Poeme-France : Lecture Écrit Désordre

Poeme : Paris Bye Love

Poème Désordre
Publié le 16/11/2012 07:15

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mikie95

Paris Bye Love

PARIS BYE LOVE
Les amoureux de Paname,
Bécotent le macadam,
Tandis que ma vie s’apprivoise de drames,
Je vagabonde, je divague, j’erre,
Dans le métro et ses rames,
Victime d’un Cupidon farceur,
Et de son arc sans triomphe.
Recherchant la station du bonheur,
Je déteste les airs de surface,
Des amoureux du Champ de Mars,
Alors que ma vie est à la ramasse,
À marée basse et sous terre,
Assassinée par un Eros prétendu sincère.
Quel que soit la gare ou je m’arrête,
Elle m’emmène rue du solitaire,
Ou les lambeaux d’hier s’effilochent,
Imprudence est la drôle de conseillère,
De toutes ces jolies minettes,
Qui me nargue de leurs sourires fiers,
Aux bras de leur Gavroches,
Que des passions d’opérettes,
Tombée de Lido, Folies Bergères.
Ma peine serpente en Capitale,
De Trocadéro au Forum des Halles,
A ma mise en garde, restent sourds,
Les tourtereaux des Jardins de Luxembourg,
De promesse, je ne vous en fais qu’une,
C’est que vous connaitrez tous les enfers,
De Lucifer,
Quand viendras votre tour.
Ma vie se vêt de son noir costume,
Elle m’a abattu de toutes ses cartes,
Aucune chance que ce wagon d’infortune,
Un jour ne repartes,
Alors je vous laisse rêver a vos miels de lune,
Tandis que c’est toute ma peine que je hurle,
Tout en haut de la butte Montmartre.
 • Pieds Hyphénique: Paris Bye Love

  pa=ris=bye=lo=ve 5
  les=a=mou=reux=de=pa=na=me 8
  bé=co=tent=le=ma=ca=dam 7
  tan=dis=que=ma=vie=sap=pri=voise=de=drames 10
  je=va=ga=bon=de=je=di=va=gue=jerre 10
  dans=le=mé=tro=et=ses=ra=mes 8
  vic=ti=me=dun=cu=pi=don=far=ceur 9
  et=de=son=arc=sans=tri=om=phe 8
  re=cher=chant=la=sta=ti=on=du=bon=heur 10
  je=dé=tes=te=les=airs=de=sur=fa=ce 10
  des=a=mou=reux=du=champ=de=mars 8
  a=lors=que=ma=vie=est=à=la=ra=masse 10
  à=ma=rée=bas=se=et=sous=ter=re 9
  as=sas=si=née=par=un=e=ros=préten=du=sin=cère 12
  quel=que=soit=la=ga=re=ou=je=mar=rête 10
  el=le=mem=mè=ne=rue=du=so=li=taire 10
  ou=les=lam=beaux=d=hier=sef=fi=lo=chent 10
  im=pruden=ce=est=la=drô=le=de=con=seillère 10
  de=tou=tes=ces=jo=lies=mi=net=tes 9
  qui=me=nar=gue=de=leurs=sou=ri=res=fiers 10
  aux=bras=de=leur=ga=vro=ches 7
  que=des=pas=si=ons=do=pé=ret=tes 9
  tom=bée=de=li=do=fo=lies=ber=gè=res 10
  ma=pei=ne=ser=pen=te=en=ca=pi=tale 10
  de=tro=ca=dé=ro=au=fo=rum=des=hal=les 11
  a=ma=mi=se=en=gar=de=res=tent=sourds 10
  les=tour=te=reaux=des=jar=dins=de=luxem=bourg 10
  de=pro=mes=se=je=ne=vous=en=fais=quune 10
  cest=que=vous=con=nai=trez=tous=les=en=fers 10
  de=lu=ci=fer 4
  quand=vien=dras=vo=tre=tour 6
  ma=vie=se=vêt=de=son=noir=cos=tu=me 10
  elle=ma=a=bat=tu=de=toutes=ses=car=tes 10
  au=cune=chan=ce=que=ce=wa=gon=din=for=tune 11
  un=jour=ne=re=par=tes 6
  a=lors=je=vous=laisse=rê=ver=a=vos=miels=de=lune 12
  tan=dis=que=cest=toute=ma=pei=ne=que=je=hur=le 12
  tout=en=haut=de=la=but=te=mont=ma=rtre 10
 • Phonétique : Paris Bye Love

  paʁi bi lɔvə
  lεz- amuʁø də panamə,
  bekɔte lə makadam,
  tɑ̃di kə ma vi sapʁivwazə də dʁamə,
  ʒə vaɡabɔ̃də, ʒə divaɡ, ʒeʁə,
  dɑ̃ lə metʁo e sε ʁamə,
  viktimə dœ̃ kypidɔ̃ faʁsœʁ,
  e də sɔ̃n- aʁk sɑ̃ tʁjɔ̃fə.
  ʁəʃεʁʃɑ̃ la stasjɔ̃ dy bɔnœʁ,
  ʒə detεstə lεz- εʁ də syʁfasə,
  dεz- amuʁø dy ʃɑ̃ də maʁs,
  alɔʁ kə ma vi εt- a la ʁamasə,
  a maʁe basə e su teʁə,
  asasine paʁ œ̃n- əʁo pʁetɑ̃dy sɛ̃sεʁə.
  kεl kə swa la ɡaʁə u ʒə maʁεtə,
  εllə mɑ̃mεnə ʁy dy sɔlitεʁə,
  u lε lɑ̃bo djεʁ sefiloʃe,
  ɛ̃pʁydɑ̃sə ε la dʁolə də kɔ̃sεjεʁə,
  də tutə sε ʒɔli minεtə,
  ki mə naʁɡ də lœʁ suʁiʁə fje,
  o bʁa də lœʁ ɡavʁoʃə,
  kə dε pasjɔ̃ dɔpeʁεtə,
  tɔ̃be də lido, fɔli bεʁʒεʁə.
  ma pεnə sεʁpɑ̃tə ɑ̃ kapitalə,
  də tʁɔkadeʁo o fɔʁɔm dεz- alə,
  a ma mizə ɑ̃ ɡaʁdə, ʁεste suʁd,
  lε tuʁtəʁo dε ʒaʁdɛ̃ də lyksɑ̃buʁɡ,
  də pʁɔmεsə, ʒə nə vuz- ɑ̃ fε kynə,
  sε kə vu kɔnεtʁe tus lεz- ɑ̃fe,
  də lysife,
  kɑ̃ vjɛ̃dʁa vɔtʁə tuʁ.
  ma vi sə vεt də sɔ̃ nwaʁ kɔstymə,
  εllə ma abaty də tutə sε kaʁtə,
  okynə ʃɑ̃sə kə sə waɡɔ̃ dɛ̃fɔʁtynə,
  œ̃ ʒuʁ nə ʁəpaʁtə,
  alɔʁ ʒə vu lεsə ʁεve a vo mjεl də lynə,
  tɑ̃di kə sε tutə ma pεnə kə ʒə yʁlə,
  tut- ɑ̃-o də la bytə mɔ̃tmaʁtʁə.
 • Pieds Phonétique : Paris Bye Love

  pa=ʁi=bi=lɔ=və 5
  lε=za=mu=ʁø=də=pa=na=mə 8
  be=kɔ=te=lə=ma=ka=dam 7
  tɑ̃=dikə=ma=vi=sa=pʁi=vwa=zə=də=dʁamə 10
  ʒə=va=ɡa=bɔ̃də=ʒə=di=va=ɡə=ʒe=ʁə 10
  dɑ̃=lə=me=tʁo=e=sε=ʁa=mə 8
  vik=ti=mə=dœ̃=ky=pi=dɔ̃=faʁ=sœ=ʁə 10
  e=də=sɔ̃=naʁk=sɑ̃=tʁj=ɔ̃=fə 8
  ʁə=ʃεʁ=ʃɑ̃=la=sta=sj=ɔ̃=dy=bɔ=nœʁ 10
  ʒə=de=tεs=tə=lε=zεʁ=də=syʁ=fa=sə 10
  dε=za=mu=ʁø=dy=ʃɑ̃=də=maʁs 8
  a=lɔʁ=kə=ma=vi=ε=ta=la=ʁa=masə 10
  a=ma=ʁe=ba=sə=e=su=te=ʁə 9
  a=sa=si=ne=paʁ=œ̃=nə=ʁo=pʁe=tɑ̃=dy=sɛ̃sεʁə 12
  kεl=kə=swa=la=ɡa=ʁə=u=ʒə=ma=ʁεtə 10
  εl=lə=mɑ̃=mε=nə=ʁy=dy=sɔ=li=tεʁə 10
  u=lε=lɑ̃=bo=djεʁ=se=fi=lo=ʃe 9
  ɛ̃=pʁy=dɑ̃səε=la=dʁo=lə=də=kɔ̃=sε=jεʁə 10
  də=tu=tə=sε=ʒɔ=li=mi=nε=tə 9
  ki=mə=naʁɡ=də=lœʁ=su=ʁi=ʁə=fj=e 10
  o=bʁa=də=lœ=ʁə=ɡa=vʁo=ʃə 8
  kə=dε=pa=sj=ɔ̃=dɔ=pe=ʁε=tə 9
  tɔ̃=be=də=li=do=fɔ=li=bεʁ=ʒε=ʁə 10
  ma=pε=nə=sεʁ=pɑ̃=tə=ɑ̃=ka=pi=talə 10
  də=tʁɔ=ka=de=ʁo=o=fɔ=ʁɔm=dε=zalə 10
  a=ma=mi=zə=ɑ̃=ɡaʁ=də=ʁεs=te=suʁd 10
  lε=tuʁtə=ʁo=dε=ʒaʁ=dɛ̃=də=lyk=sɑ̃=buʁɡ 10
  də=pʁɔ=mε=sə=ʒə=nə=vu=zɑ̃=fε=kynə 10
  sε=kə=vu=kɔ=nε=tʁe=tus=lε=zɑ̃=fe 10
  də=ly=si=fe 4
  kɑ̃=vj=ɛ̃=dʁa=vɔ=tʁə=tuʁ 7
  ma=vi=sə=vεt=də=sɔ̃=nwaʁ=kɔs=ty=mə 10
  εl=lə=ma=a=ba=tydə=tu=tə=sε=kaʁtə 10
  o=kynə=ʃɑ̃=sə=kə=sə=wa=ɡɔ̃=dɛ̃=fɔʁtynə 10
  œ̃=ʒuʁ=nə=ʁə=paʁ=tə 6
  a=lɔʁʒə=vu=lε=sə=ʁε=ve=a=vo=mjεl=də=lynə 12
  tɑ̃=dikə=sε=tu=tə=ma=pε=nə=kə=ʒəyʁ=lə 11
  tu=tɑ̃-o=də=la=by=tə=mɔ̃t=maʁ=tʁə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/11/2012 16:21Loup Gris

Et voilà un loup de plus....Blague à part, ton poème est superbe, je ressens les émotions qui s’en échappent, j’aime beaucoup. Amitiés, Loup

Auteur de Poésie
17/11/2012 09:05Glaze

Toutes ces minettes ? Hum hum...
Nan sérieux , très beau poème 🙂
Amitié
Glaze