɡzɑ̃plə oz- ɑ̃fɑ̃,
dʁolə də faʁsə də sə kɔkɛ̃ də sɔʁ,
e kɑ̃t- œ̃ sɔlεj mytɛ̃ desɑ̃,
syʁ lə ʒɔli pɔʁ də sεtə,
ʒə sɥi syʁ, kə tyɑ̃ ʁiɡɔləz- ɑ̃kɔʁə.